Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ne varsa yine kadýnlarda var

 

ÜÇÜ de dindar... Üçü de türbanlý...

 

Üçü de farklý gazetelerde yazýyor...

 

Üçü de yazdýklarýyla, “Dindar kadýn yazarlar” ile “Dindar erkek yazarlar” arasýndakicesaret, üslup, efendilik, edep ve erdem farkýný ortaya koyuyorlar...

 

Ve ben üçünü de okurken hep “Ne güzel... Ne iyi...” deyip duruyorum...

 

Hayýr... Hayýr...

 

“Ne güzel... Ne iyi...” deyip durmamýn, onlarýn görüþleriyle tam mutabýk olmamla,söylediklerine bütün kalbimle katýlmamla ya da onlarda kendimi bulmamla falan hiç alakasý yok...

 

“Dindar erkek yazarlar”ýn nefret ettirici bir üslupla yazýlar döþendiði þu tuhaf çaðda, bu üç dindar kadýn yazar, en netameli konularda bile nefret ettirmeyen, sevdiren ve karþýsýndakine bir biçimde dokunan yazýlar yazýyor...

 

Ben iþte bunun için “Ne güzel... Ne iyi...” diyorum...

 

* * *

 

Kim mi bu üç kadýn yazar?

 

Birincisi Cihan Aktaþ...

 

Ben kendisini öteden beri edebiyatçý kimliðiyle tanýrým...

 

Çok güzel hikaye kitaplarý vardýr...

 

Þu sýralar Taraf Gazetesi’nde harika yazýlar yazýyor...

 

Ýkincisi Hidayet Tuksal...

 

Ankara Ýlahiyat ekolünden...

 

Kendisine “Ýslamcý feminist” denmesine itiraz etmez.

 

Özellikle “Kadýn Aleyhtarý Rivayetlerde Ataerkil Geleneðin Tesirleri” baþlýklý bilimselaraþtýrmasýnda Ýslam’ýn erkek-egemen anlayýþla yorumlanmasýna bayrak açmýþtý... Birsüredir Star Gazetesi’nde yazýyor.

 

Üçüncüsü Sibel Eraslan...

 

Hukukçudur... Refah Partisi’nin baþlangýç günlerinde aktif politikanýn içindeydi... Sonraaktif politikadan uzak durdu... Ama yazýyla iliþkisini sürdürdü...

 

Ýslami kesim içinde “vicdanýn sesi” oldu...

 

Vakit’te yazar ama üslubu, Vakit’in her tarafýna sinen o meþhur müptezel üsluplaörtüþmez...

 

* * *

 

Gelin þimdi bu üç kadýn yazarýn, “Görüþlerine hiç katýlmadýðýmýz bir ölünün arkasýndannasýl yazý yazýlýr?” dersi veren yazýlara...

 

Ýþte üç kadýn yazarýn Türkan Saylan’ýn ölümü üzerine yazdýklarý:

 

* CÝHAN AKTAÞ Uzun zamandýr kanserle mücadele eden Türkan Saylan vefat etti. Allahrahmet etsin. Bir dava kadýnýydý. Cüzamla mücadelesiyle efsaneleþmiþti bir bakýma. Etraflarýndan sert tartýþmalar hiç eksik olmadýðý için, dava insanlarýný yaþarken doðrudeðerlendirmek kolay olmayabilir. Saylan, Cumhuriyet’in ‘kurtarýcý aydýn sýnýfý’ misyonunubenimsemiþ bir dava insanýydý.

 

* HÝDAYET TUKSAL Rahmetli Türkan Saylan, hem týp alanýnda hem de kadýnýngüçlendirilmesi alanýnda, önemli çalýþmalar yapmýþ bir insandý. Ama kendi mahallesinden hiç dýþarý çýkmadý, baþörtülü kadýnlarla ayný toplantý salonunda bile bulunmak istemedi vebu ayrýmcý tavrýný sonuna kadar sürdürdü. Ne diyelim, biz kendisini iyi bilirdik ama keþke oda bizi iyi bilseydi!

 

* SÝBEL ERASLAN Sarf ettiði cümlelerle yüz binlerce insaný kýrmýþ, ikna odalarýyla nicehayatý karartmýþ, gencecik insanlarý hayata küstürmüþ, üzüntüden hasta etmiþ olsa da, Türkan Saylan’ýn kemoterapiyle çökmüþ fotoðraflarýný daha fazla görmek istemediðimi,ruhumun bundan muazzep olduðunu ifade etmek isterim. ‘Fiþi çekildi mi çekilmedi mi’ gibi bir tartýþma, bize ve rahmet peygamberine tabi olanlara uygun deðildir... Neticede hayatda ölüm de Allah’tandýr. Bizim bir farkýmýz var, bize saldýranlar gibi merhametsizolamayýz...

 

¡ ¡ ¡

 

Gördünüz deðil mi?

 

Fikirlerine zerre kadar katýlmadýklarý bir insanýn ölümü karþýsýnda nezaketi nasýl da elden býrakmýyorlar.

 

Hem rahmet diliyorlar, iyi biliriz diyorlar, hem de ince sitemler halinde eleþtirilerini ortayakoyuyorlar.

 

Demek ki neymiþ?

 

“Dindar yazar” olmak ile “üslupsuz yazar” olmak arasýnda herhangi bir baðlantý yokmuþ...

 

 

 

 

Hayýrlý olsun Latif Abi

 

 

 

ALLAH utandýrmasýn...

 

Gerçi partinin adý, hani nasýl derler, biraz fazla doðrudan mesaj içeriyor, amblem biraz fazla amatör kaçmýþ, “Kurucular Kurulu”nda pek tanýdýk isim yok...

 

Ama olsun varsýn... Kervan yolda düzelir...

 

Fakat Latif Abi, insan yine de “Keþke Latif Abi AKP içinde kalabilseydi... Keþke AKP,elinden Latif Abi gibi birini kaçýrmasaydý” demekten de kendini alamýyor.

 

Neden mi?

 

Yeni bir parti demek, muazzam bir enerji harcamak demek...

 

Örgütleneceksin, adam bulacaksýn, kendine yer açacaksýn, AKP’nin siyasete koyduðuaðýrlýðýn bitmesini bekleyeceksin...

 

Sana “Oylarý bölüyor” diyecekler... Seni “Ýstikrarsýzlýk unsuru” gibi görecekler...

 

Epey bir süre sürüneceksin... Sonunda kendini kabul ettirip ettirmeyeceðin de hayliþüpheli... Yani nereden baksan bereketsiz bir süreç seni bekliyor...

 

Ne yalan söyleyeyim, benim içimden taþan duygu þudur:

 

Keþke AKP içinde kalarak bir fazilet mücadelesi verseydin...

 

Bak, seçim sonuçlarý senin “Yolsuzluða ve gerilime son” vurgunu nasýl da haklý çýkardý... Keþke parti içinde kalýp, Bülent Arýnç gibi olayýn bir ucundan yakalayýp AKP’yi belli birkalýpta tutmak için çaba harcasaydýn...

 

Neyse... Neyse... Sanýrým bütün bunlar için artýk çok geç...

 

En iyisi bir kez daha “Allah utandýrmasýn” deyip sesimi keseyim...

 

 

Ahmet Hakan, Hürriyet, 27.05.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...