Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Örnek Deðiþim Yaþar Alptekin

 

http://www.cevrimicihaber.com/haberimages2/YASAR-ALPTEKIN-HACI.jpg

 

Bir dönem podyumlarýn en çok aranan isimlerinden olan Yaþar Alptekin, yaþamýnda yepyeni bir sayfa açtý. Televizyon dünyasýndan uzaklaþan ve kendine yeni bir yol çizip Hac'ca giden Yaþar Alptekin, ardýnda býraktýðý yaþam tarzýndan piþmanlýk duyduðunu belirtti.

 

Kýzý Ayris ile birlikte yaþadýðý evinin kapýlarýný Kelebek'e açan Yaþar Alptekin, "Eski arkadaþlarýmdan kopmadým, Hepsi Allah kulu. Ben kimse ile kutuplaþmýyorum. Yanlýþ bir þey yaptýðýmý da düþünmüyorum. Evet, zamanýnda çok kötü þeyler yaptým, ama artýk temiz bir insaným. Geçmiþte yaptýðým her þeyi çöpe attým" dedi.

 

Kendine bambaþka bir yol çizip hacca giden Alptekin’i 16 yaþýndaki kýzý Ayris ile birlikte yaþadýðý evinde ziyaret ettik.

 

Yaþam tarzýnýzý bir anda deðiþtirdiniz. Bu ani deðiþimin sebeplerini açýklar mýsýnýz?

 

- Her insanýn bir yolculuk dönemi vardýr. Ben de kendime bunu sordum ve Rabbim yardým etti, namaza baþladým. Hayatým güzelleþti, daha anlamlý oldu. Artýk sadece Allah’ýma kulluk et- meye çalýþýyorum. Çok da düzenli bir hayatým var, mutluyum. Huzuru buldum. Bu þekilde insan kendini çok daha iyi ve zinde hissediyor.

 

Bu deðiþimden sonra çevrenizden tepki mi gördünüz yoksa tam tersi size olan ilgi mi arttý?

 

- Eskiden beni yolda gördükleri zaman “Merhaba” diyorlardý, þimdi ise “Selamünaleyküm” diyorlar. Eskiden bu söz dudaktan söyleniyordu, þimdi gönülden söyleniyor. Ýlgi kadar tepki de görüyorum tabii, bunlar olacaktýr muhakkak. Doðada da her türlü renk vardýr, insanoðlu böyledir, Ama kim ne derse desin, ben yine de “Bana nasip ettin, kullarýnýn hepsine nasip et” diye Allah’ýma dua ediyorum.

 

Magazin dünyasýndan tamamen kopmanýz anlamýna gelen bu deðiþim, ayný zamanda sizi o camiada uzun zamandýr hiç olmadýðýnýz kadar popüler hale getirdi. Þimdi tüm gözler üzerinizde. Bu durumdan rahatsýzlýk duyuyor musunuz?

 

- Hayýr, hiç rahatsýzlýk duymuyorum. Ses getirmesi olayýna gelince... Benim yaptýðým þeyde bir gariplik yok ki... Ben Müslüman bir insaným ve boynuma haç takmýyor, putlarla da dolaþmýyorum. Kaldi ki o insanlara bile bir þey söylenmezken, benim boynuma astýðým tespihe mi söylenecek?

 

Ailenizden, ev hayatýnýzdan söz edelim biraz da... Ev düzeninizde neler deðiþti?

 

- Hayatýmda çok farklý bir deðiþiklik olmadý. Eskisi gibi sinemaya, tiyatroya ve konserlere gidiyorum yine... Sadece daha seçici olarak yapýyorum bunlarý. Tek fark bu...

 

Kýzýnýzla aranýz nasýl? Sizin bu deðiþiminizi o nasýl deðerlendiriyor?

 

- Her baba ile kýzý arasýnda büyük bir sevgi ve aþk vardýr. Benim de kýzýmla aram çok iyi... Hatta eskisinden bile iyi diyebilirim. Eskiden sinirli bir ruh halim vardý, kýzým da bunu söylerdi. Þimdi daha mutlu ve huzurluyum. Çünkü eskiden yaþadýðým hayat beni yoru-yordu. Allah þimdi bana daha saygýlý ve sevgili olmayý nasip ediyor. Ýçimdeki deðiþimi fark ettim, kýzýmla huzurlu bir þekilde yaþýyoruz. Her sabah ona kahvaltý hazýrlýyorum, okuluna gidiyorum, yani daha çok ilgi gösteriyorum.

 

Yeniden evlenmeyi düþünüyor musunuz? Böyle bir durumda kýzýnýzýn tepkisi ne olur dersiniz?

 

- Ben, o evlenme çaðýna gelene kadar eve üvey anne getirmeyeceðime dair kendisine söz verdim. Ben de tabii evlenmek isterim, nasipte varsa olur. Ama bunun için daha zaman var dediðim gibi... Zaten ailem de benim evlenmemi istiyor. Kýsmet...

 

Kýzýnýzýn baþýný kapatmasýný ister misiniz? Bu konu hakkýnda kýzýnýz neler düþünüyor?

 

- Tabii ki kapatmasýný isterim, ama asla bunun için ona baský yapmam. Kararý her insan gibi kendisi verecek. Nasýl istiyorsa öyle yapsýn. Hayat, onun hayatý , ben ne yapabilirim. Günah da onun, sevap da...

 

Eski arkadaþlarýnýzla görüþüyor musunuz, yoksa çevreniz de deðiþti mi?

 

- Hiçbir arkadaþýmdan kopmadým. Hepsi Allah kulu, kimse ile kutuplaþmýyorum, hepsinin bende deðeri var. Onlar beni saygý ile karþýlýyorlar, ben de onlarý... Ben kötü bir þey yaptýðýma inanmýyorum. Namaz kýlýyorum, bu güzelliði yaþýyorum. Zamanýnda çok kötü þeyler yaptým, ama artýk temiz bir insaným. Geçmiþimde yaptýðým her þeyi çöpe attým. Mühim olan yapýlan hatayý anlamak, doðru yola girmektir.

 

Hürriyet Kelebek, 26.12.2008

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...