Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Mescid-i Aksa’yý adým adým yýkýyorlar

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/63094.jpg

 

 

Soykýrýmcý Siyonist terör devleti kimseyi dinlemiyor: Kudüs Müessesesi’nden Dr. Muhammed Ekrem el-Adluni, Siyonizm’in Mescid-i Aksa ve çevresindeki izdüþümü olarak Yahudileþmeyi Vakit’e anlattý. el-Adluni, Kudüs þehrini ve Mescid-i Aksa’yý Yahudileþtirmek için iþgal güçlerinin takip ettiði dört metodu þöyle aktardý

 

Müslüman ve Hýristiyan kutsal yapýlarýndan oluþan eski þehre paralel bir Yahudi kenti inþa etmek. - Mescid-i Aksa ve etrafýnda doðrudan ve daimi olacak þekilde bir Yahudi varlýðý oluþturmak. - Mescid-i Aksa’yý çevreleyen Filistinli mahalleleri, ahalisini yerlerinden çýkartýp iskâna kapatmak. Filistinlilerin Mescid-i Aksa ve eski þehre ulaþma imkânlarýný kýsýtlamak. - Kudüs þehrinin bir Yahudi þehri olduðu propagandasýný yapmak.

 

Geçtiðimiz günlerde ÝHH’nýn öncülüðünde Ýstanbul Barýþ Platformu’nun düzenlediði Mescid-i Aksa Sempozyumu için Türkiye’ye gelen Kudüs Müessesesi’nden Dr. Muhammed Ekrem el-Adluni, Siyonizm’in Mescid-i Aksa ve çevresindeki izdüþümü olarak Yahudileþmeyi Vakit’e anlattý. Mescid-i Aksa’nýn, kendisinden 40 sene önce inþa edilmiþ olan Mescid-i Haram’ýn ikizi olduðunu hatýrlatan el-Adluni; “Mescid-i Aksa iki kýblemizin ilkidir, inþa edilen ikinci mescittir ve ibadet maksadý ile ziyaret edilebilecek üçüncü mescittir. Ýþgal güçleri ise bugün, geçmiþte olduðundan daha fazla Kudüs þehrinin dinî ve kültürel kimliðini, ‘Yahudi milletinin kutsal baþkenti’ olarak tescil ettirme çabasý içindedirler” dedi.

 

YAHUDÝLEÞTÝRMEK ÝÇÝN DÖRT BÜYÜK METOD

El-Adluni, Kudüs þehrini ve Mescid-i Aksa’yý Yahudileþtirmek için iþgal güçlerinin takip ettiði dört metodu þöyle aktardý:

- Müslüman ve Hýristiyan kutsal yapýlarýndan oluþan eski þehre paralel kutsal bir Yahudi kenti inþa etmek.

- Mescid-i Aksa ve etrafýnda doðrudan ve daimi olacak þekilde bir Yahudi varlýðý oluþturmak.

- Mescid-i Aksa’yý çevreleyen Filistinli mahalleleri, ahalisini yerlerinden çýkartýp iskâna kapatmak. Filistinlilerin Mescid-i Aksa ve eski þehre ulaþma imkânlarýný kýsýtlamak.

- Kudüs þehrinin bir Yahudi þehri olduðu propagandasýný yapmak.

Bu planlarýn geçen iki yýl zarfýnda eþi görülmemiþ bir biçimde ilerleme kaydettiðini belirten el-Adluni; “Ýþgal güçleri býkýp usanmaksýzýn eski þehre paralel olarak inþa etmekte olduklarý kentin kollarýný uzatmaya çalýþmaktadýr. Ýþgal devleti devamlý olarak eski þehrin güney, batý ve doðusunun büyük bir parçasýný, kuzeyinin de bir bölümünü içine alacak þekilde kurulmasý planlanan, ‘Kutsal Havzanýn Rehabilitasyonu’ projesi kapsamýnda ‘Kral Davut Kenti’ diye adlandýrdýðý kentin yeniden inþasýndan bahsetmektedir. Bu projede birçok hükümet kuruluþunun ve yerleþim derneðinin çalýþtýðýný da belirtmek gerekir” diye konuþtu.

