Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Vesvese nam-ý diðer Obsesyon

 

“Sorunum ergenlik dönemimde baþladý. Ýlk önce dua etmeden yatarsam kötü bir þey olacakmýþ duygusu, sonra ocaklarý, lambalarý gece yatmadan önce kontrol etme duygusu Çok þükür namaz kýlmaya baþladým ve baþka belirtiler baþladý. Abdestimden emin olmama, bir vakitte dört beþ defa abdest alma gibi. Onu atlatmaya çalýþýyorum þimdi de bir filme bakýnca çok kötü utanç verici düþünceler geliyor aklýma. Ya da dini ibadetlerimi yaparken, boy abdestimin gittiðini zannedip durmadan abdest alýyorum. Namazlarýmýn vakti geçiyor kendimi suçluyorum, yýpratýyorum. Ellerimi normalden çok yýkýyorum,kimseye hayýr diyemiyorum bana kýrýlýrlar düþüncesiyle. Kendimi kontrol etmeye çalýþýyorum ama olmuyor tek basýma zafere ulaþamýyorum çünkü bu genç yaþýmda çoooook yoruldum artik!”

 

Rumuz: Hasret (Afyon)

 

Yiðit düþtüðü yerden kalkar

 

Silkelenin. Kendi baþýnýza bütün bunlarla baþ ederken yardým almaktan bir uzmana baþvurmaktan çekinmeyin lütfen! Peki þu an ben sizin þahsýnýzda bu sorunu yaþayanlara nasýl yardým edebilirim? Vesveseyi tanýyýp, onu körükleyen duyguyu analiz edip ve saðlýklý bakýþ açýsý geliþtirerek tabi ki…

 

Nedir bu obsesyon denen þey?(Takýntýlý düþünce ve zorlantýlý davranýþ)

 

Takýntý yani kiþinin kendini düþünmekten alýkoyamadýðý düþünce, imge ve hayaller... Bu takýntýlarýn sebep olduðu kaygýyý gidermek ve kendini rahatlatmak için tekrar tekrar yapýlan davranýþlar ise zorlantý.

 

Biyolojik Etkenler

 

Araþtýrmalar bu sorunu yaþayanlarýn beyin görüntülerinde (PET) düþüncelerle ilgili bölümde (Frontal korteks bölgesi) aktivite artýþý olduðu gözlemlemiþ.

 

Sürekli kontrol etme duygusu

 

Vesveselerin yani takýntýlý düþünceler ve zorlantýlý davranýþlar rahatsýzlýðýnýn kökeninde kontrol duygusu yatar. Kontrol etme duygusunun da altýnda korku duygusu var. Adeta bu iki duygu birbirini besler.Kontrol etmeliyim. Ya kötü bir þey olursa…

 

Evet kontrol edebildiðimiz çok sýnýrlý bir daire var. Yani sorumlu olduðumuz daire. Ama biz bu daireyi aþýyoruz. Her þeyin kontrolümüz dahilinde geliþmesini istiyoruz. Sanki mutlak kontrolün peþindeyiz. Enerjimizi boþu boþuna tüketirken tükeniyoruz. Duygularýmýz düþüncelerimiz ve hatta davranýþlarýmýz kontrolden çýkýyor. Sonucunda kontrol ve korku duygusu hayatýmýzý yönetmeye baþlýyor.

 

Keþke kulak verebilsek kainat kitabýndan gelen o sese. “Her þeye hakim olmak için uðraþýp hayatý yaþanmaz hale getirme”

 

Ýçsel Çözüm: Esaretten kurtulup oluruna býrakabilmek

 

Yani kendimizi biraz akýþa býrakabilmek… Ýzni olmadan bir yapraðýn bile kýmýldamadýðý o akýþa… Belki biraz zor ama sonu rahat…O, zaten hiçbir þeyi aksatmadan kontrol ediyor. Her þey olacaðýna varmýyor mu?

 

Bizler geminin üzerinde yolculuk eden yolcularýz deðil mi? Bizden istenmediði halde sýrtýmýzda öyle aðýr yüklerle dolu bir çanta taþýmaya talibiz ki… “Emaneti göklere, yere ve daðlara arz ettik. Onlar, onu yüklenmeye yanaþmadýlar, ondan korktular da insan yüklendi. O gerçekten zalim ve cahildir”

 

Aciziz… Belimiz dayanmýyor bu yüke…Gemi zaten gidiyor. Niçin sýrtýmýzda sýrt çantasýný ýsrarla taþýyoruz ki. Kaptan’a güvenmiyor muyuz? O zaman çantayý sýrtýmýzdan çýkaralým ve geminin üzerine býrakalým. Oh be! Dünya varmýþ deðil mi?

 

Dýþsal Çözüm ne?

 

Amerikan psikoloji Derneði (APA) araþtýrmalarýnda(2007) Biliþsel-davranýþçý terapi yöntemlerinden yüzleþtirme (maruz býrakma) ve tepki önleme kullanýlarak düzelen hasta sayýsý %86. Ýlaçla tedavide bu oran ise %45.

 

Bir sonraki yazýmda bu etkili terapi yöntemlerini anlatmaya çalýþacaðým. Hatta örnek bir çalýþma yapabiliriz diye düþünüyorum.

 

Hayýr diyememeye gelince…

 

Bu benim çok önem verdiðim bir konu. Bu sorun bir sürü psikolojik ve fizyolojik hastalýklara yol açan bir virüs esasýnda. Bu sorunu da çözümlemek sonuca giderken katký saðlar. Hayýr demek öðrenilen ve öðretilebilen bir sosyal beceri. Bu konu ile yaptýðým araþtýrmalarý kapsamlý olarak derlediðim “Moral Dünyasý” dergisinin 59.sayýsýnda yayýnlanan “Hayýr Diyememe Hastalýðý” yazýsýný ve pratik önerilerimi okumanýzý öneriyorum.

 

Ýletiþim ve sorularýnýz için: berrin77@hotmail.com

 

Berrin GÖNCÜ - PSÝKOLOG, Moral Haber, 18.05.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...