Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Erdoðan'ýn siyaseti býrakma tarihi

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/63302.jpg

 

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, herkesin çekilmesini bileceðini ve öðreneceðini belirterek, ''Bizim tüzüðümüzde arka arkaya 3 dönem milletvekilliði yapabilirsiniz. Ondan sonra býrakmak durumundasýnýz. Benim þu anda, bu dönemden sonra bir dönem daha hakkým var. Ondan sonra býrakmak durumundayým. Daha ileri gitmem, gidemem'' dedi.

 

Baþbakan Erdoðan, 19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý nedeniyle 81 ilden ve KKTC'den gelen gençleri Baþbakanlýk Yeni Bina'da kabul etti.

 

Yaptýðý konuþmada, gençlerden ''günü kurtarmanýn deðil, geleceði kurmanýn derdiyle dertlenmelerini'' isteyen Erdoðan, þunlarý söyledi:

 

''Fatih Sultan Mehmet 21 yaþýnda bir çað kapattý bir çað açtý' deriz, çok komik gelir. Fakat incelediðiniz, araþtýrdýðýnýz zaman, Fatih'in batý bilimlerini nasýl öðrendiðini, o dönemde birkaç dili nasýl öðrendiðini görürüz. Tabii ki güçlü bir ailenin çocuðu olmanýn da getirdiði bir þey var. Fakat bakýyorsunuz ki, daha 13-14 yaþýnda kendisine padiþahlýðý babasý vermek istediði zaman verdiði cevap çok anlamlýdýr. Bu, o hayallerle yetiþtirilmenin bir yansýmasý.

 

Görevi alýyor, görevi aldýktan sonra da diyor ki 'Madem ki ben Devlet-i Aliyye-i Osmaniye'nin bir padiþahýyým, o zaman size emrediyorum. Gelin devletin baþýna geçin', Yaþ 14. 14 yaþýndaki o genç 21 yaþýnda da bir çaðý kapatýp bir çaðý açýyor.

 

Mesele yetiþmek. Ama düþünün, bizim ülkemizde 25 yaþýnda milletvekilliði olayý konuþulduðu zaman bizi eleþtirmeye baþladýlar. Dediler ki 'Çoluk çocuðu Parlamentoya mý dolduracaksýnýz?' Bize, bunu söylediler. Þu anda benim partimin il genel meclisleri ve belediye meclislerinde 600 civarýnda üyesi var 25-30 yaþ arasý.

 

Þu anda Antalya Kepez'de belediye baþkaným 29 yaþýnda. Önümüzdeki seçimlerde milletvekili adayý gençler koyacaðým. Çünkü 25-30 yaþ arasý gençlerin Parlamento'da olmasý lazým.

 

Bir defa herkes çekilmesini bilecek ve öðrenecek. Bizim tüzüðümüzde arka arkaya 3 dönem milletvekilliði yapabilirsiniz. Ondan sonra býrakmak durumundasýnýz. Benim þu anda, bu dönemden sonra bir dönem daha hakkým var. Ondan sonra býrakmak durumundayým. Daha ileri gitmem, gidemem.

 

Ayný þekilde genel baþkanlýk da 5 dönem. 5 dönem daha genel baþkanlýk yapabilirim, ondan sonra ayrýlmak zorundayým. Niçin? Arkadan gelenlerin önünü açmak zorundayýz. Veyahutta bir rekabet alanýný doðurmak zorundayýz. Ben gençliðimizi bu noktada çok farklý görüyorum. Ýþte Gazi Mustafa Kemal, 19 Mayýs 1919'da Samsun'da Ýstiklal meþalesini yaktýðý zaman yaþa bakýyorsunuz 38.''

 

Ýnanýldýðý zaman gerçekleþtirilemeyecek hiçbir hedefin olmadýðýný vurgulayan Baþbakan Erdoðan, bu nedenle eðitime büyük önem verdiklerini söyledi.

 

Zaman, 19.05.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...