Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

"Sizin" Allahiniz!!!

 

Bu söz bir mahkeme baskanina ayit igrenc sözler, hatta hakaretler.

 

Buyrun okuyun..

 

 

Adaletin terazisi çarþafa dolandý

 

Çarþaflý bir kadýn, hakkýný aramak için gittiði mahkeme salonunda hakim tarafýndan kovuldu. Olay dün Fatih 1. Ýcra Ceza Mahkemesi'nde yaþandý. Mahkeme Baþkaný Hakim Ayla Kara, boþandýðý kocasý hakkýnda açtýðý tazminat davasýnýn duruþmasýna katýlan Naciye Sönmez'in çarþaflý olduðunu görünce önce uyardý, ardýndan da çarþafýný çýkarmasýný istedi.

 

Ýddiaya göre hakim, çarþafýný çýkarmamasý durumunda duruþma yapmayacaðýný söyledi. Bunun üzerine þikayetçi olan Naciye Sönmez, peçesini açarak yüzünün görünmesini saðladý. Ancak bu da hakim Ayla Kaya'yý tatmin etmedi.

 

Hakim, "Böyle olmaz! Bütün çarþafýný çýkaracaksýn." diyerek Sönmez'i azarladý. Neye uðradýðýný þaþýran genç kadýnýn, çarþafýný çýkaramayacaðýný söylemesi üzerine hâkim Kaya, "Atatürk ilke ve kanunlarýna göre seni böyle kabul edemem, yargýlama baþlayamaz." dedi.

 

Bunun üzerine Sönmez, "Türkiye Cumhuriyeti kanunlarýnda böyle bir þey yok. Düþüncelerinizi uygulayabilmek için Atatürk'ün arkasýna sýðýnmayýn. Atatürk'ün hanýmý çarþaflýydý, sizin gibi yapmýyordu." diyerek tepki gösterdi.

 

SENÝN ALLAH'ININ KANUNLARI BURADA GEÇMEZ!

 

Davaya baþlamayacaðýný yineleyen Ayla Kaya ise "Sizin Allah'ýnýz ve Allah'ýnýzýn kanunlarý burada geçmez." diye baðýrdý. Kaya, çarþaflý olduðu için ertelettiði duruþmanýn tutanaklarýný yazdýrmaya baþlayýnca Sönmez, dýþarýdaki insanlara "Bu rezalete þahit olun." diye baðýrdý.

 

Bunun üzerine Hakim Kaya, "Terbiyesiz, ahlaksýz, ukala." diyerek hakaret etti. Naciye Sönmez, gördüðü muamele karþýsýnda adeta þoke olduðunu söyledi.

 

Türkiye Cumhuriyeti hâkimlerinin insanlarýn kýlýk kýyafetine göre deðil, önüne gelen dava dosyalarýna göre yargýlama yapmasý gerektiðini ifade etti.

 

Sönmez, "Davaya bakan hakim konuyu unuttu, yarým saat benim çarþafýmla ilgilendi. Bir hakime yakýþmayacak kelimeler söyledi. Örtünmem benim dinimin gereðidir." diye konuþtu. Hakim Kaya ise bu konuda konuþmak istemediðini belirterek, basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtsýz býraktý.

 

BÜLENT CEYHAN ÝSTANBUL, Zaman, 22.05.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...