Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Yeni Þafak noktayý koydu: Aralýk 1995

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/63063.jpg

 

Yeþil'in yaþayýp yaþamadýðýnýn kanýtlanmasý için, bir gazete kaðýdýndan hareket eden gazeteler, büyük bir yanýlgýya imza attý.

 

Yeþil'in yaþayýp yaþamadýðýnýn kanýtlanmasý için, bir gazete kaðýdýndan hareket eden gazeteler, büyük bir yanýlgýya imza attý.

 

Gazetedeki Kanal 6 reklamýný Biri Bizi Gözetliyor yarýþmasýna benzeten ve bu yarýþmanýn 2002'de yayýnlanmýþ olmasýndan hareketle, Susurluk kazasýndan sonra da Yeþil'in hayatta olduðunu iddia eden bazý gazeteler, biraz araþtýrsaydý, sözkonusu ilanýn Kanal 6'nýn 1995 Aralýk ayýnýn son haftasýnda birçok gazeteye verdiði yýlbaþý programýnýn tanýtýmý olduðunu öðrenebilirdi.

 

Susurluk kazasýndan sonra öldürüldüðü ileri sürülen JÝTEM tetikçisi Mahmut Yýldýrým'ýn oðlu Murat Yýldýrým'ýn kitabý, 'Yeþil'in hayatta olup olmadýðý tartýþmasýný yeniden alevlendirdi.

 

'Yeþil'in hikayesini anlatan kitaptaki hiç yayýnlanmamýþ fotoðraflarýndan biri 2002'ye kadar hayatta olduðunun kanýtý olarak sunuldu. 'Yeþil'in yemek yediði masanýn üzerindeki gazetede, 2002'de Kanal 6'da yayýnlanan 'Biri Bizi Gözetliyor' programýnýn ilaný olduðu iddia edildi.

 

Ancak sözkonusu ilanýn, Kanal 6'nýn 1995 Aralýk ayýnýn son haftasýnda birçok gazeteye verdiði yýlbaþý programýnýn tanýtýmý olduðu ortaya çýktý.

 

'Baþka kanalda aramayýn, onlar yalnýzca Kanal 6'da' baþlýklý ilanda birçok ünlü sanatçýnýn fotoðrafý yeralýyor. Ýlanýn 2002 yýlýna ait olmadýðýný gösteren bir diðer unsur ise Kanal 6'nýn eski logosunun kullanýlmýþ olmasý.

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/image/yesil_gazete_1.jpg

 

Dün Star gazetesinde Þamil Tayyar imzasýyla verilen "Fotoðrafta gizlenen büyük sýr: Yaþýyor" baþlýklý haberde, bu fotoðrafla Yeþil'in 2002 yýlýnda yaþadýðýnýn ortaya çýkarýldýðý iddia ediliyordu. Oysa fotoðraf, 1995 yýlýnýn Aralýk ayýnýn son haftasýna aitti ve görüleceði gibi 1995'i 1996'ya baðlayan yýlbaþý gecesi reklamýydý. Haberde gazetedeki reklamýn Biri Bizi Gözetliyor yarýþmasýna ait olduðu iddia ediliyordu.

 

ÞAMÝL TAYYAR'IN GÖZÜNDEN KAÇAN 'KÜÇÜK' AYRINTI

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/image/yesil_gazete_2.jpg

 

Tayyar'ýn haberinde þu cümleler yer alýyordu:

 

'Öldü mü yaþýyor mu' tartýþmalarý sürerken, star'ýn yayýnladýðý fotoðraf Yeþil'in 2002 yýlýnda yaþadýðýný ortaya çýkardý. Fotoðraf 'Yeþil'in mesajý' olarak nitelendi.

 

"BÝR dönemin kara kutusu ve birçok faili meçhul cinayetin zanlýsý olarak gösterilen Yeþil kod adlý Mahmut Yýldýrým'ýn bilinmeyen gerçekleri ve hiç yayýnlanmamýþ fotoðraflarýný Türkiye star Ankara Temsilcisi Þamil Tayyar'ýn kaleminden manþetten öðrendi. 'Yeþil yaþýyor mu?' tartýþmalarýný alevlendiren Yeþil'e ait yeni fotoðraflardaki bir ayrýntý ise birçok soruya cevap olabilecek netlikte. Susurluk kazasýnýn ardýndan sýr olan ve bir daha ortaya çýkmayan Yeþil'in hayatta olduðunun ayrýntýsýný yine star ele geçirdi.

 

Mahmut T Yýldýrým'ýn oðlu Murat Yýldýrým tarafýndan yazýlan kitapta yer alan 21 adet fotoðraftan biri Yeþil'in 2002 yýlýnda hayatta olduðunu gözler önüne serdi. star'ýn yayýnladýðý ve Yeþil'i Ankara'daki evinde yemek yerken gösteren fotoðrafta masaya serilen gazetedeki ilan 'Yeþil hayatta' iddialarýný güçlendirecek cinsten. Yeþil'in yemek masasýna serilen gazetede Kanal 6 televizyonunun 'Biri Bizi Gözetliyor' yarýþmasýyla ilgili verdiði ilan gözüküyor."

 

TÜRK BASINININ AMÝRAL GEMÝSÝ OLDUÐUNU ÝDDÝA EDEN HÜRRÝYET DE YANILDI

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/image/yesil_gazete_3.jpg

 

Ayný þekilde bugün de Hürriyet gazetesinde, gazetedeki ilanýn 2002 yýlýna ait olduðu iddia edildi. Soner Gürel imzasýný yaþýyan haberde, "Fotoðrafta 'Yeþil', Ankara'daki evinde, gazetelerin üzerine koyduðu tabaktan yemek yerken görülüyor. Gazete sayfasýnda, 2002 yýlýnda Kanal 6'da yayýmlanan Biri Bizi Gözetliyor isimli programýn reklamý açýkça görülüyor." denildi.

 

Haberde, "Fotoðrafta Yýldýrým, Ankara'daki evinde masada gazetelerin üzerine koyduðu tabaktan yemek yerken görülüyor. Gazete sayfasýnda, 2002 yýlýnda Kanal 6'da yayýmlanan Biri Bizi Gözetliyor (BBG) isimli programýn reklamý açýkça görülüyor." denildi.

 

ARÞÝVDEKÝ TOZLU CÝLTLERÝ KARIÞTIRSAYDINIZ GÖRÜRDÜNÜZ!

 

Gazetedeki Kanal 6 reklamýný Biri Bizi Gözetliyor yarýþmasýna benzeten ve bu yarýþmanýn 2002'de yayýnlanmýþ olmasýndan hareketle, Susurluk kazasýndan sonra da Yeþil'in hayatta olduðunu iddia eden bazý gazeteler, biraz araþtýrsaydý, sözkonusu ilanýn Kanal 6'nýn 1995 Aralýk ayýnýn son haftasýnda birçok gazeteye verdiði yýlbaþý programýnýn tanýtýmý olduðunu öðrenebilirdi.

 

YENÝ ÞAFAK, 14.05.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...