Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bunu izliyorsanýz 'Beni öldürmüþtür' Video

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/63239.jpg

 

Guatemala'da öldürülen ünlü bir avukatýn “Devlet Baþkaný ve First Lady uyuþturucu kaçakçýlýðý yapýyor. Ýki kiþiyi öldürdü. Sýra bende. Eðer bu videoyu izliyorsanýz beni de öldürtmüþtür” dediði görüntü ortaya çýktý. Binlerce kiþi istifa çaðrýsýyla sokaklara döküldü. Savcýlýk soruþturma açtý.

 

Latin Amerika ülkesi Guatemala, geçen yýl iktidara gelen solcu Devlet Baþkaný Alvaro Colom'un adýnýn karýþtýðý cinayet ve uyuþturucu kaçakçýlýðý skandalýyla sarsýlýyor. Colom'un koltuðunu sallayan skandalýn fitilini, ülkenin en önde gelen avukatlarýndan Rodrigo Rosenberg Marzano'nun 10 Mayýs'ta bisiklete binerken suikasta kurban gitmesi ateþledi. Cinayetten iki gün sonra Marzano'nun video paylaþým sitesinde görüntüleri ortaya çýktý.

 

Öldürülmeden birkaç gün önce çekilen görüntülerde Marzano, “Eðer bu videoyu izliyorsanýz ben Baþkan Colom ve eþi Sandra tarafýndan öldürülmüþüm demektir” ifadelerini kullandý. 20 dakikalýk videoda ünlü avukat, Colom ile eþi Sandra'nýn uyuþturucu kaçakçýlarýyla iþbirliði yaptýðýný öne sürerek, daha önce bir müvekkilini ve kýzýný öldürdüðünü iddia etti. Ýddiaya göre, Halil Musa isimli iþ adamý, baþkan tarafýndan ülkenin en büyük tarým bankasýnýn yönetim kuruluna katýlmaya davet edildi. Ancak Musa bankanýn aslýnda uyuþturucu kaçakçýlýðý için kara para aklama kurumu olarak kullanýldýðýný görüp buradan ayrýlmak istedi. Ýþbirliðine yanaþmayan Musa ve kýzý Marjorie, Baþkan'ýn emriyle öldürüldü. Marzano sözlerini “Þimdi sýra bana geldi. Beni öldürecekler” diye tamamladý. Adalet Bakanlýðý, Devlet Baþkaný hakkýnda soruþturma açtý.

 

Video:

http://www.moralhaber.net/63239_Bunu-izliyorsaniz-Beni-oldurmustur-Video.htm

 

Habertürk-ÝHA, 18.05.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...