Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/62909.jpg

 

Pelin Batu'nun sözde Ermeni soykýrýmýyla ilgili þok sözleri... Canlý yayýnda sert tepki geldi.

 

Pelin Batu, ekranda Ermeni Tehcirini, 'soykýrým' olarak ifade edince Murat Bardakçý'dan uyarý aldý, Erhan Afyoncu ise aðýr sözler söyledi. Batu ise kendisini bakýn hangi sözlerle savundu!

 

Habertürk'te ekrana gelen Tarihin Arka Odasý programýnda Pelin Batu'nun Ermeni Tehciri konusundaki ifadeleri sýrasýnda bunu bir 'soykýrým' olarak gördüðüne yorulabilecek sözleri dikkat çekti.

 

Ermenistan'a giderek orada din adamlarý ve akademisyenlerle görüþtüðünü söyleyen Pelin Batu, "Onlarýn günlük gazetelerinde ve haberlerinde her zaman Türkiye ile ilgili bir þey var" dedi.

 

Programda 'Ermeni soykýrýmý' ifadesini bir kaç kez kullanan Pelin Batu'ya tepki, Murat Bardakçý'dan geldi. Bardakçý, "Soykýrým iddialarý diyoruz biz ona" ifadesini kullandý.

 

AFYONCU'DAN AÐIR SÖZLER

 

Tarihci Doç. Dr. Erhan Afyoncu'nun, Ermeni tehciri konusundaki görüþlerine pek sýcak bakmadýðýný söyleyen Pelin Batu'ya yönelik sözleri oldukça dikkat çekiciydi.

 

Batu'nun Ermenistan'daki seyahatinde gördüðü yakýn ilgiyi yorumlayan Afyoncu, "Yani Ermenilerle buluþtunuz. Baþpiskopos Pelin Batu" dedi.

 

Pelin Batu'nun Ermenistan'da kendisine çok sýcak ilgi gösterildiðini, sokakta kendisine kötü bir davranýþ sergilenmediðini anlatmasýnýn ardýndan Murat Bardakçý, "Bence bu sizin güzelliðinizden. O sizin hoþluðunuzdan" ifadesini kullandý. Erhan Afyoncu'nun sözleri ise bir hayli sert idi:

 

"Hayýr, bir de siz orada meþhur olmuþsunuz. Ermeni tezlerini Türkiye'de savunuyor diye."

 

Pelin Batu, "Ben Ermeni tezlerini Türkiye'de savunmuyorum" diyerek, kendisinin olaylarýn ne büyük bir trajedi olduðunun altýný çizdiðini, söylediklerinin Ermeni tezi olmadýðýný anlattý.

 

PELÝN'E ÝZLEYÝCÝLERDEN TEPKÝ

 

Ekran baþýnda programý izleyenler gönderdikleri e-postalarda Pelin Batu'ya yönelik tehdit içerikli mesajlar atarken, Murat Bardakçý, bunlarýn suç olduðunu ve gerekirse iþleme konulmasýný saðlayacaðýný ifade etti.

 

Seyirciler gönderdikleri mesajlarda Pelin Batu'nun boynundaki 'nar'ýn Ermeni simgesi olduðunu belirtirken, Pelin Batu, bunu Ermenistan'dan aldýðýný söyledi. Batu, "Nar benim dünyada en sevdiðim meyvedir. Estetik olarak çok güzeldir. Bunu görür görmez bayýldým zaten" diye konuþtu.

 

Bazý izleyiciler ise gönderdikleri mesajlarda Pelin Batu'nun 'nar'ýný protesto etti. Batu, "Ne ayýp ya, burada deminden beri arkadaþlýktan, dostluktan, normalleþme sürecinden bahsediyoruz, insanlar bir nara takmýþlar. Ne kadar ayýp ediyorlar. Gerçekten yazýklar olsun" dedi.

 

PELÝN BATU ERMENÝLER'DEN MEMNUN

 

Pelin Batu, oradaki görüþmelerinde akademisyenlerin ileriye bakmak gerektiði yönündeki düþüncelerini anlattý. Batu, "Bizim karþýmýzda oturan Ermeni akademisyenler, Erivanlý diplomatlar vesaire... Onlarýn yaklaþýmý benim için çok umut vericiydi. Çünkü onlar da bizim gibi 'ileriye bakalým, güzel þeyler birlikte yapalým' diyorlar" þeklinde konuþtu.

 

"ERMENÝ DÜÞMANLIÐI YAPACAK DEÐÝLÝM"

 

Murat Bardakçý, Asala terör örgütünün Türk diplomatlarý öldürmesine yönelik tepkisizliðe deðinince Pelin Batu, "Ben bunu yaþamadým mý? Ben bir yaþýndan itibaren babam ölecek diye korkan bir insandým. Ben okula giderken zýrhlý araba ile gidiyordum ve o kapýyý kendim açamýyordum bile. Benim babamýn en yakýn arkadaþlarý öldürüldü. Ben, babamýn en yakýn arkadaþlarý Asala tarafýndan öldürüldü diye Ermeni düþmanlýðý yapacak deðilim" ifadelerini kullandý.

 

"ERMENÝSTAN'DA YAÞATMAZLAR"

 

Murat Bardakçý, Türkiye'de bir çok kiþinin Ermeni tezlerini savunabildiðini ve bunu ifade edebildiðini belirterek, "Bugün Türkiye'de Ermeni tezlerini destekleyen grubun tam tersi Ermenistan'da Türk tezlerini desteklese yaþatmazlar. Biraz realist olmamýz lazým, gerçekçi olalým" dedi.

 

Televizyon gazetesi, 11.05.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...