Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Uður Dündar’ýn maðdurlarý mahkemede

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/63574.jpg

 

Önceki akþam çýktýðý Star Haber televizyonunda yalan haber yapmadýðýný söyleyen Uður Dündar, “Tesettür faciasý” haberinin maðdurlarý ve haber kaynaðý tarafýndan mahkemeye verilmiþti.

 

Üsame Karakýþ'ýn haberi

 

Star Ana Haber’e çýkarak kendisi hakkýnda yapýlan haberlere ateþ püsküren ve kiþiye özel bilgilerin deþifre edildiðini iddia eden Uður Dündar, 40 yýllýk meslek hayatýnda hiç yalan haber yapmadýðýný iddia etti. Oysa Uður Dündar, 2006 yýlýnda Konya’da baþörtüsü karþýtlýðýna malzeme yaptýðý ve sözde hakkýný savunduðu haber kaynaðý Ali Fuat Gündoðdu isimli çoban tarafýndan bile dava edilmiþti.

 

UÐUR DÜNDAR’IN ‘YALAN’INA 300 MÝLYARLIK TAZMÝNAT DAVASI

 

2007 senesinde Konya Numune Hastanesi’nde görevli kadýn doktorlardan Ayþe Yüceaktaþ ve Keziban Arbað’ýn çobanlýk yapan Ali Fuat Gündoðdu’nun testis ultrasonunu çekmedikleri iddia edilerek, internet ve yazýlý basýn organlarý kanalýyla kiþisel haklarýna saldýrý yapýldýðý gerekçesiyle, haberi yapan Uður Dündar ve Hürriyet gazetesi hakkýnda toplam 300 bin TL’lik maddi ve manevi tazminat davasý açmýþtý.

 

ÇOBAN DA MAÐDUR OLMUÞ!

 

Testis ultrasonu çekilmediði ileri sürülen Ali Fuat Gündoðdu da Uður Dündar ve Hürriyet gazetesine yalan haber konu yapýlarak maðdur edildiði gerekçesiyle 50 milyarlýk tazminat davasý açmýþtý. Gündoðdu, Hürriyet gazetesi ve Uður Dündar’ýn yaptýðý yalan haber ile yanlýþ yönlendirmeler sonucu iyice yýkýldýðýný belirtmiþti.

 

Konya Asliye Hukuk Mahkemesi’ne avukat Mustafa Atýlgan tarafýndan verilen dilekçede Ali Fuat Gündoðdu’nun 2006 yýlý Kasým ayý içerisinde testislerinden rahatsýz olduðu için tedavi edildiði, yapýlan tedavi sýrasýnda görevli personelin ihmalinden dolayý testislerinden birisini kaybettiði belirtildi.

 

Olayýn Hürriyet gazetesi tarafýndan 17 Aralýk 2006 günü “Tesettür faciasý” ve 19 Aralýk 2006’da ise “O bayan doktor hayamý çekmedi” baþlýklarý ile haberleþtirildiði belirtilen dilekçede, bu haber de Ali Fuat Gündoðdu’nun söylemediði þeylerin yazýldýðý, kamuoyunun yanlýþ bilgilendirildiði ve kimliðinin deþifre edildiði anlatýldý.

 

Dilekçenin devamýnda Hürriyet muhabirinin Mersin’in Mut ilçesindeki yengesi ile çektirdiði fotoðrafý, “uzaktan bir akrabasý ile köy yolunda bu fotoðrafý çektirdi” alt baþlýðý ile verilerek yengesinin arkadaþý gibi tanýtýldýðý, bu haber sebebiyle köyündeki herkesin “yengenle arkadaþ mý oldun?” diye Ali Fuat Gündoðdu’yu ayýpladýðý, maðdurun kiþiliði ve duygularýnýn altüst olduðu kaydedildi.

 

Gündoðdu’nun, doktorlarýn yaptýðý yanlýþ tedavi sonucu testislerini kaybetmesi yetmezmiþ gibi, Hürriyet gazetesi ve Uður Dündar’ýn yaptýðý yalan haber ve yanlýþ yönlendirmeler sonucu iyice yýkýldýðý belirtilen dilekçenin sonuç bölümünde davalýlarýn, Ali Fuat Gündoðdu’nun kiþilik ve hasta haklarý ile mânen yýkýlmasýna yol açtýðý gerekçesiyle, 50 milyar manevi tazminat cezasýna çarptýrýlmalarý talep edildi. Uður Dündar’ýn, bu dava sebebiyle tazminat talebiyle ilgili yargýlanmasýnýn sürdüðü öðrenildi.

 

Üsame Karakýþ, Vakit, 26.05.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...