Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Sahte þeyh Kalkancý'ya 43 yýl hapis

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/63578.jpg

 

 

 

Büyükçekmece'deki fabrikasýnda 353 bin 680 kilogram captagon hap ele geçirilen Kalkancý ve oðlu Hüseyin Kalkancý'nýn da aralarýnda bulunduðu 16 sanýk hakkýndaki soruþturma tamamlandý.

 

Ýþ yerinde uyuþturucu bulunduðu iddiasýyla gözaltýna alýnan Ali Kalkancý'nýn "suç iþlemek amacýyla örgüt kurmak, uyuþturucu imal etmek ve ticaretini yapmak" suçlarýndan 43,5 yýla kadar hapsi istendi. Kalkancý'nýn fabrikasýnda ele geçirilen 353 bin 680 kilogram uyuþturucu hapýn Birleþik Arap Emirliklerine gönderileceði iddia edildi.

 

Büyükçekmece Haramidere'deki fabrikasýnda 353 bin 680 kilogram captagon hap ele geçirilen Ali Kalkancý ve oðlu Hüseyin Kalkancý'nýn da aralarýnda bulunduðu 16 sanýk hakkýndaki soruþturma tamamlandý. Ýstanbul Cumhuriyet Savcýsý Kadir Altýnýþýk tarafýndan hazýrlanan iddianamede, uluslararasý seviyede sentetik uyuþturucu madde kaçakçýlýðý ile mücadele kapsamýnda teknik takipler yapýldýðý, bu çalýþmalar sonucunda uyuþturucu madde imalatý ve yurt dýþýna sevkýyat organizasyonunun tespit edildiði anlatýldý. Þüpheli þahýslarýn Büyükçekmece'de faaliyet gösterdiklerinin belirlendiði ifade edildi.

Ýddianamede þüpheliler Ali Kalkancý ve Abdülkadir Ekicioðlu'na ait Haramidere'deki kozmetik fabrikasýnda bir arabaya çuvallar içinde uyuþturucu yüklendiðinin tespit edilmesi üzerine arama yapýldýðý belirtildi. Aramada 16 çuval içerisinde toplam daralý aðýrlýðý 353 bin 680 kilogram captagon hap ele geçirildiði ifade edildi.

 

Ýddianamede, fabrika ortaklarýndan Ekicioðlu'nun Ali Kalkancý ile birlikte hareket ettiði, ele geçirilen captagon haplarý iþletmeciliðini Ali Kalkancý'nýn yaptýðý fabrikada imal ettiði anlatýldý. Söz konusu haplarýn þüpheli Orhan Saðlar aracýlýðýyla Hatay'da bulunan bir firma adacýlýðýyla Mersin Limaný'nda yasal yük içerisinde zulalanarak deniz yolu ile Birleþik Arap Emirlikleri'ne gönderileceði iddia edildi. Ýddianamede Ekicioðlu'nun 200 bin dolar teslim aldýðý da anlatýldý.

 

Þüphelilerden Veli Dönmez'in uyuþturucu haplarýn bulunduðu fabrikada kimya mühendisi olarak çalýþtýðý belirtilen iddianamede, Ali Kalkancý'nýn, ele geçirilen uyuþturucu haplarýn imal, üretim ve pazarlanmasý konusunda Abdülkadir Ekicioðlu ile birlikte hareket edip söz konusu organizasyonun liderliðini yaptýðý anlatýldý. Ali Kalkancý'nýn oðlu Hüseyin Kalkancý'ya uyuþturucu haplarýn yapýmýnda kullanýlan maddelerin deðirmenden geçirilmesi konusunda geç saate kadar çalýþmasý hususunda talimat verdiði iddia edildi. Hüseyin Kalkancý'nýn ise babasýnýn verdiði talimatlarý yerine getirdiði de belirtildi.

 

Ýddianamede, Ali Kalkaný ve Abdülkadir Ekicioðlu'nun "suç iþlemek amacýyla örgüt kurmak ve yönetmek, uyuþturucu imal etmek ve uyuþturucu ticareti yapmak" suçlarýndan 12 yýldan 43,5 yýla kadar hapisle cezalandýrýlmasý istendi. Kalkancý'nýn oðlu Hüseyin Kalkancý'nýn ve kimya mühendisi Veli Dönmez'in de aralarýnda olduðu 6 sanýðýn "suç iþlemek amacýyla kurulan örgüte üye olmak ve uyuþturucu imal etmek" suçlarýndan 1 yýldan 23 yýla kadar hapisle, diðer 8 sanýðýn ise "suç iþlemek amacýyla kurulan örgüte üye olmak ve uyuþturucu ticareti yapmak" suçlarýndan 11 yýldan 25,5 yýla kadar hapisle cezalandýrýlmasý talep edildi

 

STAR, 26.05.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...