Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýsrail'den yeni bir oyun mu?

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/63212.jpg

 

Peres, Ürdün'de gazetecilere yaptýðý açýklamada Suriye'nin yapacaðý bir jestin de iki ülke arasýndaki havanýn temizlenmesine yardýmcý olacaðýný dile getirdi. Peres, bazýlarýnýn da Ýsrail Baþbakaný Benjamin Netanyahu ile Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad'a doðrudan görüþme teklifinde bulunduðunu ifade etti.

 

Ýsrail ve Suriye arasýnda Türkiye'nin arabuluculuðuyla baþlayan dolaylý görüþmeler, Ýsrail'in Gazze saldýrýlarýnýn ardýndan durmuþtu.

 

Ürdün'de Dünya Ekonomi Forumu tarafýndan organize edilen ekonomik bir toplantýya katýlan Peres, toplantýdan sonraki açýklamasýnda "Suriyeliler görüþmeye hazýr olmalý. Eðer Esad barýþ istiyorsa neden utanýyor?" þeklinde konuþtu. "Biçok kez doðrudan görüþme teklif ettik" diye ekleyen Peres, Esad için "Doðrudan görüþmelerini Ýsrail için bir ödül olduðunu düþünüyor. Hayýr, ödül deðil. Bu normal." dedi.

 

Peres ayrýca Suriye yönetiminin ABD'yi de arabulucu olarak müdahil etmeye çalýþtýðýný dile getirdi. Türkiye'nin arabuluculuðunda dolaylý görüþmelerin yeniden baþlamýþ olduðuna inanmadýðýný kaydeden Peres, "Þu an da olan bir þey olduðunu düþünmüyorum" þeklinde belirtti.

 

Suriye, Ýsrail iþgalindeki Golan Tepeleri'nin kendisine iade edilmesini istiyor. Ancak Þimon Peres, birkaç gün önce yaptýðý açýklamada Golan Tepeleri'ni vermeyeceklerini söylemiþti.

 

Þimon Peres, bugünkü açýklamasýnda da Suriye'nin yapacaðý bir jestin, bütün görüþmelerden daha önemli olduðunu ifade etti. Peres, söz konusu jest için "Havayý deðiþtirir." ifadesini kullanýrken, "Orada bir baþkan duruyor ve görüþmek istemediðini söylüyor. Neden? Bizden biþeyleri geri vermemizi istiyorsun, ama bize bir þey geri verme teklifinde bulunmuyorsun" diye konuþtu.

 

Peres Ürdün'deki temaslarý kapsamýnda Kral II. Abdullah ile de bir araya gelirken, görüþmede Kral Abdullah'ýn Peres'i görüþmelere dönmeye çaðýrdýðý açýklandý.

 

CÝHAN, 18.05.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...