 

KAZILAR NEDENÝYLE ÞUBAT AYINDA BÝR SINIF ÇÖKTÜ

Ýþgal devletinin, ziyaretçilerin gözleri önünde, kutsal havza diye adlandýrýlan bölgede fiilen 11 kazý bölgesi açtýðýný söyleyen el-Adluni; “Geçen dört ay zarfýnda bu kentteki çalýþmalar çok hýzlý bir þekilde sürdürülmüþtür. Þubat ayýnýn ilk günü Babu’l-Meðaribe bölgesindeki Kudüs Ýlköðretim Okulu’nda bir sýnýfýn çökmesi, Mescid-i Aksa’nýn güney duvarýna sadece 100 metre uzaklýktaki Selvan semtinin kuzeyine kadar kazýlarýn ulaþtýðýný ortaya koymuþtur. Þubat ayýnýn 5’inde el-Aksa Vakýf ve Kültür Kurumu, Selvan semtini Babu’l-Meðaribe bölgesine baðlayan yolun altýndan giden batý tarafýndaki Ayn-ý Selvan Mescidi’ne paralel bir tünel kazýsýný ortaya çýkarmýþtýr.

Bütün bunlara ilave olarak, Mescid-i Aksa civarýndaki Selvan semti mahallelerinden mescide en yakýn olan Vadi’l-Halve mahallesi sakinlerinden büyük bir bölümü evlerinin altýndan gece gündüz devam eden kazý sesleri duyduklarýndan söz etmektedirler ve bu durum mahallenin birçok yerinde rapor edilmiþ durumdadýr” þeklinde konuþtu.

 

MART AYINDA YENÝ BÝR PROJE BAÞLATTILAR

El-Adluni, þöyle devam etti: “Mart ayýnýn baþlarýnda ‘Yahudi mahallesini geliþtirme’ þirketi, mahallenin dar yollarýndaki izdihamý azaltmaya yardýmcý olmasý ve büyük gruplarýn meydana ulaþmalarýný kolaylaþtýrmak için yerin altýndan Þeref sokaðýný el-Burak Meydaný’na baðlayan mobil güzergâhýn inþasýna baþlanacaðýný duyurmuþtur.

Bütün bu gerekçeler þirketin dile getirdiði uydurma gerekçelerdir. Bundan birkaç gün sonra iþgal devleti medyasý, hükümetin bir projeyi onayladýðýný duyurmuþtur: ‘Eski þehrin kapýlarýnýn ve önemli arkeolojik mekânlarýnýn tekrar imarý’ projesi adýyla anýlan bu proje için 145 milyon dolarlýk bir meblað tahsis edilmiþ durumdadýr. Bu proje ile buralarýn Ýslami yapý özellikleri yok edilerek Yahudi ütopyasýna uygun bir hâle getirilmeleri planlanmaktadýr.”

 

EVÝNÝ YIKTILAR, ÇADIRDA DÝRENÝÞE DEVAM EDÝYOR

1967’de Kudüs þehrinin iþgalinden sonraki en büyük tehcirin son aylarda yaþandýðýný dile getiren el-Adluni; “Son dönemlerde tehcirin en büyük planýna tanýklýk ediyoruz. Ýþgal devleti, yerleþkeleri ile Kudüs’ün batý yakasý arasýndaki nüfusun birleþmesini gerçekleþtirmeye çalýþmaktadýr. Konuyu yakýndan takip eden herkesin bildiði gibi, eðer iþgal devletinin bu vahþice uygulamalarýna dünya kamuoyu böylesine sessiz kalmamýþ olsaydý o, bu tür uygulamalara asla cesaret edemezdi.

Ne var ki Kudüs ahalisi her gün direniþine devam etmekte, bu kutsal þehri tüm zorluklara raðmen ýsrarla terk etmemektedir” dedi. Kudüs’teki direniþin sembolünü; Hacý Ümm-ü Kâmil el-Kürd Hanýmefendi’yi selamlamak istediðini dile getiren el-Adluni; “Þeyh Cerrah Mahallesi’ndeki evi iþgal güçleri tarafýndan elinden alýnýp kendisi ve ailesi zorla evlerinden çýkartýldýktan sonra çadýrýnda nöbet tutmaya devam etmektedir” diye konuþtu.

 

ÞUBAT’TA 60 BÝN KUDÜSLÜ ÞEHRÝNDEN AYRI DÜÞTÜ

Siyonistlerin Kudüs’teki Ýslam eserlerinin “Ýslam’a özel mekân” niteliðini kaldýrmak ve turistlere açýk bölgeler hâline getirmeye çalýþtýklarýný söyleyen el-Adluni; “Burada üzücü olan durum ise, iþgal güçlerinin bir dereceye kadar bu konuda baþarýlý olmasýdýr. Günümüzde, Mescid-i Aksa her gün Siyonistler tarafýndan saygýsýzca çiðnenmektedir. Yerleþimci sürüleri ve Yahudi ziyaretçiler onun avlusunda dolaþmaktadýrlar” þeklinde konuþtu.

