Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Bir kelime bir iþlem

 

Genelkurmay eski Baþkaný sayýn Yaþar Büyükanýt sorumluluk stersine girmiþe benziyor. Görev süresi içinde 27 Nisan e-muhtýrasý baþta olmak üzere bazý anti-demokratik giriþimlere seyirci kalmýþtý. Hatta bazý giriþimlere öncülük rolü üstlendiði þimdi kendi ifadelerinden de anlaþýlýyor. Nitekim e-muhtýrayý kendisinin yazdýðýný itiraf ediyor.Cumhurbaþkanlýðý seçimini kilitleyen yargý kararlarýnýn istihsalinde ne kadar rolü oldu, onu henüz tam bilmiyoruz.

 

Asker bürokratlarýn hayatlarýnda yaþadýklarý en büyük sýkýntý, herhalde görevde iken kolayca kullandýklarý emretme imtiyazýný, emekli olduktan sonra bir anda kaybetmeleri olsa gerektir.

 

Emretme yetkisini emeklilikle kaybetmiþ bir generalin tavan yapmýþ çýlgýn tepkisini sayýn Hurþit Tolon’nun bir müddet önce internete düþmüþ telefon konuþmalarýnda dinlemiþtik. Sayýn Tolon, yargýya teslimine seyirci kalýnmasýný adeta isyan ediyordu. Muvazzaf haleflerinin kendisini koruma ve kollamalarý gerektiði beklentisini, telefonun öbür ucundaki muhatabýna þöyle haykýrýyordu: “ açarsýn valiye telefonu, “bu iþ böyle olacak; yoksa sýkarým, kýrarým onun ayaðýný” dersin, þerefsizim gýkýný çýkaramaz”.

 

Benimser veya benimsemezsiniz, þüphesiz bu da bir kültürdür, bir davranýþ kodudur! Emekli bir paþamýzdan sadýr olmuþtur...

 

Sayýn Büyükanýt’ýn geçtiðimiz günlerde Mehmet Ali Býrant’ýn 32. Gün Programýnda sarf ettiði bazý sözler, tepki ve öfke dozu bakýmýndan elbette sayýn Tolon’un sözleriyle kýyaslanamaz. Fakat sayýn Tolon’un telefondaki sözleri ne kadar tehdit ve öfke yüklüyse, sayýn Büyükanýt’ýn bazý sözleri de o kadar yanlýþ ve hata yüklüdür.

 

Siz , bugüne kadar sekiz yýl önce kurulmuþ “AK Parti” adýnýn, “Risale-i Nur Külliyatýndan bilerek alýn”dýðýný iddia eden bir Allah’ýn kulu gördünüz mü? Böyle bir baðlantýyý kuran duydunuz mu?

 

Ben ne gördüm, ne de duydum...

 

Fakat sayýn Büyükanýt, açýlýmý “Adalet ve Kalkýnma Partisi” olan ve kýsaltýlmýþ haliyle “AK Parti” þeklinde yazýlan kuruluþun adýnýn Risale-i Nur’dan alýndýðýný iddia ediyor.Gerçi bu iddiayý sayýn Birand da yadýrgamýþ olmalý ki, “yani” diyerek, sayýn emekli Paþadan sözüne açýklýk getirmesini istediðinde, emekli baþ kurmayýmýz “sanki ordan mülhem diye düþünürüm” diyerek, ilk sözündeki þecaatten, biraz ricat etmiþ.

 

Bir parti, ismini þuradan veya buradan alýr, onun bileceði iþtir. Fakat “AK” kelimesinin, Risalelerde bir parti adý olarak seçmeyi gerektirecek kadar sembolleþtirildiðine ve öne çýkarýldýðýna ben rastlamadým. Altý bin sayfalýk ve yaklaþýk beþ milyar kelimelik Risale-i Nur Külliyatýný taradým, sayýn Paþanýn, “ ak kelimesi risalelerde çok sýk kullanýlýr” sözünün aksine, bu kelime, külliyatta bir elin parmaklarýný geçmiyor. Onun da birisi cami adý olarak, birisi de ak saçlý nitelemesinde geçiyor.

 

Sakýn kimse, sayýn Paþanýn sarf ettiði bir kelime üzerine polemik açtýðýmýzý zannetmesin. “Bir kelime bir iþlem” oyunu da oynamýyoruz Açýklýða muhtaç soru þudur : Sayýn Büyükanýt, AK Parti adýnýn risalelerden alýndýðýný söyleme ihtiyacýný nereden duyuyor? Sayýn Büyükanýt, bu sözü sarfederken keþke, maksadýný ve ne demek istediðini daha açýk ifade etseydi.

 

Risale- i Nurlarýn, partilere isim yetiþtirmek gibi bir gündemi hiç bir zaman olmadý ve olamaz. Risaleler, insaný, maddi ve manevi vasýflarýyla geliþmiþ gerçek bir insan yapmayý amaçlar. Ýnsanlara Müslüman kimlik kazandýrma mesleðidir.Siyaset dýþý bir sivil toplum hareketidir. Bu eserler, herkes için hayatý insanca ve müslümanca yaþamanýn yol haritasýdýr. Herkes, risalelerdeki dersin muhatabýdýr.

 

Risale-i Nur hareketinin iman ve irfan hareketi olma özelliðini siyasi bir oluþum ve bir eyleme dönüþtürme çabalarý bugüne kadar hiç eksik olmadý. Fakat bu iman ekolu, siyaset dýþý baðýmsýz kimliðini herþeye raðmen korumasýný bildi.

 

Sayýn Büyükanýt’ýn, böyle bir sözü sarfetmesindeki maksadý henüz bilmiyoruz. Fakat iktidar partisinin adýnýn Nur Risalelerinden alýndýðýna iliþkin sözler, Nur hareketini siyasetin içinde ve taraf gösterme olarak algýlanmaya açýk bir zaaf taþýyor.Bu imajý uyandýrmaya kimsenin hakký yok. Zira müellifinin ifadesiyle “ Nurlarýn her dairede muhtaçlarý vardýr.” Bu yüzden risalelelerdeki iman dersi tahdit ve tekel altýna alýnmaz.

 

Herkesin faydalanmasýna açýk risale metinlerini , sayýn Büyükanýt dahil, hiç kimsenin siyasi emellerine ve mesajlarýna malzeme yapmaya hakký bulunmamaktadýr.

 

Safa Mürsel, Moral Haber, 11.05.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...