Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ýlahiyatçý ile profesörün deprem tartýþmasý

 

Depremler Allah’tan mý, tabiattan mý?

 

Geçen Perþembe günkü Milliyet gazetesinde ‘Diyanet Depremi Böyle Anlatýrsa’ baþlýklý ilginç bir haber vardý. Buna göre Muðla’da düzenlenen bir seminerde konuþan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý görevlisi Doç. Dr. Ýsmail Karagöz ‘Depremin Allah’ýn insanlarýn sabrýný sýnadýðý bir imtihan olduðunu’ söylemiþti. ‘Prof. Dr. Ahmet Mete Iþýkara ise depremin Allah’ýn bir imtihaný olmadýðýný, yeryüzü hareketi olduðunu kaydetti’ diye devam ediyordu haber.

 

Yani depremin ‘Allah’ýn imtihaný’ olduðu görüþü ile bir ‘yeryüzü hareketi’ olduðu görüþü çeliþmiþ, ya da en azýndan Milliyet muhabiri bunu böyle anlamýþtý. Gazetenin ilgili editörünün de meseleyi öyle anladýðý ve ‘bilimsel’ olan görüþü kayýrýp ötekine tepki gösterdiði ise haberin baþlýðýndan belliydi.

 

Peki ama bu iki görüþ gerçekten de çeliþkili midir?

 

Bu sorunun cevabý, sahip olduðunuz Allah tasavvuruna göre deðiþir.

 

Eðer Allah’ýn tabiatla olan iliþkisinin ancak ‘tabiatüstü’ olaylarla gerçekleþtiðini düþünüyorsanýz, o zaman gerçekten de ‘Allah’ýn imtihaný’ ile ‘yeryüzü hareketi’ birbirine uymaz.

 

Ancak eðer Allah’ýn tabiatla olan iliþkisinin doðrudan ‘tabiat kanunlarý’ dediðimiz yasalar ile gerçekleþtiðini düþünüyorsanýz, o zaman ortada bir çeliþki yoktur. Ortada sadece ‘bilim dili’ ile ‘din dili’ arasýndaki fark vardýr.

 

Konuyu daha iyi açýklamak için, Kur’an-ý Kerim’deki bir ayete baþvuralým. Nur Suresi’nde 23. ayete. Burada insanoðlu tabiat üzerine düþünmeye davet edilir ve þöyle denir: ‘Görmedin mi ki, Allah bulutlarý sürmekte, sonra aralarýný birleþtirmekte, sonra da onlarý üst üste yýðmaktadýr.’

 

Dikkat ederseniz burada anlatýlan olay sýk sýk gördüðümüz ‘normal’ bir doða olayýdýr: Bulutlarýn birikip yaðmur verecek yoðunluða ulaþmasý. Ayette bunu Allah’ýn yaptýðý da özellikle vurgulanmaktadýr. Buna karþýn eðer biz bilimsel bilgiye baþvurursak, bulutlarýn hareketlerinin yerçekimiyle, rüzgarla ve çeþitli meteorolojik faktörlerle açýklandýðýný görürüz.

 

Bu durumda, eðer siz Allah’ýn bulutlarý hareket ettirdiði yönündeki ayeti, ‘gökten ilahi bir elin inip bulutlarý mucize ile düzenlemesi’ diye algýlamýþ iseniz, ortada bir çeliþki görürsünüz.

 

Bu algý nedeniyle tarih boyunca bazý dindarlar bilime ve bilimsel açýklamalara karþý çýkmýþtýr. Bazý ateistler de ‘bilim, dini efsaneleri çürüttü’ diye zannedip heyecana kapýlmýþtýr.

 

Oysa Kur’an ‘Allah bulutlarý sürüklüyor’ derken, doða kanunlarý çerçevesinde geliþen bir olayýn aslýnda Allah’ýn iradesi altýnda olduðunu anlatmaktadýr bize.

 

Yani ‘doðal’ olan ile ‘ilahi’ olan arasýnda bir çeliþki yoktur. Ýkisi zaten ayný þeydir!

 

Eðer meseleye böyle bakarsak, tabiat olaylarýnýn bilimsel analizleri ile ahlaki/felsefi yorumlarýný birlikte anlamamýz mümkün. Böyle yaparsak, ‘deprem dede’den ve diðer bilim adamlarýndan yer sarsýntýlarýnýn sebeplerini ve bu konuda alýnmasý gereken tedbirleri öðrenir, dindar düþünürlerden de bu gibi felaketlerden çýkarýlabilecek ahlaki dersleri dinleyebiliriz.

 

Ýþin özü, þöyle de özetlenebilir: Din ile bilim arasýnda çatýþma yoktur, eðer her ikisi de doðru anlaþýlýrsa...

 

 

 

Mustafa AKYOL - STAR, 13.05.2009

Link to comment
Share on other sites

Bizde sunu ekleyelim:

 

“Vicdanýn ziyasý ulum-u diniyedir. Aklýn nuru fünun-u medeniyedir. Ýkisinin imtizacýyla hakikat tecelli eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. Ýftirak ettikleri vakit birincisinde taassub, ikincisinde hile ve þüphe tevellüd eder”

 

Said Nursi - Münazarat

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...