Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Islam bir çok þeye deðer verdiði gibi, aðaç dikmeyede çok önem vermiþtir. Ve buna sadakayý cariye demiþtir. Nitekim Peygamber (a.s) þöyle buyuruyor: „Kim insanlarýn meyvesinden ve gölgesinden istifade ettiði bir aðacý dikerse,ondan istifade edildiði müddetçe onu diken kiþiye sadaka sevabý yazýlýr” buyurmuþtur. Unutmayalým ki insanlarýn hayýrlýsý insanlara faydalý olandýr.“

 

Yine insanlarýn faydasý düþünülmektedir.

 

Aðaçlarýn insanlar için ne kadar önemli olduðunu Biyoloji dersinden hepimiz biliriz.

 

Her an onlara muhtaç olduðumuzu biliyoruz deðil mi?

 

Her yere yeþillikler ile kaplayan yine aðaçlardýr.

 

Peygamber Efendimiz, her yere aðaç dikilmesini insanlýða öðütlemiþtir. Medine de kendisi bir cok yere aðaç dikmiþtir.

 

Ve aðaçlarý kesmeyi kesinlikle yasaklamýþtýr.

 

Bir gün Peygamberimiz(SAV) bir kaç arkadaþý ile giderken yolda iki tane mezara rastlarlar. Arkadaþlarýna “Bu iki mezar içinde bulunanlar azap içindedirler. Bana iki tane hurma fidaný getirin” buyurur. Arkadaþlarý iki tane fidan getirince birini bir kabrin baþýna birini de diðer kabrin baþýna diker, sonra da” Bu fidanlar yaþ kaldýðý müddetçe bunlara azap olmayacaktýr” buyurur.

 

Mezar basýna dikilen aðaçlarýn büyük fayda getireceðini idafe etmektedir.

 

Aðaç dikmenin önemine binayn Efendimiz bir baþka Hadis-i Þerifinde þöyle buyurmakdadýr:

“Kýyamet kopacaðý zaman bile elinizde bir fidan varsa ve bu fidaný , kýyamet kopmadan önce yetiþtirebilecekseniz durmayýn aðaç dikin” buyurmuþtur.

 

Görüldüðü üzre aðaçlarýn insanlýða faydasý büyüktür. Hem Dünya hem ahiret için!

 

Fatih Sultan Mehmed de bu önemi idrak ettiðinden „Ormanlardan bir dal kesenin baþýný keserim“, boþuna dememiþtir.

 

Pýnar

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...