Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Cehenneme duvar, cennete yol olsak

 

YÜCE Allah kullarýna, kullarýndan daha merhametlidir.

 

Daha toleranslýdýr. Kulunun hata ve kusurlarýný silmek için fýrsatlar verir. Bazen melekleregünahlarý yazmayý unutturur. Halbuki dilerse azap eder. Dilerse imkán vermez. Mülk O’nun, güç O’nun, kudret O’nun.

 

Bizler yüce Rabbimizin merhametinden az nasipleniyoruz. Ýnsanlarýn kol ve kanatlarýný kýrmaya çalýþýyoruz. Káinat bizim çemberimizde dönsün istiyoruz. Allah için kolay olaný zorzannediyoruz. Öyle deðil mi, yüce Allah herhangi bir þeye ol derse hemen oluvermez mi? Kim O’na direnebilir ki!

 

* * *

 

Biz bu dünyanýn kadýsý deðiliz. Cennet veya cehenneme gönderme yetkisinde deðiliz. Elimizde terazi de yok. Son kararý verecek terazi yüce Allah’ýn katýndadýr. Biz ancakkanaat belirtebiliriz. O konuda da yanýlma ihtimali taþýrýz. Kanaatimizi de "hüsn-ü niyet-olumlu bakýþ" noktasýna taþýmamýzda fayda vardýr.

 

Çünkü ahirette bizlere, "Neden insanlar hakkýnda karar vermediniz" sorususorulmayacaktýr. "Neden insanlarý iyiye, güzele, doðruya, reþit olana çaðýrmadýnýz.Neden ’kavl-i leyyin-yumuþak söz’ ile gönül kazanmadýnýz, neden þerri en güzel þekilde savuþturmadýnýz, neden kirlenmiþ yüzleri temiz sularla duru halegetirmediniz" diye sorulacaktýr.

 

Ýmam Gazali’nin insanlarýn iman durumuyla ilgili ölçüsü son derece ufuk açýcýdýr. Bizler için, muhatap olduðumuz álem için o þöyle der: "Bir insanýn dinin dýþýnda olduðuna dairelimizde 99 delil var da, imanýn içinde olduðuna dair bir tek delil varsa ben 99 delilibir tarafa býrakýr, bir delile hükmederim. Onun mümin olduðuna karar veririm."

 

Makdisi’nin Tevvabun adlý eserinde anlattýðý bir olay son derece ders vericidir. O þöyleanlatýr: "Bir gün Peygamberimizin yanýna gitmek için yola çýkarken Ebu Hureyre (RA),mescidin dýþýnda kendisini bekleyen bir kadýnla karþýlaþýr. Kadýn, Hz. Ebu Hureyre’yeyaklaþýr ve bir derdini paylaþmak istediðini söyler.

 

Ýslam hadis tarihinin yüz aký olan bu sahabi, buyur der. Kadýn der ki: ’Ben zina ettim. Buzinadan hamile kaldým, çocuðumu doðurdum. Sonra da bu çocuðu boðdum. Benim içinbir af ve çýkýþ kapýsý var mýdýr?’ Ebu Hureyre, son derece hiddetlenir ve kadýný kovar.Kadýný kovarken de, ’Benden uzak dur, senin affýn olacaðýný düþünemiyorum’ der. Kadýn aðlayarak gider.

 

Ebu Hureyre, olayý Peygamberimize anlatýnca Hz. Peygamber rahatsýz olur. Ebu Hureyre’ye, buna hakkýnýn olmadýðýný, yüce Allah’ýn af kapýsýný örtme yetkisinin kimseyeait olmadýðýný söyler ve ’O kadýna ümidini kaybetmemesi gerektiðini söyle’ der."

 

Nefret makamýnda olmamalýyýz, baþkasýna haram saydýðýmýzý kendimize helal saymamalýyýz.

 

Dinin tek sahibi gibi hareket etmemeliyiz.

 

Dinin geniþ çemberini daraltmamalýyýz.

 

Ýnsanlarýn imanlarý hakkýnda kendimizi söz sahibi saymamalýyýz, cennet hepimize yetecekkadar geniþtir.

 

* * *

 

Dünyanýn diðer insanlarýyla aynýyýz. Onlarýn da iki kulaðý, bir burnu, iki eli var. Hz.Adem’in sureti üzerindeyiz. O zaman gelin birbirimizi damgalamayalým. Cehennem veyaazaba postalamayalým. Baþkasýnýn elinden din ve iman hakkýný gasp etmeyelim.

 

Süslü koltuðumuzda, hiçbir þey yapmadan, insanlýk için kýlýmýzý kýpýrdatmadan, mazlum için gözyaþý dökmeden, "Ey Allah’ýn kullarý" diyen Kuran kadar çerçeveyi geniþletipinsan kývamýyla káinata bakmadan Rabbin rýzasýný kazanamayacaðýmýzý düþünelim.

 

Son olmayacak son cümle: Maalesef soðukkanlýlýðýmýzý kaybettik. Sevgi ve toleransý kefene sarýp topraða gömdük. Dilerim mahþerden önce topraðý açýp geri çýkarýrýz.

 

Nihat Hatipoglu, Hürriyet, 22.05.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...