Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

"Türken Raus"u unutamadým

 

http://hurriyet.de/_img/i/r/news/2705/1872843_230x230.jpg

 

Pop yýldýzý Tarkan, Alman Der Spiegel dergisinin internet sitesine verdiði röportajda "Almanya'da yaþam her zaman kolay deðildi. Türken raus (Türkler dýþarý) sözleri hala hatýrýmda. Irkçýlýk saçmalýktýr" dedi.

 

Ünlü pop yýldýzý Tarkan Tevetoðlu, Almanya'nýn en etkili yayýn organý sayýlan Der Spiegel dergisinin internet sitesine verdiði röportajda, Almanya'da yaþadýðý dönemdeki "Türken raus" (Türkler dýþarý) sözlerini unutmadýðýný söyledi. Almanya'nýn Rheinland-Pfalz Eyaleti'nin Alzey kentinde dünyaya gelen ve 14 yaþýna kadar burada yaþayan Tarkan, Türkiye-AB iliþkileriyle ilgili bir soruya "Türkiye'nin AB'ye girmesini istiyorum. Ama benim daha çok istediðim þey, kendi gücümüzle kuvvetli olmak, yurt dýþýndan gelecek para yardýmlarýyla ve doðamýzý satarak deðil" diye konuþtu.

 

Almanya'da büyümüþ Türküm

 

Bir soru üzerine kendini Alman-Türk (Deutschtürke) olarak görmediðini belirten ünlü pop sanatçýsý, "Tuhaf bir tanýmlama. Benim arkadaþlarým bana bazen Alamancý diyor. Ama bence Almanya'da büyümüþ bir Türküm“ dedi. Spiegel'in "Kimlik krizi olmadý mý? þeklindeki sorusuna Tarkan, „Hayýr, neden olsun. Ýki kültürlü olmak benim için zenginliktir. Almanya'da büyümek bana çok þey öðretti. Ben dünya vatandaþýyým. Nerede olursa olsun, her yere uyum saðlayabilirim. Bu tabii hep kolay deðildi. Türken raus (Türkler dýþarý) sözleri hala hatýrýmda. Ama Almanya'daki en önemli aným bu deðil. Alman arkadaþlarým, müzik, Nena, Falco, Trio daha önemli hatýralarým“ dedi.

 

Siyasetçiler arayý bozuyor

 

Alman ve Türkler arasýndaki iliþkinin yanlýþ sinyaller veren siyaset ve siyasetçiler tarafýndan bozulduðuna iþaret eden Tarkan, "Birbirlerini iyi tanýyan insanlar çoðunlukla iyi geçinirler. Baþka kültürlerin neden korku yarattýðýný anlamýyorum. Irkçýlýk saçmalýktýr. Almanlar 'ekonomi mucizesini' Türklere borçlu olduklarýný hatýrlamalýlar, Türkler de gettolardan dýþarý çýkmalý" dedi. Derginin "Türkiye için en büyük hayaliniz (rüyanýz) nedir" sorusuna Tarkan þöyle yanýt verdi: "Ülkemin, doðayý kurban etmeye gerek kalmayacak þekilde ekonomik güce sahip olmasýný diliyorum. Ülkemizde ayrýmcýlýk ve terörizm olmamasýný diliyorum. Rüyam bu" dedi.

 

"Cumhurbaþkaný Gül'e mektup yazdým"

 

Türkiye'de Hasankeyf'in kurtarýlmasýna verdiði destek üzerine yapýlan geniþ röportajda „Doða katliamýna görmezlikten gelemem. Türkiye'nin muazzam güzel doðasý ve bölgeleri var. Ýlerlemek adýna bunlarý kurban etmemeliyiz. Türkiye'deki doða koruyucularý bana ilham veriyor“ dedi. Derginin "Baþbakan Erdoðan ile görüþtünüz mü? Kendisi Ilýsu Barajý karþýtlarýný terörist olarak tanýmlýyor“ þeklindeki sorusuna, Tarkan, „Þimdiye kadar sadece Kültür Bakaný ile görüþtüm. Ama Cumhurbaþkanýmýz Abdullah Gül'e bir mektup yazdým. Attýðým imza ile baraj projesini protesto ettim“ dedi. Hasan Keyf'in 10 bin yýllýk antik bir kent olduðunu söyleyen Tarkan, „Hasankeyf'in UNESCO Dünya Kültür Miraslarý arasýna girmesi için mücadele ediyoruz. Bu muazzam güzelliði yok etmek haksýzlýk olur“ dedi.

 

Çýlgýnlýða son verin

 

Derginin "Baraja para saðlayan Almanya'daki finansörler projeden çýkmak niyetindeler. Siz Perþembe günü Berlin'e gideceksiniz, Almanlara mesajýnýz ne olacak? sorusu üzerine Tarkan, "Mesajým bu çýlgýnlýða son verin olacak. Böyle bir dünya kültür mirasý sizin ülkenizde olsa yok eder miydiniz? Sanmýyorum“ dedi. Hasankeyf'i kurtarma çalýþmalarýna destek vermek için Uyan þarkýsýný yazdýðýný söyleyen Tarkan, "Oturduðumuz dalý kesmememiz lazým“ dedi. Türkiye'de ilk hybrid otomobil alan kiþi kendinin olduðunu öne süren Tarkan, "Otomobil çok uzun bir süre gümrükte kaldý. Çünkü gümrük memurlarý ne olduðunu bilmiyorlardý" dedi. Alman Süddeutsche Gazetesi'ne de konuþan Tarkan "Hasankeyf gibi kültür mirasýnýn yok olmasýna müsaade edilmemeli” dedi.

 

 

Hürriyet, 27 Mayýs 2009 / Kemal DOÐAN / HAMBURG

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...