Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ak Parti - SP farký

 

 

Geçtiðimiz günlerde kaleme aldýðým bir yazýda; SP'nin 2004 Yerel Seçimlerinde, il genel meclisleri için topladýðý yüzde 4 oranýndaki oyu;

 

2009 yerel seçimlerinde, yüzde 5,2'ye yükseltmesini, fazla "abartmamak" gerektiðini ve ayrýca, SP'nin varlýðýnýn, AKP'ye zarar vermeyeceðini; tam tersine, "ekmeðine yað süreceðini" yazmam, kimi arkadaþlarýmýn eleþtiri ve hatta, þaþkýnlýklarýna neden oldu.

 

Ýlk bakýþta; ayný kitlenin oyuna talip gibi görünen, iki parti olarak deðerlendirirsek, yukarýda söylediklerim biraz garip kaçýyor. Ama biraz derinliðine düþündüðümüz zaman; sanýyorum, farklý bir görüntüyle karþý karþýya kalýyoruz.

 

X X X

 

Saadet Partisi; Refah Partisi'nin devamý gibi görünen, "Ýslamcý" bir partidir. Bir demokrasi içinde; demokrasinin kurallarýný ve ülkenin kurumlarýný, kabul ettiði sürece; "Ýslamcý" bir partinin varlýðýna da, tahammül etmek durumundayýz. Kaldý ki; Saadet Partisi'ne, "Ýslamcý" sýfatýný yakýþtýrmamýz; bu partinin de bir "Ýslam þeriatý düzeni", peþinde olduðunu göstermez. Bu parti içinde, (aynen Refah Partisi'nde olduðu gibi); bir Ýslam þeriatý düzeninin, umut ve hayali içinde olabileceklerin barýndýðýný, fakat örgüt yapýsý ve oy verenler içinde; bunlarýn, ciddi bir "azýnlýk" olduðunu, düþünebiliriz. Fakat her nedense; bu türden kiþilerin, vitrinin ön safýnda yer almalarýný; ne Refah engelleyebilmiþti, ne de Saadet Partisi, engelleyecek gibi görünüyor.

 

Herhalde, bunlarýn seslerinin çok çýkmasýndan ve "dýþlanýrlarsa", partinin zayýf düþeceðinden, çekiniyorlar. (bu konuda kararý, elbette kendileri vereceklerdir)

 

Refah Partisi'nin, "milli görüþ" anlayýþý; "devletçi" ve "AB karþýtý" bir anlayýþtý. Dýþ politikada, Avrupa ve ABD'den çok, Ýslam dünyasý ve Asya'ya öncelik veriyorlardý. Bu anlayýþ, savunulabilir bir anlayýþtýr. Fakat, "uygulamada", öylesine hatalar yapmýþlardýr ki; ellerindeki iktidarý, "baðýra çaðýra", terk etmek zorunda kalmýþlardý. Sayýn Necmettin Erbakan'ýn, Libya lideri Kaddafi'nin çadýrýnda azarlanmasý ve kendini bilmez bir lider olan Kaddafi'nin haddine düþmeyen konulardaki hezeyanlarýný sineye çekiþini, canlý bir biçimde anýmsýyorum.

 

Gene ayný dönemde, Refah yandaþlarý arasýnda, "Demokrasi de neymiþ? Allaha þükür ben Müslümaným" diyerek kostaklanan ve almýþ olduklarý yüzde 20 küsür oyla; "iktidar olduklarýný", zannedenler çoðunluktaydý. Hiç unutmam; Taksim Meydaný'na, bir cami yapýlmasý tartýþýlýrken, "Bu meselede tartýþýlacak bir þey yok. Bizim sýkýntýmýz,bu caminin planýný seçmek", diye "esip gürleyenler", silahlý kuvvetlerden gelen basit bir uyarý sonrasýnda, "demokrasi havarisi" kesilmiþler ve ortadan kaybolmuþlardý.

 

Refah Partisi'nin "devletçiliði" normalde, beni mutlu etmeliydi. Fakat, iþin ucunu kaçýrmalarý ve plansýz bir biçimde, olanaklarýn çok üzerinde beklenti içine girmeleri; "inandýrýcýlýklarýný", ortadan kaldýrýyordu.

 

Þimdi Saadet Partisi'nin de, bu mirasý (kerhen, ya da memnuniyetle), devraldýðý anlaþýlýyor. Ve Sayýn Erbakan, Saadet Partisi'nin "manevi önderi" olarak, ilk yurtdýþý gezisini, Ýran'a yapýyor...

 

Numan Kurtulmuþ'un iþi, çok zor.

 

x x x

 

Adalet ve Kalkýnma Partisi, Refah Partisi'nin "varisi", yani mirasçýsý gibi görünmesine karþýn, çok ciddi farklýlýklar sergiliyor. Her þeyden önce ; "Ýslamcý", bir parti deðil, "dini duyarlýlýklarý yüksek olan, liberal bir parti", niteliðini taþýyor.Tabii bunun doðal bir uzantýsý olarak; RP'nin "devletçi" bir parti olmasýna karþýlýk; AKP, liberal ve "piyasa ekonomisine" yönelen bir parti.

 

AKP içinde de; hiç kuþkusuz, çok farklý düþünceleri olan insanlar var. Ve gene hiç kuþkusuz; "Ýslamcýlar" olduðu gibi; dinsel konularda pek de duyarlý olmayan, insanlar var. Bu konuda, isim vermek istemiyorum ama; siz deðerli okurlarým, bu satýrlarý okurken, eminim aklýnýza pek çok isim gelmiþtir.

 

AKP'nin dýþ politikasýyla, Refah'ýn dýþ politikasý arasýnda da, pek bir benzerlik görülmemektedir. Refahlýlar; kimi zaman açýkça, kimi zaman, üstü örtülü olarak, Avrupa Birliði karþýtýyken AKP'liler çoðu kez "umutlu olmasa da", Avrupa Birliði'nden yana, bir duruþ sergilemektedir. Her iki partinin, Ortadoðu'ya olan ilgileri de, epeyce farklýdýr. Refah'ýn yaklaþýmý, "dinsel" iken; AKP sorunu, "bölgesel" olarak ele almaktadýr.

 

Bu konuda, örnekleri çoðaltmamýz mümkün ama; öyle sanýyorum ki, bugünlük bu kadarý yeter.

 

x x x

 

Þimdi, Refah'ýn mirasýna sahip çýkan Saadet Partisi'nin varlýðýnýn; AKP'nin ekmeðine, neden ve nasýl yað sürdüðünü, ortaya koymaya çalýþalým.

 

Kurulduðu ve iktidara geldiði günden beri AKP; "takiyye yapmakla" suçlanmaktadýr. Aslýnda, "dinci" bir parti olduðu ve iktidara gelene kadar sakladýðý bu özelliðini; bir süre daha, saklamak niyetinde olduðu iddia edilmektedir. Þimdi; "dinci" denebilecek bir partinin siyasal yaþamýmýza girmesi; AKP'ye yapýlan "takiyye" suçlamasýný, ortadan kaldýrmasa bile, önemli ölçüde azaltacaktýr.

 

Bir baþka nokta; AKP içindeki "milli görüþçülerin", kendi öz partilerine geçmesiyle; AKP, "merkez saða" daha köklü olarak yerleþecektir. Bu özelliðiyle; hem, ekonomik olarak ve hem de, siyasal ve toplumsal olarak, daha "özgürlükçü" olacaktýr.

 

Bu geliþme, hepimizin yararýnadýr...

 

Toktamis Ates, Bugün, 14.05.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...