Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Etiler Mado’da Beyaz Türk faþizmi

 

Pazar öðleden sonra CNN TÜRK’te yayýnlanan Reha Muhtar ile Çok Farklý programýnýn ekibi olarak toplanmýþtýk... Ahmet Tulgar, Eylem Doðan ve ben... Haftaiçi iþleyeceðimiz konularý belirliyorduk... Buluþtuðumuz yer Etiler Mado idi...

 

Biz muhtemel konularý ve konuklarý müzakere ederken, arka masadan yarý homurtulu sesler iþitmeye baþladým... Yüzlerini görmediðim bir adam ve hanýmýnýn sesleri... “Bu o Taraf gazetesindeki yazar dið mi, TV’lere çýkan?” “Hýýý... Hani o Kürtçüleri ve dincileri savunan...”

 

Bir pazar öðle sonrasý Etiler’in göbeðinde, Mado gibi tanýnmýþ bir mekânda dakikalar böyle geçerken, biz muhtemel konular ve konuklar üzerine konuþurken, baktým aniden arkadaki masada volüm hafif hafif yükselmeye baþladý... Arka masadaki kiþinin aðzýndan “hain, bölücü vs.” gibi standart psikopata baðlamýþ ulusalcý laflarý çýkmaya baþladý... Sonra ani bir hareketle ve yüksek sesle garsonu çaðýrdý... Garsona “Böyle þerefsiz, haysiyetsiz, vatan satan, bölücü adamlarý buraya alýyorsanýz ben burada oturmam. Böyle kiþilerin burada olacaðýný söyleseydiniz, biz ailecek buraya gelmezdik...” dedi...“Karým ve çocuðum yanýmda olmasaydý ben gününü gösterirdim bu adama...” gibi “bilindik” maganda söylemine devam etti... Bizim masa da bu maganda söylemlerle birlikte bu patolojik olayý fark etti... Ben nedense bu kiþiye kýzgýnlýktan çok acýma hisleri duyuyordum. O sözleri duyarken bile ister istemez kendimce acý acý tebessüm ediyordum. Eðitimli, kentli kendini çaðdaþ, laik gibi sýfatlarla anan bir toplumsal kesimin üyesi bir kiþinin lümpenleþen ve patolojikleþen ruh hali, Etiler’in ortasýnda bir pazar günü karþýmýza çýkýyordu... Ahmet Tulgar, bana göre çok daha aktif tepki verdi. O sýra eþi ve çocuðuyla birlikte herkesin duymasýný ister þekilde söylene söylene gitmekte olan adamýn yanýna gitti. Yanýmdaki korumam da tehditler yaðdýran adama doðru yöneldi ama ben özellikle kolundan tutup sakin olmasýný söyledim...

 

Ahmet Tulgar’ýn da sözel olarak haddini bildirmesinin ardýndan bu adam gitti... Fakat esas felaket bundan sonrasýydý... Etiler Mado’nun yöneticisinin talimatýyla bir garson geldi ve bizden mekândan ayrýlmamýzý istedi... Biraz evvel Mado’dan ayrýlan patolojik kiþinin “Böyle þerefsiz, bölücü, vatan satan kiþiler burda varsa, ben yokum” sözlerini emir olarak kabul etmiþti herhalde buranýn yöneticisi... Yine Tulgar bizlerin gazeteci olduðundan özellikle bahsetmeden ilkesel baðlamda böyle bir þey yapamayacaklarýný söyledi. Ben de korumama iþaret ettim, polis olduðundan bahsetmemesi için... Ahmet’in temel hukuk ilkelerine dayanan izahýna raðmen baþka bir garson bize hesabý getirdi, ayrýlmamýzý istedi. Ancak ondan sonra Etiler Mado’nun baþ yöneticisini masaya çaðýrdýk. Benim polis korumam kimliðini çýkardý, durumu belirtti... “Siz ne yaptýðýnýzý sanýyorsunuz, suç iþliyorsunuz” dedi. Ahmet de bizlerin kim olduðundan vs. bahsetti... Masamýza, deminki tehdit eden ve hakaretler yaðdýran adamýn yarattýðý havaya uygun olarak gelen Etiler Mado’nun yöneticisi ise bir anda helva gibi yumuþadý... Yüzünün rengi deðiþti ve 180 derece döndü... Bize karþý aþýrý saygýlý ve yakýn davranmaya baþlandý... Fakat iþ iþten geçmiþti... Gündelik hayatta faþizm diye adlandýrýlan olgunun nasýl bir þey olduðunu bir daha görmüþtük... Küfreden ve “Ben gününü gösterirdim ona” diyen saldýrgan kiþi sebebiyle bizden özür dilemesi gereken Mado yönetimi bir de bu tehditkâr ve saldýrgan kiþinin direktiflerine uygun olarak bizi kovmaya kalktý... Esas utanç verici olan þey budur... Bu tip hasta faþist tipler her yerde karþýmýza çýkabilir... Görüldüðü gibi Türk ulusalcý-faþizmi sokak usulü plebyen faþizmin ötesinde elit ve kentli görünümlü bir magandalýðý da yaratmýþ durumda... Etiler’in ortasýnda böyle bir þey olabiliyor... Mühim olan bu tiplere karþý Mado ve benzeri mekânlarýn uygarlýktan yana doðru düzgün tavýr koyabilmesidir... Tam aksine bu barbarlýða çanak tutmamasýdýr... Böyle bir adamýn yarattýðý rahatsýzlýk sebebiyle özür dilenmesi gerekirken, taciz edilen kiþilere karþý “Buradan ayrýlýn” tavrý hukuken de suçtur...

 

Mado firmasýnýn genel yönetimi de kimi nereye yönetici olarak atayacaðýný iyi bilmeli... Bu olayý bir ibret vesilesi olarak deðerlendirmeli... Böyle barbarlýklara izin verenlerin yaptýðý yanýna kâr kalmamalýdýr... Bu olaylar, fikrini ifade eden baþkalarýna karþý da yaþanabilir... Maalesef öyle bir ortamdayýz...

 

“Ah Türkiye muhafazakârlaþýyor, mahalle baskýsý var, yandýk bittik” diyenler de Fatih’te deðil Etiler’in göbeðinde yaþanan bu Beyaz Türk faþizmini iyi tahlil etsin... Maalesef bu kesimin ruh hali çýldýrma noktasýna doðru gidiyor...

 

Rasim Ozan Kütahyalý - Taraf, 13.05.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...