Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Nevzat Tarhan: 'Ýstense terör bir gecede biter'

 

 

Moral FM’de yayýnlanan Panaroma programýna katýlarak Bilge Köyü’nde geçtiðimiz hafta yaþanan katliamýn derin bir analizini yapan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Nasýl ki Türkiye’de 12 Eylül dönemindeki anarþi bir gecede bitirildiyse istenilirse bazýlarý Güneydoðu’da yaþanan þiddet olaylarý bitirilebilir” diye konuþtu.

 

Programda Haluk Ýmamoðlu ve Av. Safa Mürsel’in sorularýný cevaplayan Ünlü Profesör, bölgemizde yaþanan terör ve þiddet olaylarýn kökeninde Osmanlý döneminde var olan kanaat önderlerini bilerek deðersizleþtirme politikasýnýn bir sonucu olduðunu ifade etti.

 

‘ÇÖZÜM BÖLGE ÝNSANIN MANEVÝ YÖNDEN KUVVETLEÞTÝRÝLMESÝNDEDÝR’

 

Prof. Tarhan, “Ýnsanlarýn güvenlikle ilgili þiddet davranýþlarýnýn sebepleri noktasýnda insanlarýn þiddete yönelmesini engelleyen bazý duygularýn yýpranmýþ ve bozulmuþ olduðunu da göz ardý etmemek gereklidir” diyerek çözümü bölge insanýnýn manevi deðerlerinin kuvvetleþtirilmesinde buldu.

 

“Katliamýn yapýldýðý bölgede Osmanlý döneminde bölgede danýþýlan ve sözüne güvenilen kanaat önderleri önceleri var olan ahlak hocalarý niteliðindeki din adamlarý deðersizleþtirildi” diyen Prof. Dr. Tarhan, üzerinden çok düþünülmesi gereken konuþmasýný þöyle sürdürdü:

 

“BÖLGE HALKINA BAÞKA YERE GÖÇ ET DEMEK ÇÖZÜM OLAMAZ”

 

“Burada çözüm üretemeyecek derecede karamsar kiþilerin olaylarýn sebebini feodal tip yaþam tarzýna baðlamasý söz konusudur. Böyle bir durumda oradaki kiþilerin manevi deðerlerinin kuvvetleþtirilmesine karþý olan kimseler ‘burasý hiçbir zaman deðiþmez’ diyebiliyorlar. Böyle bir açýklama bir manada orada yaþayan halka “baþka yere göç et” demektir. Bilimsel bir deðerlendirme yaparken terör olaylarýný 200 yýllýk geçmiþine bakýlabilir. Bölgede tarih boyunca hâkim olan Mezopotamya kültüründe sorunlarý þiddetle çözme anlayýþý vardý. Fakat Osmanlý döneminde böyle vahþi olaylarýn görüldüðünü kimse iddia edemez.”

 

Moral FM’de Panaroma programýna katýlarak Mardin katliamýyla ilgili farklý analizler yapan Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ýn konuþmasýndan bazý satýrbaþlarý þöyle:

 

BÝLGE KÖYÜ’NDEKÝ KATLÝAMA TERÖR DENEBÝLÝR MÝ?

 

“Terör bir yerde yaþanan þiddetin örgütlü olmasýdýr. Bu olayda örgütlü bir þekilde yapýlmýþtýr. Arka planda o bölgede terk edilmiþ ciddi bir arazi vardýr. Diðer taraftan koruculuk sisteminde oradaki insanlarýn menfaatinin bitmemesi için tehlikenin devem etmesi gerekiyordu. Terörden beslenen bir kesim vardýr. Bu noktada bazý anayasal çözümler gerekiyor. Biz bu iþi bitireceðiz diyecek yeni bir yapýlanma gereklidir. “

 

“Nasýl ki Türkiye’de 12 Eylül dönemindeki anarþi bir gecede nasýl bitirildiyse þuanda da bazýlarýný düþüncesi bir darbe olursa terör bitirilir diyenler var. Bu tip düþüncede olan kiþilerde terörün bitmesini engelleyerek TSK’yý zan altýnda býrakabiliyorlar. Jandarmaysa sorumlu gidip gerekirse sorunlu bölgede çadýrýný kururak bu iþi bitirmesi lazýmdýr.”

 

Ýzzet Taþkýran, Moral Haber, 11.05.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...