Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Almanyada YABANCISIN, Türkiyede ALAMANCI!

 

Geçenlerde Üniversite de bir yazý yazmamýz gerekti, soru su þekildi, yabancýlarla olan iliþkilerimiz, positiv veyahut negativ.

 

Ben farklý bir bakýþ acýsýndan baktim olaya ve yazdým. Çünkü ben her yerde yabancýydým! Ben þöyle bir soru sordum:Söylermisiniz Ben nerde yabancý deðilim?

 

Biz her yerde yabancýyýz, öyle deðil mi?

 

Almanyada kaç senelerdir yasayan türk vatandaþlarýmýz var, lakin þu „yabancý“ sýfatýndan bir türlü kurtulmuþ deðildir. Her nerde olursak olalým „yabancý“ damgasi yemeye hazýrýz.

 

Almanyada yabancý Türkiye´de Almancý olmak”...

Bunu hepimiz duymuþuzdur, deðil mi? Türkiye ye gittiðimizde direk alamancý sýfatýna bürünmek zorunda kalýrýz. Neden ? Alman vatandaþýyýzdýr veya almanya da yasýyoruzdur da ondan.

 

Almanyaya döndüðümüzde ise, biz zaten ezelden „yabancý“yýzdir. Çünkü biz „Türküz“ Hiç önemi yoktur Alman vatandaþlýðýnýn. Hic önemi yoktur burada doðup büyümenin, nede olsa „türk“ evladi olarak doðmuþuzdur!

 

Aslýnda yabancý olmakda ben bir sorun görmüyorum. Doðrudur ben türk evladý olarak doðmuþumdur. Burda yasasam da, burda dogsam da ben yine“ Türkümdür“. Bana Alman demelerini zaten istemem.

 

Ne zaman sorun olur „yabanci“ damgasi yemek?

 

Ne zaman beni diðer vatandaþlardan ayýrt ederlerse, iþte o zaman bu sorun olmaya baþlar.

 

Asimile edilmek.

 

Entegre edilmedik mi? Uyum saðlayýn dendi. Bizden kültürümüzü býrakýp, kendi kültürlerine uyum saðlanmasý istendi.

 

Önce Dili sorun yaptýlar, onuda geçtik, ya þimdi?

 

Entegrasyon o zaman nedir?

 

Alman Içiþleri Bakani Otto Schily´nin þu sözlerini hiç unutmam:

 

En iyi entegrasyon bicimi/formu asimilasyondur“ demisti.

 

Simdi durum deðiþti mi? Hayýr.

 

Almanya´nýn yabancý göçmenlere karþý ayrýmcý, dýþlayýcý bir tutumu olduðunu halan daha görmekde, yasamakdayýz.

 

Yani deðiþen hiç bir þey yok.

 

 

Cemil abi yazýsýnda belirttiði gibi, ''Türklerin Gabisi'', Türklerin gelecekteki güveni olmasý umudu ile.

 

Pýnar

 

 

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...