Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Insanoðlunu yoktan var eden Yüce Allahýn bizlere hiç karþýlýksýz vermiþ olduðu o kadar çok nimetleri vardir ki, saymakla, yazmakla bitmez.

 

Yarattiði canlý cansýz her þey, o kudret sahibine hiç durmaksýzýn ibadet etmekte.

 

Daðlarýn, taþlarýn, bitkilerin ve hayvanatýn, her þeyin tek vazifesi, ona ibadet etmektir.

 

„Rabbin bal arýsýna vahyetti: Daðlarda, aðaçlarda ve onlarýn kurduklarý çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye, böylece Rabbinin sana kolaylaþtýrdýðý yollarda yürü-uçuver. Onlarýn karýnlarýndan türlü renklerde þerbetler çýkar, onda insanlar için bir þifa vardýr. Þüphesiz düþünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardýr.“(Nahl suresi 68-69)

 

Yukar da gecen ayet de, yüce Allah arýlarýn yaradýlýþ gayesini bizlere hatýrlatýyor. Arýlarýn yaratýlýþ gayesinden bahsediyor.

 

Arýlar, bal yapmakla mükellef olmuþlar…

Arilarin mükellefiyetini öðrendik, ya bizlerin?

 

Sadece arýlarý mi? Hayýr.

 

Her yaratýlan varlýðýn, yaratýlýþ gayesi mevcuttur. Bir amaç için yaratýlmýþtýr. Kainat da gördüðümüz, temaþa edebildiðimiz her þeyin bir amaci vardir. Bizleri yaradan Allah, her yarattýklarýna birer vazife yüklemiþtir, ve onlara “ibadet” demiþtir. Arýlarýn balý, ineklerin sütü onlarýn “ibadetleridir”.

 

Canlý cansýz varlýk, hiç durmaksýzýn onu tesbih ve tenzih ederken, biz „Eþreful mahlukat“ olarak en güzel bir þekilde yaratýlan insanlýk, ona neden ibadet etmesin?

 

Ibadetle insan, neden, nicin yaratýldýðýný idrak eder. Kul olduðunun farkýna ancak bu sayede varýr.

 

Etmiþ olduðu ibadetleri ile, kendisini yaradani yakýndan tanýr.

 

Ibadetler, imanýn koruyucusu hükmündedir.

Imanýmýzý ibadetlerimizle koruyalim inþaallah.

 

Iþte bu yüzden, ibadet eden varlýklar bizde olalým…

 

 

tomurcuk

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...