Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Rahmet kapýsýnýn tokmaðýna dokunma vaktidir

 

Dua, ýzdýrar diliyle Cenab-ý Hakk'a yönelmek ve halini arz etmektir. Duada en önemli husus samimiyet ve ihlâstýr. Ýhtiyaç sahibinin, rahmeti ihtizaza getirecek þekilde halini ulu dergâha arz etmesidir. Bunun için çabalamasý; duanýn kabul olacaðý vakitleri ve duanýn icabetine vesile olacak halleri gözetmesidir. Avýnýn peþinden sabýrla ve ýsrarla koþan avcý gibi icabet avýna çýkmasýdýr.

Bazen ihtiyaçlarýmýzý arz ederken esma-i ilahiyeyi þefaatçi yaparýz. Rýzýk talep ederken Rezzak ismine, þifa için Þâfî ism-i þerifine, rahmet ve maðfiret için Rahim ve Ðafûr isimlerine sýðýnýrýz. Bunlarla bir anlamda Rahmet kapýsýnýn tokmaðýna dokunuruz.

 

En çok Nebiler Sultaný'nýn dualarýný okuruz. Verdiði rakamlara sadýk kalýrýz. Subhanallah zikrini 33 defa, Elhamdülillah'ý 33 defa, Allahu Ekber'i 33 ya da 34 defa okumayý O öðretmiþtir bize. O kullarýn en güzelidir. En güzel kulluk da O'nun kulluðudur. Rabb'ine iyi kul olmak isteyen O'nun ibadetini, duasýný ve sünnetini kendine rehber edinmelidir.

 

Bir de O'nun manevi varisleri olarak kabul edilen hak dostlarý, mürþitler vardýr. O ýþýk insanlarýn dualarý ve ibadet hayatlarý da bizler için yol gösterici mahiyettedir. Allah Resûlü'nden rivayet edilen dualarýn yanýnda bu kutlularýn dua ve zikirleri de kulluk yolculuðunda bize azýk olabilir. O dualar sarsýlmaz bir imanýn, engin bir marifetin ve ihlâsla yoðrulmuþ kulluk tecrübesinin neticesi olarak yüreklerden dillere dökülmüþtür.

 

Ýhtiyaçlarýmýzýn arzý, sýkýntýlarýmýzýn def'i için böyle hak dostlarý tarafýndan tavsiye edilen dua ve zikirleri de okuyabiliriz. Bu bazen Kur'an'dan bir sure ya da ayet demeti, bazen Efendimiz'den rivayet edilen bir dua, bazen de hak dostlarý tarafýndan okunan ve tavsiye edilen zikirlerden biri olur. Gün olur Cevþen'i bir zýrh gibi alýrýz elimize. Bir baþka zaman Þah-ý Nakþibendî'nin Evrâd-ý Kudsiye'si dökülür dilimizden. On dokuz defa Fetih Suresi ya da iki yüz kere Nasr Suresi okumak da tavsiyeler arasýndadýr. En meþhur zikirlerden biri de 4444 defa Salât-ý tefriciye okumaktýr.

 

Bedir Savaþý'na katýlmýþ kahraman sahabilerin mübarek isimlerini sayarak onlarýn manevi þahsiyetlerini duamýza vesile yapmak da yaygýn bir uygulamadýr. Ýmam Gazali'nin Hizbü'l-hasîn ve Hizbü'l-masûn dualarý da okunagelen dualardandýr.

 

Þimdilerde el-Kulûbu'd-dâria (Yakaran Gönüller) adýyla yayýnlanan dua kitabý da böyle hak dostlarýnýn virdlerinin bir araya getirildiði ayrý bir gül demeti. Baþta Nebiler Sultaný olmak üzere Sahabe-i Güzin efendilerimizin dualarý, Ýmam Gazalî, Ebu'l-Hasan Þazilî, Abdülkadir Geylânî, Ahmed Bedevî, Muhyiddin ibn Arabî gibi her biri yýldýz mesabesindeki mana önderlerinin münacatlarý ve zikirleri bu kitapta toplanmýþ.

 

Þimdilerde okunmasý en çok tavsiye edilen dua veya dualarýmýzýn kabulüne vesile olacak yer Enbiyâ Sûre-i Celîlesi'nin 69. ile 94. ayet-i kerimeleri arasýdýr. Orada, baþta ateþe atýlan Ýbrahim (aleyhisselam) olmak üzere on bir enbiya efendimizin sýkýntýlarý, Rabbilerine teveccühleri ve Cenab-ý Hakk'ýn bu teveccühlerine verdiði karþýlýklar, lütuflar, ihsanlar anlatýlmaktadýr. Bu kýsmý her gün mutlaka okumak, dualarýmýzýn kabulü için önemli bir vesile olabilir. Bahsedilen on bir, Peygamber Efendimiz'den mülhem on bir ve katlarý olabilecek rakamlar da adet olarak tesbit edilip paylaþýlabilir.

 

Bütün bunlarý yaparken Bediüzzaman Hazretleri'nin iþaret ettiði þu husus kesinlikle unutulmamalýdýr: Kulluðun ve duanýn sebebi Allah'ýn emri olmalarýdýr. Neticeleri de sadece Allah'ýn rýzasýdýr. Bunun dýþýnda hiçbir þey dua ve ibadet için birinci ve asýl maksat olamaz. Ancak bu dualar halisane bir þekilde, kulluk düþüncesiyle okunursa bu ihlâsa ve samimiyete terettüp eden bir kýsým neticeleri olabilir. Ýlahi rahmet, bu dualar hürmetine talep edilmeden bazý ikram ve ihsanlarda bulunur. Ýþte daha önce tecrübe edilen bu ikram ve ihsanlardan dolayý bazý talepler için bir kýsým hususi dualar tavsiye edilmiþtir.

 

s.sargin@zaman.com.tr

 

Süleyman Sargýn, Zaman, 18.05.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...