Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Kiliseler Hz. Muhammed'i kabul etti mi?

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/63175.jpg

 

 

Rotherdam Ýslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Kiliseler Birliði'nin 1984 yýlýnda yaptýðý bir toplantýda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Hak Peygamber olduðunun kabul edildiðini açýkladý. Akgündüz “Kiliseler Birliði'nin kayýtlarýnda gözükmeyen ve gizlenmeye çalýþýlan toplantýyý bir papaz itiraf etti” diyor.

 

Hollanda'da uzun yýllar papazlýk yapan bir araþtýrmacýnýn makalesi Hristanlýk tarihi açýsýndan çok önemli bir gerçeði ortaya çýkardý: Kiliseler Birliði, 1984 yýlýnda yýlýnda yaptýðý ve yaklaþýk 30 ülkeden Hýristiyan temsilcilerin katýldýðý bir toplantýda tarihi kararlar aldý. Özenle gizlenen toplantýnýn sonuç kitapçýðýnda yer alan kararlar arasýnda “Hýristiyanlarýn Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (SAV) Peygamberlik zincirinin bir halkasý olarak tanýyabileceði” belirtiliyor. Kitapçýktaki kararlar arasýnda Ýngilizce olarak “Hýristiyanlar ve Müslümanlar ayný Allah'ýn hâkimiyetinde deðiller midir? Bu sorularý aramýzda tartýþmak ve doðru cevaplar bulmak zorundayýz.” ifadeleri de yer alýyor. Kiliseler Birliði'nin tarihi toplantýsýný Rotherdam Ýslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz ortaya çýkardý. Hollandalý bir araþtýrmacý ve papazýn yazdýðý makaleyi okuduktan sonra konuyla ilgilenen ve tarihi kitapçýða ulaþan Akgündüz, bu belge ulaþma hikayesini anlattý.

 

Yaklaþýk 7 yýldýr Hollanda'da Ýslam Üniversitesi'nin rektürlüðünü yürüten Akgündüz, bugüne kadar Avrupalýlarýn Ýslam'a bakýþý, Müslümanlar ile Hýristiyan lar arasýndaki sorunlar nedeniyle bir çok sýkýntýlar çektiklerini söylüyor. Akgündüz, özellikle yeni papa'nýn olumsuz beyanlarý, Avrupa ülkelerindeki Ýslam'a karþý olumsuz yaklaþýmlar, Danimarka'daki karikatür olaylarý, Hollanda'da ileri gelen kiþilerin olumsuz tavýrlarý ve Amerika'da artarak devam eden Ýslomofobi paranoyaklýðýnýn 'Ýslam'ý anlatma çabalarýný' sekteye uðrattýðýný, ümitlerini kýrdýðýný söylüyor. Prof. Dr. Akgündüz'ü bu süreçte ayakta tutan þey, Peygamber Efendimiz'in bir Hadis-i Þerifi'ndeki þu müjde olmuþ: “Bir gün gelecek Hýristiyanlarla (Rum ile) tam bir emniyet içinde barýþ yapacaksýnýz. Siz ve onlar yani Müslümanlar ve Hýristiyanlar, kendilerinin dýþýnda müþterek bir düþman ile birlikte savaþacaksýnýz. Galip gelecek ve çok kazanýmlar elde edeceksiniz. Sonra tepeli bir çayýra konaklayacaksýnýz.”

 

"DÝNSÝZLÝÐE KARÞI ÝTTÝFAK"

 

