Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Dua ile kaderimizi deðiþtirebilir miyiz?

 

Doðumun, ölümün ve nikâhýn zamaný kaderde belli ve deðiþmez. Biz hayýrlý ömür, hayýrlý eþ için dua ediyoruz. Pekiyi, burada dua ne kadar geçerlidir, ne de olsa deðiþmez bir gerçek var.

 

(Rumuz : Zehra)

 

Hepimizin bildiði bir âyet vardýr: "Her ümmet için bir ecel vardýr. Ecelleri geldiðinde de ne bir an geri býrakýlýr, ne de öne alýnýr." (10:49) Ecel, insanýn ölüm vaktidir, ne zaman öleceðidir. Bu zamaný Allah bilir. Çünkü hayatý O yarattýðý gibi, ölümü de, ölüm vaktini de o yaratmýþtýr. Allah, yarattýðý her þeyi zaman þeridine takmýþtýr. Zamaný gelmeden hiçbir þey gerçekleþmez. Kader ise her olayýn belli bir planýnýn olmasýdýr. Bu planý Allah yapar. Ecel de bir kadere baðlýdýr, insanýn bütün hayat serüveni de...

 

Dualarýmýzýn ne hükmü var?

 

Ýyi güzel de, her þey Allah'ýn bilgisi içindeyse, bizim dualarýmýzýn ne hükmü vardýr? Ettiðimiz dualar kaderi nasýl deðiþtirir? Konuya iki hadis ýþýðýnda bakalým: "Kaderi ancak dua geri çevirir. Ömrü ancak iyilikler arttýrýr. Kiþi ancak iþlemiþ olduðu günah sebebiyle rýzýktan mahrum kalýr." "Ýhtiyat (ölçülü davranmak) ve dikkat etmek Allah'ýn takdir ettiði þeye fayda vermez. Ancak dua, inen ve inmeyen musibetlere fayda verir. Belâ iner, fakat onu dua karþýlar ve kýyamete kadar da ona karþý durur."

 

Burada deðiþen kader deðil, kazadýr. Kader bir þey hakkýnda verilen karardýr, kaza da o þeyin uygulanmasýdýr. Yani bir insan içten bir dua eder, Yüce Allah bir ödül olarak o kiþinin baþýna gelebilecek olumsuz bir olayý kaldýrýr. Burada deðiþen kader deðil, kaderin uygulamadan geri çevrilmesidir.

 

Allah’ýn bilmesi bizi zorlar mý?

 

Cenab-ý Hak sonsuz ilminde sizin kiminle evleneceðinizi, ne zaman öleceðinizi biliyor. Hayat programýnýzý O düzenlemiþtir. Fakat nelerle karþýlaþacaðýnýzý Allah'ýn bilmesi sizin iradenizi ve tercihlerinizi baský altýna almaz. Siz serbest iradenizle kararýnýzý verirsiniz, Cenab-ý Hak da sizin iradeniz üzerine o fiillerinizi yaratýr.

 

Ýsteyen siz, yaratan Allah'týr. Sorumlu sizsiniz. Bu arada diyelim ki, yanlýþ karar verdiniz, sýkýntýya girdiniz. Ne yapacaksýnýz? Allah'a yalvarýp yakaracaksýnýz, Onun sevdiði iþleri yaparsýnýz, Onu memnun edersiniz. O da dilerse, sizin için kader levhasýnda çizmiþ olduðu yazýlarý deðiþtirir. Hayýrlý hayat verir, ömrünüzü uzatýr, iyi evlilik nasip eder, siz de duanýzý Allah'ýn kabul etmesiyle kaderinizi deðiþtirmiþ olursunuz.

 

Beni kayýnbiraderime düþünmelerinden korkuyorum

 

2 yýl önce eþimi kaybettim. 4 yaþýnda bir kýzým var. Amcasýna çok düþkün. Kayýnbiraderim ise bekâr. Beni kaynýma düþünmelerinden korkuyorum. Ne yapmalýyým? Bu doðru olur mu?

 

(Rumuz: Teslimiyet)

 

Duygularýnýza sorarsanýz, pek izin vermez. Çünkü onu kardeþiniz gibi görmüþsünüz, evin bir çocuðu olarak bilmiþsiniz. O size yenge demiþ, saygý göstermiþ, yakýnlýk duymuþ. Siz de onu iki yýl süreyle olduðu konumda deðerlendirmiþsiniz. Fakat aklýnýza, muhakemenize, hayatýn gerçeklerine baktýðýnýz zaman korkuya, endiþeye bir gerek kalmadýðýný göreceksiniz.

 

1)Huyunu, ahlakýný, kiþilik yapýsýný bildiðiniz, yakýndan tanýdýðýnýz bir insan. Geçinme konusunda bir sýkýntý yaþamayacaksýnýz. Þayet eþinizden bütünüyle farklý bir karakter taþýmýyorsa...

 

2)Eviniz, yuvanýz daðýlmayacak, deðiþmeyecek, ayný düzen ve hayatýnýz devam edecek. Onun gözünde büyük birisi olmanýz, sizi rahatlatacak, saygýnlýðýnýzý koruyacaksýnýz. Eþinizin kardeþi olduðu için nisbeten de olsa acýnýzý dindireceksiniz.

 

3)Kýzýnýz, amcasýný babasý yerine koyacak, yaþý küçük olduðu için onu tam bir baba olarak bilecek. Ayrýca siz de çocuðunuzdan ayrý kalmayacaksýnýz, onu baþka ellere teslim etmeyeceksiniz, annelik þefkati devam edeceði gibi, kýzýnýzý gönlünüze göre eðitip büyüteceksiniz.

 

4)Asr-ý saadette ve Ýslam tarihi boyunca böyle evliliklerin çok örnekleri vardýr. Dini açýdan da herhangi bir sakýncasý yoktur. Yanlýþ bir karar vermiþ olmazsýnýz. Bütün bunlarla birlikte bize hayýrlý olsun demek düþer

 

Mehmed Paksu, Bugün, 19.05.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...