Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Hazreti Muhammed’e de, Hazreti Ýsa’ya ettiðim gibi dua ediyorum

 

Star yazarý Aziz Üstel, Profesör Doktor Leonard Deuech'in namazla ilgili görüþlerini köþesine taþýdý. Katolik olmasýna raðmen 15 yýldýr namaz kýldýðýný belirten Deuech, "Hazreti Muhammed’e de, Hazreti Ýsa’ya ettiðim gibi dua ediyorum" diyor.

 

Ýþte Üstel'in yazýsý:

 

Geçenlerde Profesör Doktor Leonard Deuech’un bir kitabý elime geçti. Daha önce adýný bile duymamýþtým. Ama uzun yaþamdan, saðlýkdan, inancýn yaþamdaki yerinden söz ettiðini gördüm þöyle bir karýþtýrýnca.

 

Kitabýn 117’nci sayfasýnda þunu diyor ruh bilimci Prof Deuch:

 

‘Dünyada yapýlan bütün araþtýrmalar, eklem aðrýlarý, kalça kemiklerinde ve kaslarda ortaya çýkan sorunlarýn en az Müslümanlar’da görüldüðünü belirtiyor. Bunun nedeni de namaz. Çünkü namaz kýlarken yaptýðýnýz hareketler vücudunuzun çalýþmasýna, kaslarýn güçlenmesine ve iç huzura kavuþmanýza neden oluyor... Ýç huzur da birçok hastalýkla baþa çýkmak için birebirdir... Onun için, namaz kýlmayý öðrenin. Müslüman olmasanýz da ibadetinizi yaparken, namaz kýlarak yapýn... Ben, Katolik olmama raðmen 15 yýldýr namaz Hazreti Muhammed’e de, Hazreti Ýsa’ya ettiðim gibi dua ediyorum. Yaþým 73. Bugüne deðin ne bir eklem ne bir kas aðrýsý çektim. ‘

 

Ýlginç bir gözlem... Elbette biz Müslümanlar için Namaz kýlmanýn nedenleri jimnastik yapmak ya da spor salonlarýna para ödememek deðil! Ama bir Katolik’in bu gözlemleri bile, bundan 1400 yýl önce baþlayan bir uygulamanýn ne denli akýlcý ve insanlar için yararlý olduðunu gösteriyor.

 

Ýnancýn insan yaþamýndaki yerine gelince: Ben kim olursanýz olun, inançsýz insaný meyve vermeyen bir aðaca, çiçek açmayan bir bitkiye benzetirim.

 

En mutlu anýnýzda Tanrýya þükredersiniz...dara düþtüðünüzde ondan medet umarsýnýz...sonra da varlýðýný yadsýmaya deðin götürürsünüz iþi ya, neyse

 

Epikür Felsefesi, ‘ her gününü son gününmüþ gibi yaþa...böylece bir yaþam boyu son günlerin olur..’ der. Bu, vur patlasýn çal oynasýn diye diye, salt kendinizi düþünerek yaþayýn demenin yaldýzlý bir tanýmlamasýdýr, o kadar! Ýnanç sizi ayakta tutan, bir çok güçlüðe karþý koruyan bir kalkandýr ayný zamanda.

 

Bilmem ayný fikirde misiniz?

 

 

Risale Haber

15 Mayýs 2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...