Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ben bir Kürt olsa idim...

 

Bu gazetede yayýnlanan Hadi Uluengin imzalý yazýya da, o yazýya destek veren Ertuðrul Özkök imzalý yazýya da fena halde içerlerdim.

 

Ben bir Kürt olsa idim...

Mesela iyi bir eðitim almýþ olsa idim... Mesela ýrkýmýn bilinci geliþmiþ bireylerinden biri olsa idim... Sorardým: “Irkdaþlarýmýn Mardin’in kýrsalýnda sergiledikleri vahþet ile benim ne alakam olabilir” diye... “Bu bir haksýzlýk” diye haykýrmak isterdim.

 

Ben bir Kürt olsa idim...

Toptancý bir yaklaþýmla ýrkýmýn itham altýnda býrakýlmasýndan büyük üzüntü duyardým. Irkýmýn mensuplarýnýn yoðun olarak yaþadýðý bölgelerdeki sosyal yapýnýn ürettiði sorunlarýn baþýna, mensup olduðum ýrkýn adýnýn yazýlmasýna þiddetle itiraz ederdim.

 

Ben bir Kürt olsa idim...

“Bana yok, ýrkýma yok izmihlal” falan demezdim... Irkýmýn, “tarihten önce de var olduðunu, tarihten sonra da var olacaðýný” söylemezdim... Hatta ýrkýmýn mensuplarýnýn demokratik hak peþinde koþmalarýndan dolayý imtiyaz sahibi olamayacaklarýný da kabul ederdim... Ama buna mukabil ýrkýmýn fazladan aþaðýlanmasýna da asla kayýtsýz kalamazdým.

 

Ben bir Kürt olsa idim...

Irkýma mensup insanlarýn yoðun bir þekilde yaþadýklarý bölgelerde hâlâ feodal zihniyetin baskýn olduðunun söylenmesinden asla alýnmazdým... Bu zihniyetin ürettiði vahþete iþaret edilmesinden zerre kadar rahatsýz olmazdým... Hatta feodal zihniyetle mücadele edilmesi gerektiðinin söylenmesine tam destek verirdim... Ama Kürt ýrkýna mensup olmak ile vahþi olmak arasýnda bir illiyet baðý kurulmasýný, bana yapýlan büyük, çok büyük hakaret olarak algýlardým.

 

Ben bir Kürt olsa idim...

Alýnýrdým, içerlerdim, rahatsýz olurdum, sorun ederdim ve bir özür beklerdim.

Ne yaparken görüldüler

 

MEHMET ÞEVKET EYGÝ- Sultanahmet’te Türkiye Yazarlar Birliði Lokali’nin önünde sokak kedilerini severken...

 

ÝSMET ÖZEL- Üsküdar vapurunda þiir meraklýsý dört gence “Türklük baþýmda duman” konulu bir söylev çekerken...

 

HÜSAMETTÝN CÝNDORUK- Aktif siyasete dönme kararýna karþýn Niþantaþý’nda bir emekli gibi vitrin bakarken...

 

AHSEN YENGE- Vallahi de gördüm, billahi de gördüm: Eski neþesinden uzak bir ruh haliyle Kanyon’da dolaþýrken...

‘Ýslamcý aydýn’ýn eþcinsellikle sýnavý

 

ÖNCE Ýslamcý yazar Ali Bulaç’ýn, “eþcinsellik” konusunda söylediði þu sözlere bakalým:

“Eþcinsellik geliþtikçe insanlarýn kitlesel olarak öldürülmeleri hýzlanýyor. Eþcinsellikle sivillerin savaþta katledilmesi arasýnda bir orantý var. Þu anda Irak ve Afganistan’da kitleler halinde sivil halký öldürenlerin çok önemli bir kýsmýnýn eþcinsel olduðu söyleniyor.”

 

Eðer Ali Bulaç...

“Eþcinsellik üç büyük dinde de günahtýr” deseydi... “Din bunu kabul etmez” deseydi... “Lut kavmi”nden söz etseydi... Hatta “Eþcinsellik konusunda hiçbir gerekçe beni ikna etmiyor” deseydi...

 

Sorun yoktu...

 

Ama Ali Bulaç, bunlarý söylemek yerine, kurnazlýk yapýp olayý “günah kategorisi”nden çýkarmaya kalkýþýnca iþin rengi deðiþiyor.

 

Peki Ali Bulaç’ýn hedefi ne?

 

Ne olacak? “Günah kategorisi”ne fazlaca ehemmiyet vermeyen “seküler” insanlarý da eþcinselliðe karþý kýþkýrtmak.

 

Bunun için insafý ve vicdaný bir tarafa býrakýyor ve eþcinselleri “sivilleri katletmek” gibi “yeryüzünün en büyük insanlýk suçu”yla itham ediyor.

 

Üstelik bu saçma suçlama için elinde hiçbir kanýt da yok...

 

Üstelik insanlýk tarihi, heteroseksüel erkeklerin savaþa yatkýnlýðýný kanýtlayan sayýsýz örnekle dolu...

 

Kýsacasý Ali Bulaç, hem bu saçma iddiaya inanarak cehaletini sergiliyor, hem de bir grubu savaþ suçlarýnýn sorumlusu ilan ederek büyük bir haksýzlýða imza atýyor.

 

Halbuki “Þarap içmek Ýslam’a göre günahtýr” demek ile “Eþcinsellik Ýslam’a göre günahtýr” cümleleri arasýnda bir fark yok.

 

O halde Ali Bulaç’a soralým:

 

Ey Ali Bulaç!

 

Neden tartýþmayý günah alanýnda yürütmüyorsun?

 

“Benim inancýma göre þarap içmek günahtýr ama ben içene karýþmam” diyebiliyorsan, ayný ölçüyü neden eþcinsellik konusunda da sergilemiyorsun?

 

Seküler insanlarý da etkilemek için kurnazlýk yapýp eþcinsellere fazladan çamur atmanýn ne âlemi var?

 

Ahmet Hakan, Hürriyet, 15.05.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...