Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýnterneti yasaklayan ülke...

 

Deniz Zeyrek’in haberinde okuyacaksýnýz, internetteki ünlü video paylaþým sitesi YouTube, Türkiye’de tam bir yýldýr kapalýymýþ. Ýnternette YouTube’a eriþmek istediðinizde, bu sitenin bir mahkeme kararýyla kapalý olduðuna dair bir duyuruyla karþýlaþýyorsunuz.

Merak edip araþtýrmadým bile acaba Türkiye’deki mahkemelerin, Türk hukukunun bu uluslararasý video paylaþým sitesiyle derdi nedir, diye. Ama tahmin etmek çok da zor deðil: Herhalde site, Türkiye’de önce bazý ‘hassas’ vatandaþlar tarafýndan, ardýndan da mahkeme tarafýndan ‘sakýncalý’ bulunan bir videoyu yayýmlýyor olsa gerek.

Neresini nasýl düzelteceksiniz bilmiyorum ama birincisi videoyu yayýmlayan sitenin kendisi deðil bazý kullanýcýlar. Sitenin bazý genel ve evrensel geçerliði olan kurallarý var, bunlarý ihlal etmemeniz þartýyla her türlü videonuzu koyabiliyorsunuz.

Sorun da burada baþlýyor zaten, hemen hemen her konuda olduðu gibi: Evrensel olan kurallarla bizim bize özgü kurallarýmýz arasýndaki dehþetengiz farkta.

Ama sadece bu da deðil: Bir de, koyduðumuz kurallar ihlal edildiðinde uygulamaya kalktýðýmýz yaptýrýmlar konusunda da, dünyanýn bizim batýmýzda kalan kesimiyle aramýzda dehþetengiz farklar var.

Mesela Almanya’da birileri, YouTube’daki bazý videolardan ötürü alýnganlýk gösterdiler ve mahkemeye gittiler. Mahkeme onlarý haklý, siteyi ise haksýz buldu. Bunun üzerine sitenin iþletmecisi þirkete para cezasý uygulandý.

Mesela Amerika’da birileri TV’den kaydettikleri kimi görüntüleri bu sitede yayýmladýlar. TV istasyonu hemen YouTube’u telif haklarý kurallarýný ihlal etmekle suçladý ve dava etti, tazminat kazandý.

Þirket hem parasýný aldý hem de YouTube’daki bütün videolarýný kaldýrttý.

Peki Türkiye ne yaptý? Toptan siteye eriþimi yasakladý!

Þu duyarsýzlýða bakýn ki, bir yýldýr bu siteye eriþemiyoruz ama kimse de kalkýp bir þey yapmýyor, sorunu çözmek için bir giriþimde bulunmuyor.

Oysa dediðim gibi ‘sakýncalý’ videolar için para cezalarý uygulanabilir, tek tek o videolarýn bulunduðu sayfalara (sitenin tamamýna deðil) eriþim durdurulabilir vs.

Ama kanun, ‘kapanýr’ diyor, bizim hâkimlerimiz de kapatýyorlar.

Ayýptýr, günahtýr, utanç vericidir.

Benim ülkem interneti yasaklayan ülke.

Gurur duyamýyorum.

 

Ismet Berkan, Radikal, 14.05.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...