Bazý Ýslam bilginlerinin bu Hadis'i Hýristiyan alemi tarafýndan Har-Magedon veya Armageddon adýyla bilinen ve iyi ile kötüyü birbirinden ayýracak ve dünyanýn sonunu getirecek kýyamet alameti olan savaþ olarak açýkladýklarýný kaydeden Akgündüz, bazý alimlerin de bu hadisi Avrupa ve Amerika ile Müslüman dünyasý arasýnda çýkacak büyük bir savaþ olarak izah ettiðini hatýrlatýyor. Kendisinin bu görüþlere katýlmadýðýný ve Bediüzzman Said Nursi'nin yorumunu tercih ettiðini ifade eden Akgündüz “Bu yoruma göre bu hadiste belirtilen ortak düþman dinsizliktir.” diyor. Dünyada ve Avrupa'daki Ýslam'ýn anlaþýlmasýnýn önündeki engellerin kendisinde bu Hadis-i Þerif'teki müjdenin uzak olduðuna dair bir kanaat oluþturduðunu ve ümidinin kýrýldýðýný kaydeden Akgündüz, ancak Hollandalý araþtýrmacý bir papazýn kendisine ve meslektaþlarýna yazdýðý bir makale ile gözünün açýldýðýný anlatýyor.

 

Uzun yýllar papazlýk yapan bu kiþinin yazdýðý 'Hýristiyanlarýn Hz. Muhammed'i Tanýmasý Ýle Alakalý Tartýþmalar” baþlýklý makaleyi görünce þaþkýnlýðýnýn daha arttýðýný vurgulayan Akgündüz, þunlarý söylüyor: “Bu meslektaþýmýz makalesinde þunu haykýrýyordu: 'Siz Avrupalýlara ve Hýristiyanlara sitem ederken, kendi kusurlarýnýzý görmüyorsunuz. Rotherdam Ýslam Üniversitesi gerçek manada diyaloðun ve Peygamberinizin verdiði müjdeyi gerçekleþtirecek bir adým. Daha ötesi var. Ben size Müslümanlarýn maalesef deðerlendiremediði ve sonra da ortadan kaldýrýlmaya çalýþýlan Kiliseler Birliði'nin tarihi bir kararýndan da haberdar deðilsiniz. Bu toplantýda Kuran'ýn Allah Kelamý olduðunu ve Hz. Muhammed'in Hz. Ýbrahim'den beri gelen Peygamberler zincirinin bir halkasý olduðunu ve asla sahte Peygamber olamayacaðýný itiraf ettik.” Kiliseler Birliði'nin aldýðý bu kararlara özellikle Müslüman ülkelerden gelen Hýristiyan temsilciler itiraz etmiþ. Bu temsilcilerin “Eðer bu kararlarý ilan edersek, Ýslam dünyasýnda Hýristiyan kalmaz ve hepsi Müslüman olurlar. “ dediðini aktaran Hollandalý araþtýrmacý “Biz böyle düþündük ama Ýslam âleminde bu kararlara gereken önem verilmedi.” diyor. Hollandalý araþtýrmacýnýn bu uyarýsýndan sonra Kiliseler Birliði'nin web sayfasýný incelediklerini ancak söz konusu toplantýya iliþkin her hangi bir iz bulamadýklarýný vurgulayan Akgündüz, düzenli toplantýlarýn listesinde söz konusu toplantýya yer verilmediðine dikkat çekiyor. Akgündüz'ün bizimle paylaþtýðý listeye göre de Kiliseler Birliði'nin 1959'dan bu yana yaptýðý düzenli toplantýlar listesinde 1979 ile 1986 arasýnda hiç toplantý görünmüyor.

 

Tarih: 5-10 Mart 1984 Yer: Polten- Avusturya

 

Hollandalý araþtýrmacýnýn Kiliseler Birliði'nin tarihi toplantýsýna iliþkin verdiði detaylara göre toplantýya bazý Müslüman ülkelerden temsilciler de katýlmýþtý. Drs Jan Slop'un Genel Sekreterliðini yaptýðý toplantýnýn diðer katýlýmcýlarý ise þöyleydi: Belçika'dan 2; Kýbrýs Ortodoks Kilisesinden 1; Rusayadan 2; Danimarkadan 2; Finlandiya'dan 1; Fransa'dan 2, Alman Kiliselerinden 7; Ýngiltere'den 7; Yunanistan'dan 1; Macaristan'dan 1; Ýtalya'dan 1; Hollanda'dan 2; Norvei'den 1; Polonya'dan 1; Portekiz'den 1; Romanya'dan 1; Ýspanya'dan 1; Ýsviçre'den 2; Rus Ortodoks Kilisesinden 1; Katoliklerden Thomas Michel ve 3 papaz daha; Amerikan Ýncil Cemiyetinden bir temsilci; Luter Dünya federasyonundan bir temsilci; Ortadoðu Kiliseler Konseyinden bir temsilci; Dünya Kiliseler Birliðinden bir temsilci.

