Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Eþcinsellik, kazýklý Voyvoda ve þiddet

 

Ahlak zabýtalýðý sözünü genellikle parkta öpüþen gençlere belediye zabýtalarýný müdahalesi haber olduðu zaman duyarýz. Suudi yönetiminde ve Ýran’da devletin öngördüðü ahlaka uymayanlara karþý geliþtirilmiþ resmi örgütlenmelere de ahlak zabýtalýðý denilir.

 

Toplumsal ahlak konusu ile ilgili Zaman Gazetesi yazarý sosyolog Sayýn Ali Bulaç CNN Türk’te ‘ Reha Muhtarla Çok Farklý’ programýnda Sayýn Bülent Ersoy’la ciddi bir polemiðe girdiler. O programý bende izledim.

 

Eþcinselliðin tartýþýldýðý bir program, Ali Bulaç’ýn tartýþma getiren sözleri ertesi gün iki büyük gazetede eþcinselliðin manþet olmasý ve 17 Mayýs gününün bazý derneklerce ‘Uluslararasý Homofobi karþýtý’ gün olarak kutlanmasý anlamlý bir rastlantý oldu.

 

Homofobi

 

Homofobikler eþcinsellere karþý ayrýmcýlýk yapan, aþaðýlayan fiziksel ve psikolojik þiddet uygulayan kiþiler olarak bilinir. Eþcinselliðe karþý korku, nefret ve düþmanlýk duygularý taþýyan kiþilerdir.

 

Homoseksüeller cinsel yönelimini ve cinsel tercihini doðal yani genlerin öngördüðü heteroseksüel yönelime deðil bir sapma olan kendi cinsine yöneltmiþlerdir. Homoseksüel Pedofili olarak bilinen çocuk yaþtaki eþcinsteki kiþilere cinsel ilgi duyma en sýk rastlanýlan homoseksüalite biçimidir.

 

Homoseksüellik ile ilgili bir gen tanýmlanamamýþtýr. Ancak eþcinsel tercihi olan kiþilerin yetiþtirilme tarzý araþtýrýldýðýnda sosyal öðrenmenin rolü göze çarpar. Aþýrý koruyucu ve erkeklere düþman bir anne modeli ile zayýf, evle az ilgilenen veya sevgi vermeyen bir baba rollerini sýk görürüz.

 

Eþcinsellik sapmýþ bir cinsel tercihtir, çocuklara Pedofili yani cinsel ilginin nasýl geni yoksa eþcinselliðin de geni yoktur. Ben böyle yaratýlmýþým demek yerine ben böyle yetiþtirilmiþim diyen eþcinseller daha doðruyu söylerler.

 

Eþcinselliðin oluþumunda sosyal öðrenmenin anlamlý rolü olduðuna göre eþcinselliði özendirme ve yüceltme eþcinsel nüfusunu artýrmaktadýr.

 

Eþcinselliðin doðal bir tercih olmadýðýný ve toplum da nüfusun çoðunluðunun eþcinsel olmasý durumunda çýkacak sosyal problemlerin neler olduðunu tartýþmak homofobi deðildir. Hemcinsi çocuklara cinsel ilgi gösterenlerle mücadele homofobi deðildir. Ama eþcinselleri küçük düþürme homofobidir ve yanlýþtýr.

 

Eþcinseli aþaðýlayýcý yaklaþýmlar nefreti artýrarak doðal tartýþmayý bozar. Bugün ABD’de önemli seçim tartýþmalarý eþcinsel evlilikleri serbest býrakýlmasý ve eþcinsellerin askere alýnmamasý tartýþmasýdýr. AB’ye giriþ sürecinde Türkiye’nin önüne bu konu gelmiþtir.

 

Eþcinsellik þiddet iliþkisi

 

Türkiye’de eþcinseller doktor raporu ile askerden uzaklaþtýrýlmaktadýrlar. ABD’de eþcinsellerin en büyük talebi askere gitmemek ve eþcinsel evliliklerdir. Türkiye’de paralel dernekler gökkuþaðý amblemli hareketleri ile ayný çaba içindedirler.