Siyonistlerin, Kudüs’ü iþgal ettikleri günden bu yana buradaki Filistinlilerin nüfusunun % 22’yi aþmamasý için planlar yaptýklarýný dile getiren el-Adluni; “Bu nedenle, iþgal güçleri, Yahudi üstünlüðünü garantileyen birtakým icraatlar gerçekleþtirmektedirler. Onlar Kudüslülerden olabildiðince çok kimseyi topraklarýndan kovabilmek için ayýrma duvarýný inþa etmeye karar vermiþlerdir. Bu duvar yüzünden 154’ten fazla Kudüslü þehirlerinden ayrý düþmüþtür.

Geçen Þubat ayýnýn 3’ünde iþgal güçleri Ram bölgesini Kudüs’e baðlayan el-Berid banliyösü kapýsýný kapattýlar ve böylece 60 bin Kudüslüyü þehirden tamamen koparmýþ oldular. Bu da doðal olarak Kudüs kentine doðru geniþ ölçekli bir nüfus hareketi doðmasýna sebep olmuþtur” ifadelerini kullandý.

 

HAREKETE GEÇMEK MÜSLÜMANLAR ÝÇÝN FARZDIR

Yaþanan bu sürecin tüm Müslümanlarýn harekete geçmesini farz kýldýðýný söyleyen el-Adluni; “Çünkü biz bir ümmetiz. Mukaddes deðerlerimizin onur kaynaðýmýz ve þeref sembolümüz olduðuna inanmýþ kimseleriz. Biz Müslümanlarýn, iþgal güçlerinin planlarýna karþý iyi hazýrlanmýþ bir projesinin olmasý gerekir” diye konuþtu.

El-Adluni, bu projelerin en önemli baþlýklarýný ise þöyle sýraladý:

“Arap ve Ýslam dünyasýnda karar alma mekanizmasýndaki kimselere baský yapýlarak iþgalin külfetinin kendisine çok pahalýya mal olacaðýný anlayacaðý þekilde iþgal güçlerinin projelerini tamamlamasýnýn önüne geçilmesi.

Üzerlerine yüklenen bel büken vergilere karþý Kudüslülerin direniþinin desteklenmesi, Kudüs’teki akarýný satmak isteyen her Filistinliye istenilen meblaðlarýn ödenmesi sureti ile bu akarlarýn Yahudi yerleþimcilerin eline geçmesine mani olunmasý gerekir.

Kudüs’ün itibarýnýn ve manevi konumunun tekrar saðlanmasý, maddi-manevi desteðin verilmesi.

Ýsrail’in Yahudileþtirme gayretlerine karþý her yönü ile mükemmel Müslüman Filistin stratejilerinin oluþturulmasý gerekmektedir. Her tür aracý ve meþru yolu kullanmak sureti ile protesto ve direniþ adýmlarýnýn yükseltilmesi için halklar ve hükümetler düzeyinde bütün imkânlar seferber edilmelidir.”

================

Kudüs Müfrezeleri: Siyonist iþbirlikçisi Abbas’a baðlý güçler Filistin’e ihanet ediyor

Ýslami Cihad Hareketi’nin askeri kanadý durumundaki Kudüs Müfrezeleri, Siyonistlerce belgelenen Gazze savaþýnda Mahmud Abbas’a baðlý güçlerle iþgal ordusu arasýndaki iþbirliðinin Allah’a, Resulüne, vatana, Filistin davasýna karþý bir ihanet olduðunu ve bunun hiçbir ahlaki deðerle de örtüþmediðini belirterek, düþmanla iþbirliði yapanlardan zaman geçmeden akýllarýný baþlarýna almalarýný istedi. Quds Press’e yaptýðý özel açýklamada “Bu tür bilgi ve belgelerin toplumsal doku, uyum ve iliþkiler üzerinde ciddi etkiler yapacaðý kesindir. Ayný þekilde diyalog görüþmelerini de olumsuz yönde etkileyecektir” diyen Kudüs Müfrezeleri sözcüsü Ebu Hamza, kendi halkýna karþý açýlan bir savaþta düþman ile el ele verenlerin, gelecekte imzalanmasý muhtemel hiçbir antlaþmaya da riayet etmeyeceklerini ve saygý göstermeyeceklerini söyledi. Bu bilgiyi hiç garipsemediklerini, çünkü Ramallah takýmýyla Siyonistler arasýndaki iþbirliðinin bir an bile durmadýðýný dile getiren Ebu Hamza, “Bu iþbirliði sonucu her iki taraf mücahitlerimizden onlarcasýný tutuklarken, Batý Yaka ve 1948 yýlýnda iþgal edilmiþ topraklarda mücahitlerin yapacaðý birçok eylemi de sabote ettiler” þeklinde konuþtu.

 

Mustafa Özgür, Vakit, 15.05.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...