Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Jack Bauer Müslüman mý oldu?

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/63375.jpg

 

Ýmama, ömrü boyunca birçok hata yaptýðýný söyleyen Jack Bauer, imanýn "yaptýðýmýz tüm hatalar için bizi baðýþla" duasýnýn ardýndan rahatlýyor ve "Zamaný geldi" diyerek gözlerini kapatýyor.

 

24 dizinin Amerika'da önceki gün yayýnlanan 7. sezonun son bölümünde bir imama da rol verildi. Müslüman 'teröristler" ile sýk sýk mücadeleye girilen hatta bir bölümünde Türkleri de terörist olarak gösteren dizi bu sefer þaþýrttý. Amerika'yý birçok saldýrýdan koruyan ekibin baþý Jack Bauer, son bölümde biyolojik silaha maruz kalarak hastanelik oluyor. Tedaviyi reddeden Jack, ölüm döþeðinde daha önceden tanýdýðý bir imamý çaðýrýyor. Jack, hastane odasýnda imamý görünce "Geldiðin için teþekkür ederim." Diyor. Ýmam ise çaðrýlmasýnýn kendisi için sürpriz olduðunu dile getiriyor. Ýkili arasýndaki diyalog þöyle devam ediyor:

 

Jack: Ölüyorum.

 

Ýmam: Biliyorum

 

Jack: Çok hata yaptým. Düzeltmek için keþke zamaným olsaydý.

 

Ýmam: Zamanýn var. Þun an.

 

Jack: Ne yaptýðýmý bilmiyorsun.

 

Ýmam: Karmaþýk bir zaman içinde yaþýyoruz. Hiçbir þey siyah ve beyaz deðildir. Sana baktýðým zaman iyi bir adam görüyorum.

 

Bu konuþmanýn ardýndan Jack'in elini tutan imam Allah'a "Yaptýðýmýz tüm hatalar için bizi baðýþla." diye dua ediyor. Duanýn ardýndan Jack'in rahatladýðý gözleniyor. Ýmama teþekkür eden Jack, "Zamaný geldi." diyerek sözlerini noktalýyor. Ardýndan gözlerini kapatan Jack, kendinden geçiyor. Kýzý geldiðinde de uyanmayan Jack'in ölüp ölmediði belirtilmiyor.

 

Ancak Jack'in bu hareketi, Amerika'da tartýþma konusu oldu. Olayý Hýristiyanlýkta var olan günah çýkartmaya benzeten Amerikalýlar, neden bir papazýn deðil de imanýn çaðrýldýðýna anlam veremiyor. Þu ana kadar yapýmcýlardan da bir cevap gelmiþ deðil.

 

CÝHAN, 21.05.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...