Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bir yenisi daha, Almanya´da Islamýn simgesi mahiyetinde olan camiilerimizin sayýsý, günden güne artmakda.

 

Köln´de Diyanet Iþlerinin kazandýðý yeni bir Proje daha. 15 milyon dolarlýk yeni camiimiz.

 

Harika deðil mi ? Almanya gibi bi yerde onca kiliseler arasýnda, bizimde minarelerimizin olmasý ?

 

Insan cok onurlanýyor...

 

Islamýn Almanya gibi bir yerde, git gide yayilmasindan. Sadece benim çok merak ettiðim þey þu. Acaba bu kadar camiilerimizin olmasýna raðmen, camiiyi dolduran ne kadar insanýmýz var?

 

Kaç defa gidiyoruz haftada ?

 

Veya yýlda ?

 

Ya cumalarý ?

 

Insanin en huzur bulabileceði yerdir “camiler”. Çünkü orasý ALLAH´ýn evidir. Insan orada huzuru bulur.

 

Huzur, mutluluk, sanki orada.

 

Peki niye gidemiyoruz? Þöyle bir bakýldýðýnda, camileri dolduranlarýn yaþ ortalamasý, 40-60 yaþ arasý.

 

Neden gençlerin veya cocuklarýn da ilgi alaný olmuyor? Acaba sorumlusu bizlermiyiz? Hiç düþündük mü? Camiler inþa ediliyor. Allah emeði geçenlerden binler defa razý olsun, ama camilerimiz boþ kalýyor!

 

Birazda bunun için çaba sarf etmemiz gerekmiyor mu? Çocuklarýn camiiye gelmeleri teþvik edilmeli.

 

Çocuklar camiyi sevmeli. Kendi evleri gibi görebilmeli, yoksa ne anlamý kalýr?

 

O kadar çok hatalarýmýz varki. Çocuklarýn camiiye gelmemelerinin tek sebebi, onlara baðýrmak, sessiz olmalarýný sürekli istemek.

 

Adý üstünde onlar „cocuk“. Sessiz olmayý daha belkide öðrenemediler. Olmasýnlar da zaten, bu sorun olmamalý.

 

Namaz kýlan cemaati rahatsýz eden çocuk sesleri. Yaþlýlarýmýzýn aþýrý tepkisi, ve çocuklarýn bir daha asla camiye ayak atmayýþý.

 

Biz bunu istemiyoruz! Peygamberin davranýþýný örnek alalim dostlar. Ne yapmýþdý Sevgili Peygamber (s.a.v):

 

Hz. Peygamber secdedeyken sýrtýna Hz.Hasan veya Hz. Hüseyin binince, ininceye kadar secdeyi uzatmýþdý.

 

Þu inceliðe bakarmýsýnýz! Þimdi soruyorum, hangimiz aynýsý yapardý? Sýrf çocuk sýrtýna bindi diye, secdesini hangimiz uzatýrdýk? Yapýlan bu güzel camiilerimiz adýna, sizden tek ricam var, çocuklar ve gençlerimizi camiiden uzaklaþdýracak hareklerde bulanmamaya özen gösterelim insaallah.

 

Sevgilerimle

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...