Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

‘Dinî teþkilatlar partilere üye göndermeli üye sayýsý oy oranýndan daha etkilidir’

 

Akþam yemeði arasýndan sonra gerçekleþtirilen ve Dr. Yýlmaz Bulut'un yönettiði üçüncü bölümde ise AK Parti'li Milletvekilleri konuyu tartýþtý.

 

http://medya.todayszaman.com/eurozaman/2009/05/27/k_uetd.jpg

 

Almanya ve Türkiye'den politikacýlar, iki ülkede siyasete aktif katýlýmdaki durum ve sorunlarý tartýþtý. Avrupalý Türk Demokratlar Birliði (UETD) Avrupa Entegrasyon Akademisi'nin (AFIE) organize ettiði ve Köln'deki UETD Genel merkezinde gerçekleþen sempozyumda Alman siyasi partilerinde yönetici olan Türklerle, Türkiye'den AK Parti Milletvekileri, iki ülkede siyasal katýlýmý, sorunlarý ve çözüm yollarýný irdeledi. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Köln Yönetim Kurulu Üyesi ve KRV Göçmen Meclisleri Birliði (LAGA) Baþkaný Tayfun Keltek yaptýðý konuþmada, çifte vatandaþlýk, yerel seçim hakkýný alma gibi konularý konuþurken, asýl var olan oy kullanma hakkýnýn yeterince iyi kullanýlmadýðýný belirtti. Keltek, oy kullunama hakký olan Türklerden Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde mutlaka oy kullanmalarý gerektiðinide vurguladý.

 

CDU'lu Bülent Arslan ise, muhafazakar bir aileden geldiði için CDU'yu seçtiðini, herkese, kendine yakýn gördüðü partiye üye olmasýný tavsiye etti. SPD'li Belediye Meclis adayý Gonca Mucuk Ediz ise, “Bize sorulmadan bizim hakkýmýzda kararlar veriyorlar. Biz de siyasetin içinde olmalýyýz.” dedi.

 

Sempozyumun ikinci bölümünde Türkiye'den gelen AK Parti Gençlik Kollarý yöneticileri, gençliðe dönük çalýþmalarýný anlattý, Almanya'daki gençlerle ne tür iþbirlikleri yapýlabileceðini konuþtu. AK Parti Gençlik Kollarý Ankara Ýl Baþkaný Hakan Han Özcan, her kesimden gençlere aralarýnda yer vermek istediklerini belirterek, “Amacýmýz gökkuþaðý kurabilmek” dedi.

 

 

 

MÝlletvekÝllerÝ: AsÝmÝle olmadan uyum saðlayIn

 

Akþam yemeði arasýndan sonra gerçekleþtirilen ve Dr. Yýlmaz Bulut'un yönettiði üçüncü bölümde ise AK Parti'li Kýrþehir Milletvekili Abdullah Çalýþkan Avrupa'daki Türklere tavsiyelerini sýralayarak, asimile olmadan Almanya'ya uyum saðlanýlmasý gerektiðini belirterek, Türkiye ile gönül baðýný ekonomik, kültürel boyutlarla daha da güçlendirin tavsiyesinde bulundu. Türkiye'nin AB'ye üyesi olduktan sonra buradaki Türklere büyük görevler düþtüðünü söyleyen Çalýþkan, "Biz sizler için, siz bizler için çalýþmalýyýz. Birlikte güzel þeyler baþarabiliriz” dedi.

 

AK Parti Ankara Milletvekili Burhan Kayatürk ise Avrupa'da 5, Alamanya'da 3,5 milyon Türk yaþamasýna karþýn bunlarýn Türkiye'nin lobiciliðine katký yapamamasýna deðinerek, “Hepimiz geriye dönüp nerede yanlýþ yaptýk diye bakmalýyýz.” dedi.

 

27 May 2009, Wednesday

ZIVER ERMIÞ - KÖLN, ZAMAN

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...