Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Erdoðan, Sedat'a 45 dk. ezbere Yasin okumuþ

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/62880.jpg

 

Vefat eden milli futbolcu Sedat Balkanlý için taziyeye giden Baþbakan Erdoðan 45 dakika ezberden Yasin Suresi'ni okumuþ. Sedat'ýn eþi Þükran Haným anlatýyor...

 

Galatasaray ve Fenerbahçe formasýyla attýðý kafa golleri nedeniyle “Altýn kafa” lakabýyla anýlan Sedat Balkanlý’nýn 12 yýl önce konuþma bozukluðuyla baþ gösteren ALS (Locked-In Sendrom) hastalýðýna “çaresiz” dendi. Sedat Balkanlý’nýn bu süreçte tek destekçisi ise eþi Þükran Balkanlý oldu. 30 Nisan’da hayata gözlerini yuman Sedat Balkanlý’yý eþi Þükran Haným’dan dinledik... Þükran Balkanlý eþi için “Benim üç oðlum vardý. Biri Sedat’tý. Ama büyütemedim onu. ‘Bir gün onu yürüteceðim, koþturacaðým, yemek yemeði öðreteceðim’ diyordum. Kýsmet olmadý” diyor.

 

Sedat Bey’le ayný semtin çocuklarýymýþsýnýz... Nasýl tanýþtýnýz?

 

Gaziosmanpaþa’da oturuyorduk. Tanýþtýðýmýzda ben 18, Sedat ise 20 yaþýndaydý. Sedatlarýn ailesinin sakatatçý dükkaný vardý. Ýþe gidip gelirken dükkanýn önünden geçerdim. Böylece tanýþtýk. Bana arkadaþlýk teklif etmiþti. Ben de kabul ettim.

 

Sedat çok iyi bir futbolcuydu, peki nasýl bir eþti?

 

Mükemmel bir eþti. Merhametli, eli açýk, neþeli, yardýmsever, sevecen, çok pozitif bir insandý.

 

Ünlü olduktan sonra kýskandýnýz mý Sedat’ý?

 

Çok kýskanýrdým. Maçlara gittiðimde, tesis çýkýþýnda bir sürü kadýn olurdu. “Bir kere öpeyim”, “Seni seviyorum Sedat” diye baðýrýrlardý. Kimsenin onu benden fazla sevmesini hiç istemezdim.

 

Eþiniz evlendikten ne kadar sonra bu hastalýða yakalandý?

 

Saðlýklý döneminde 10 yýl yaþadýk. 21 yaþýndaydým evlendiðimde o da 24 yaþýndaydý... 12 yýl boyunca da hastaydý.

 

Bu hastalýðý öðrendiðiniz zaman nasýl hissettiniz?

 

Doktor hastalýðýn aþamalarýný yüzümüze söyledi. Sedat’a da 2-3 yýl ömür biçti. Kahrolduk. O aný yaþamak o kadar acý ki... En kötüsü ise ne zaman öleceði belliydi.

 

Sedat Bey nasýl etkilendi?

 

“Neden biz” diye aðlýyorduk.

 

Bir mucize beklediniz mi?

 

Hep ümidimiz vardý.

 

Sedat’ý iyileþtirmeyi vaat eden büyücüler dayanmýþ kapýnýza?

 

Çaresizlik neler yaptýrýyor insana. Büyücülere bile inanýyorsunuz. Birisi “Bahçedeki su kuyusuna büyü yapmýþ” dedi, ÝSKÝ’den adam getirdik. Evin yakýnýndaki tüm kuyularý boþalttýrdýk. Evimizde binlerce muska vardý, vakitli vakitsiz Sedat’ý yýkýyorduk, sularý dört yol aðýzlarýna döküyorduk. Yarabbi affetsin! Ýnsanýn baþýna gelince bir ümit, “Acaba olur mu?” dedik. Sonuç hep sýfýrdý, yaptýðýmýz yanlýþlar hastalýðýn ilermesine sebep oldu.

 

Neler yaptýnýz?