 

“Hz. Muhammed'i tanýyabiliriz”

 

Pror. Dr. Ahmet Akgündüz, web sayfasýnda toplantýyla ilgili bir sonuç bulamayýnca söz konusu toplantýnýn kararlarýnýn yayýnlandýðý kitapçýða ulaþtýklarýný vurguluyor. O Laik Avrupa'da Allah'a þehadet isimli kitapçýkta yer alan kararlar ise oldukça çarpýcý: 1- Allah kelimesi daima bizim God dediðimiz ilahý ifade etmek için kullanýlmýþtýr. Hýristiyanlar, Müslümanlar ile Allah inancýný paylaþmakla sorumludurlar. Ayný zamanda Müslümanlarýn Allah inancýný araþtýrmakla mükelleftirler. 2 - Artýk Hýristiyanlarýn Müslüman bir Müslüman olarak necat ehli midir deðil midir? Hýristiyanlar ve Müslümanlar ayný iman zincirinin birer halkasý deðiller midir? Hýristiyanlar ve Müslümanlar ayný Allah'ýn hâkimiyetinde deðiller midir? Bu sorularý aramýzda tartýþmak ve doðru cevaplar bulmak zorundayýz. 3 - Bütün Hýristiyanlar Tevrat'tan beri gelen peygamberlik zincirine saygý göstermektedirler. Þimdi böyle inanan insanlarýn Muhammed'i sahte bir peygamberdir diyerek zincirin halkalarý dýþýna itmeleri adil ve hakperestçe deðildir. Hýristiyanlar Muhammed'i peygamberlik zincirinin bir halkasý olarak tanýyabilirler. Elbette ki Müslüman arkadaþlarýmýz iki anlayýþ arasýndaki farklarý saygýyla karþýlayacaklardýr. 4- Ýncil ve Kur'an insanlarýn temel haklarýný ve birlikte barýþ ve harmoni içinde yaþayacaklarýný vurgulamaktadýr. 5- Ýnanan insanlar olarak biz Hýristiyanlar ve Müslümanlar Allah'ýn yarattýklarýna hizmette ortak hareket etmek durumundayýz. 6 - Hem Hýristiyanlarýn kendi aralarýnda ve hem de Müslümanlar ile Hýristiyanlar arasýnda çok ciddi ihtilaflarýn bulunduðunun farkýndayýz. Ancak bunlarý bir tarafa býrakýp birlik yollarýný ve ittifak ettiðimiz noktalarý aramak mecburiyetindeyiz. 7 - Hep birlikte þu duayý etmeliyiz: Ey Allahýmýz! Ýhtilaf içinde olan Hýristiyanlar olarak itiraf ediyoruz ki, senin birliðine yeteri kadar þahadet edemedik. Bizler, Müslümanlar ile aramýzda olan ihtilaflardan dolayý mahzunuz. Aramýzdaki ihtilaflarý halletmek için biz yardým et.

 

Prof. Dr Akgündüz, Avrupa'ya ve Hýristiyan alemine nasýl bakmak gerektiðine iliþkin þu görüþleri paylaþýyor: “Batý medeniyetinde elbette ki çok sayýda güzellikler var. Fakat bunlar sadece Hýristiyanlýðýn malý deðildir, yalnýz ve yalnýz Avrupa icadý da deðil. Yalnýz bu asra da mal edilemez. Belki bütün insanlýðýn malýdýr; hem tarih boyu ilimlerin geliþmesinden, hem de baþta Ýslamiyet olmak üzere mukaddes dinlerden ve de insanlýðýn ihtiyaçlarýndan doðmuþtur ve umumun malýdýr.”

 

 

 

Burak Bera, Yeni Safak-Pazar, 17.05.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...