Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

ALMAN Yeþiller Partisi Eþ Baþkaný Cem Özdemir, Türk vatandaþlarýna yönelik vize uygulamasýnýn sonuçta tamamen kalkacaðýndan emin olduðunu söyledi.

 

Özdemir, partinin diðer eþ baþkaný Claudia Roth ve Avrupa Parlamentosu seçimleri için Yeþillerin liste baþý adaylarý olan Reinhard Bütikofer ve Rebecca Harms ile birlikte baþkent Berlin’deki parti merkezi binasýnda seçim kampanyasýný baþlattý. Milletvekilleri adaylarýna baþarýlar dileyen Özdemir, daha sonra Türk gazetecilere yaptýðý açýklamada, Türk vatandaþlarýna yönelik vize uygulamasýnýn adým adým kaldýrýlmasý konusunda düþüncelerinin sorulmasý üzerine þöyle konuþtu:

 

“Vize adým adým kalkýyor, ancak daha yolun sonuna gelmedik. Vizenin kalkacaðý kesin. Ýçiþleri Bakanlýðý seçimlerden korkuyor. Seçimlerden önce bunu kendi seçmenine anlatamayacaðýndan korkuyor. Bu nedenle seçimlerden önce adým adým, teknik adýmlarla bu iþin içinden çýkmaya çalýþýyor. Ancak bunun yeterli olmadýðýný da tüm hukukçular biliyor. Hepsi bu konuda hem fikir.”

 

Hristiyan Sosyal Birlik Partisinin (CSU) seçim programýnda Türkiye’nin AB üyeliðine bir kez daha karþý çýkýldýðýnýn hatýrlatýlmasý üzerine de Özdemir þunlarý söyledi: “CSU yine ayný plaðý çalýyor. Her defasýnda referandumdan söz ediyorlar. Mademki halký bu kadar seviyorlar, o zaman vatandaþlara genel olarak bir referandum imkaný sunalým. Sadece Türkiye, yani geniþlemeyle ilgili olarak böyle bir referandum yapýlmasý isteði bize pek inandýrýcý gelmiyor. Mesele halk oylamasýysa o zaman tüm konularda yapýlmasý gerekir.” Avrupa’yla ilgili konularýn milli düzeyde oylamadan geçirilemeyeceðini ifade eden Özdemir þöyle devam etti:

 

“Mademki Türkiye’nin AB üyeliði referandumdan geçirilecek, o zaman ayný anda 27 üye ülkede birlikte referandum düzenlenmesi gerekir. Sadece Almanya’da böyle bir oylama yapýlýrsa çok garip bir durum ortaya çýkabilir. AB Komisyonu onay verdikten sonra yapýlan referandumlarda bir ülke ‘hayýr’ derse o zaman bu süreç duracak mý? Bizim Yeþiller olarak savunduðumuz tez, milli konularý milli düzeyde oylamaya sokarsýnýz. Ancak geniþleme konusu, milli bir konudan ziyade Avrupa’yý ilgilendiren bir konu. Tek bir ülkenin bir ülkeyi engellemesi çok yanlýþ bir sinyal olur.”

 

Berlin / aa

Yeni asya

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...