 

Size komik gelecek belki ama çaresizlikten yatýrlarýn içinde yatýrdýk. Günlerce derelerde kurbaða aradýk. Canlý kurbaðalar kestik, Sedat’ýn baþýna koyduk. Özel bir soðaný Sedat’ýn sinirlerine sürdük. Birinci dereceden derisi yandý. Bunlar Sedat’ý çok yýprattý.

 

Peki, Sedat Bey’in hastalýðý boyunca siz çocuklarýnýza zaman ayýrabildiniz mi?

 

Hastalýðýn ilk zamanlarýnda ayýramadým. Çoçuklarým nasýl büyüdüler bilemedim. Hastalýkla yaþamayý öðrendikten sonra zaman ayýrabildim.

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/image/sadataile.jpg

 

Sedat Bey sizi yorunca, çocuklardan öfke çýkardýðýnýz oldu mu?

 

Olmaz mý hiç! Bazen Sedat’a kýzar, ona bir þey diyemeyince çocuklara “Çok sinirliyim, beni yalnýz býrakýn” derdim. Beni anlarlar, “Biz babamla ilgileniriz” derlerdi. Bu hastalýkla yaþayýnca onlar da çok olgunlaþtý. 17 ve 18 yaþýndalar ama büyük adam gibiler.

 

Sosyal hayatýnýz nasýldý? Yalnýz býrakabiliyor muydunuz Sedat Bey’i?

 

Uzun vadeli bir yere gittiðim olmazdý. Alýþveriþe ya da güne birkaç saatliðine giderdim. O zamanlar ailem bakardý Sedat’a. Sedat ölmeden az süre önce 15 gün Umre’ye gittim. Umre’ye de ona dua etmek için gittim. Umre’den döndüm ve Sedat vefat etti.

 

Ölümü bekliyor muydu artýk?

 

Hiçbir zaman “Öleceðim” demedi. Zaten ALS hastalýðýndan deðil, kanserden vefat etti. Dört ay önce kanser teþhisi konuldu. Karýn boþluðunda oluþan bir tümör var dendi. Hiçbir zaman söylemedik ona kanser olduðunu.

 

Sizinki nasýl bir sevgi?

 

Nikahta filmlerdeki gibi söz vermiþtim “Hastalýkta saðlýkta, iyi günde kötü günde yanýnda olacaðým” diye. Ben bu hastalýðýn çaresiz bir hastalýk olduðuna hiçbir zaman inanmadým. “Bu yýl geçmese öbür yýla geçer” diyordum.

 

Hiç “Ölse de, o da, ben de bu azaptan kurtulsam” dediðiniz oldu mu?

 

Asla! Her günüme þükrederdim. “Bugün güneþ yine doðdu, bugün yine güzel, bugün Sedat bizim yanýmýzda” derdim. Onun tebessümü beni mutlu ediyordu. Gamzesi çýkardý gülümseyince. “Gamzene su koyup da içeyim” derdim. Öpmeye, koklamaya doyamazdým.

 

Sedat Bey konuþamýyordu ama sizi anlýyordu. Ona zorlandýðýnýzý fark ettirmemek zorundaydýnýz... Bazen çok konuþmak isterdi ve çok yazdýrýrdý... Ama bazen, “Artýk yoruldum, yazdýrma, bana müsaade et. Bir dýþarý çýkayým, iki dakika nefes alayým Paþam” derdim. O da üzülürdü. Bana çok moral verirdi. “Dayan” derdi. Ama asla bilerek onun kalbini kýrmadým.

 

Siz onu çok sevmiþsiniz?

 

10 yýl boyunca kocam olarak çok sevdim, çocuklarýmýn babasý olarak çok sevdim. Son yýllarda deðiþik duygular içine girdim. Artýk oðlum gibi seviyordum. Karýþýk bir iliþkimiz vardý. Ona “Paþa sen iyileþeceksin ama biz eskisi gibi karý-koca olabilecek miyiz? Yoksa anne-oðul gibi mi olacaðýz?” derdim.

 

Anneler Günü’nü 3 oðlunuzla kutluyordunuz o zaman?