 

Irak ve Afganistan’da sivilleri öldürenlerin eþcinsel askerler olduðuna dair bilimsel bilgiyi bilmiyorum. Bence Sayýn Ali Bulaç’ýn kendi sözü olmayan aktardýðý bilgi çok saðlýklý deðil.

 

Eþcinsellerden nefret duygusunu ABD Ebugreybdeki görüntüleri direniþçilere katýlýmý önlemek için kullandý. Cezaevinde erkeklerin çýplak vaziyette üst üste yýðýlmasý eçcinsel ABD’li askerlerin marifeti olabilir. Iraklý direniþçilere ‘Cezaevine düþerseniz böyle olursunuz’ diye propaganda amaçlý o resimleri servis ettiði bilinmektedir.

 

Kazýklý Voyvoda örneði

 

Gerçi tarihte kazýklý Voyvoda olarak bilinen sýrp komutan ayný zamanda eþcinseldi. Tarihin en büyük iþkencesini Osmanlý askerlerine karþý yapmýþtý. Makatýnda kazýða geçirdiði askerleri orgazmik bir zevkle seyredermiþ. Benzer eylemlerin Irak ve Afganistan’da modern voyvodalar tarafýndan yapýlmýþ olma ihtimali mümkündür. Ancak eþcinsellikle þiddet arasýndaki iliþki ancak çocuklara cinsel taciz alanýnda çok yaygýndýr. Eðer bilginin kaynaðýný Sayýn Bulaç verebilirse daha net konuþabiliriz.

 

Bir Kazýklý Voyvoda hikayeside 28 Þubat döneminde duyulmuþtu. O dönemin cesur çýkýþlarý ile bilinen bayan içiþleri bakanýna bir orgeneral ‘Söyleyin ona bizi dinlemezse onu kazýða geçiririz’ tehditi gönderdiði o bakanýnda ‘Tarihte muhaliflerini kazýða geçiren bir komutan var kazýklý Voyvoda, o da eþcinsel’ mesajýný ünlü komutana geri gönderdiði söylenir eðer doðru ise.

 

Laik yaþam tarzý ahlak zabýtalýðý

 

Konunun diðer tarafýda Eþcinsellere yaþam tarzlarý nedeniyle ayrýmcýlýk yapýlmasýna karþý kampanya yürütenlerin çifte standartlarýna dikkat çekmek istiyorum.

 

Bilindiði gibi son on 13 yýldýr tolumda yaþam tarzý tartýþmalarý yoðun yaþanýyor. Baþörtüsü ve çarþaf gibi kýyafertlere karþý ciddi ayrýmcýlýk, nefret, korku ve psikolojik þiddet uygulanýyor.

 

Baþörtülü ve Ýmam hatip kökenli gençler iþe alýnmýyorlar sadece devlet iþine deðil Ýþ bankasý, Akbank gibi bankalarda büyük iþyerlerinde liyakatleri olduðu halde kýyafetleri nedeniyle ‘Laik ahlak yaþam tarzý’ný koruma adýna ayrýmcýlýk, nefret, korku ve taciz uygulanýyor. Ýþte ikna odalarý ve okulda gizli namaz kýlan gençlerin suçlu gibi teþhir edilmesi gibi… Aslýnda bu uygulama Ýslamofobi demektir.

 

Eþcinsellerin haklarý için mücadele verenlerin ve ahlak zabýtalýðýnýn karanlýk bir kafa olduðunu savunanlarýn objektif olmalarýný ne kadar bekleyeceðiz?

 

Bu çaðda ahlak zabýtalýðý olmaz diyenlerin baþörtülü kýzlara yaptýklarý ‘Laik Yaþam Ahlak Zabýtalýðý’ deðil mi?

 

Homofobi gibi bir sosyal olguya karþý yapýlan haklý mücadele gereklidir. Eþcinselliðe karþý çýkanlar da gerekçeleri ile fikir mücadelelerini yapmalýdýrlar. Gelecek kuþaklarýmýzý toplumsal ahlakýný kendi doðrularýný savunma haklarýna sahiptirler.

 

Ayný özgürlüðü dinini yaþamak isteyen kiþilere göstermemek çifte standart deðil mi? Eþcinsel müdafilerine duyurulur.

 

Nevzat Tarhan, Haber7, 18.05.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...