Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

'Ladin'i yakaladýk ABD serbest býraktý!'

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/63281.jpg

 

 

 

Pakistan Devlet Baþkaný Asif Ali Zer dari Pakistan ’ýn bütünlüðüne yönelik ABD saldýrýlarý arttýkça çok net siyasi mesajlar vermeye baþladý.

 

Pakistan Devlet Baþkaný Asif Ali Zerdari çarpýcý açýklamalar yapmaya devam ediyor. Taliban'ýn CIA tarafýndan kurdurulduðunu açýkladýktan sonra þimdi de Aralýk 2001'de Usame Bin Ladin'i yakalayýp ABD'lilere teslim ettiklerini ama Amerikan Ordusu'nun Ladin'i serbest býraktýðýný iddia etti.

 

Amerikan NBC televizyonunun 'Basýn toplantýsý' programýna demeç veren Zerdari, eþi Benazir Butto'nun baþbakan olduðu dönemde ABD hükümetinin hatalarýný içeren ifþatlarda bulundu. Zerdari þöyle konuþtu: Eþim Benazir Butto 1989 yýlýnda ABD'yi Ladin konusunda uyardý. Bush yönetimi ve onun kurmaylarýna sordu.

 

Pakistan hükümetini istikrarsýzlaþtýrmak için çalýþma mý yapýyorsunuz? 10 milyon dolar Pakistan muhalefetine bu yüzden mi yardým ettiniz? Müslüman bir ülkede seçilen ilk kadýn baþbakandý eþim. Ve bu kýþkýrtmalardan haberli olduðumuzu ABD tarafýna ifade etti.

 

TORA BORA’DA USAME AVI

 

Pakistan güçlerinin ABD'lilerle birlikte Afganistan daðlarýnda operasyon yaptýðýný anlatan Zerdari, Pakistan ordusunun Tora Bora daðlarýnda Usame bin Ladin'i yakaladýðýný, Amerikan güçlerine tesilm ettiðini ama ardýndan ABD askerlerinin onu serbest býraktýðýný söyledi.

 

2001 Aralýk ayýnda yani 11 Eylül'den üç ay sonra yakalanan Ladin'in þimdi yaþadaýðýna inanmadýðýný belirten Zerdari CIA'nýn sekiz yýldýr Ladin'den haber alamadýðýný bildiðini söyledi. Zerdari, ayrýca Washington ve müttefiklerinin Ladin'in Tora Bora daðlarýnan saklandýðýna dünyayý inandýrmasýnýn arkasýnda baþka planlar olduðunu ima etti.

 

Bugün, 19.05.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...