 

Evet. O benim üçüncü oðlumdu. Ama büyütemedim onu. “Bir gün onu yürüteceðim, koþturacaðým” diyordum. O taptaze bir bebek gibiydi. Sedat her þeyi yeni baþtan benimle öðrenecekti.

 

Futbolcu arkadaþlarý ve eþleri sizi ziyaret eder miydi?

 

Hiç kimse gelmedi. Futbol camiasý yalan bir camia. Saðlýklýyken yanýmýzdalardý. Ancak Sedat hastalanýnca yok oldular. Futbol camiasýnda eþleriyle gerçek dost ve arkadaþ olamadýk. Bugün cenazeye gelenler, acýmý paylaþtýðýný söyleyenler Sedat hastayken neredeydi? Eskiden benim evimde yemeðimi yiyenler neredeydi? Takým arkadaþlarý dýþarýda arkadaþ deðil. Birbirlerinin kuyularýný kazýyorlar. Kimse geçmiþini unutmamalý. Þöhret elbette bitecek ama güzel anýlmak önemli olan. Sedat hiç unutulmadý.

 

Bir dönem yýldýz bir futbolcunun eþiydiniz, Sedat Bey hastalanýnca o camiadan koptunuz. Sedat’ýn eskiden futbolcu arkadaþlarý bir daha aramadý mý?

 

Saffet Sancaklý, Suat Kaya iyi arkadaþlarýydý ama hastayken aramadýlar. Suat’ýn eþi baþsaðlýðýna geldi ancak eve ayakkabýsýyla girdi. Baþbakan bile ayakkabýsýný çýkarmýþtý.

 

Bülent Korkmaz ile aralarý nasýldý?

 

Onunla yýldýzý barýþmamýþtý. Hakan Þükür ile de dost olamadýlar.

 

Sedat Bey kiþilik olarak vefalý biri miydi?

 

Çok yardýmseverdi. Turgay Þener gözünü açtý Sedat yanýndaydý. Tanju’nun da hapishanede yattýðý dönemlerde Sedat yanýndaydý. Birilerinin ihtiyacý varsa, parasý yoksa da biz onlarýn yanýndaydýk.

 

Fatih Terim hastalýðý boyunca aramadý mý?

 

Hocaya sorun. Yok gelmedi de, aramadý da.

 

Modayý takip edebiliyor musunuz?

 

Eskiden ederdim. Futbolcu eþleriyle yarýþabilmek için ama artýk pazardan giyiniyorum.

 

Nasýl iletiþim kuruyordunuz?

 

Gözlerle anlaþýyorduk, 29 harften oluþan bir tabela yapmýþtým. Harfleri tek tek sayýyordum ona, gözlerini kýrpýnca o harfte duruyordum. Zaten iki harf söylese ben ne diyeceðini tahmin ediyordum. O her þeyi duyuyordu, her þeyi anlýyordu sadece konuþamýyordu, dokunamýyordu. Ben onun eli, ayaðý, gözü olmuþtum.

 

Duygusal olarak özel anlar yaþayabiliyor muydunuz?

 

Gözlerinin içinde mutluluðu görebiliyordum. Aðladýðý da oluyordu. Sadece pazar günleri baþbaþa kalabiliyorduk. O günlerde dertleþirdik Sedat’la. Ben ona “Paþam artýk iyileþ, çok yoruldum, çocuklar büyüdü. Seninle konuþmak istedikleri þeyler var. Bir an önce ayaða kalk ki yükümü hafiflet benim” derdim.

 

Ne cevap verirdi?

 

“Allah izin verirse ayaða kalkacaðým” derdi. Yukarý bakardý, o zamanlar bilirdim ki, hep “Allah” derdi. “Artýk çocuklar evlendiðinde torunlarýmý severim. Onlara sarýlýr, top oynarým” derdi.

 

Ev hanýmýsýnýz, Sedat Bey hastalanýnca maddi durumunuz nasýl oldu?

 

F.Bahçe kulübü bizi her zaman destekledi. Belli bir birikimimiz vardý ama zamanla birikim de bitiyor. Ev hanýmýyým. Bir dönem çalýþtýðým için emekli oldum. Yardýmlar olmasa, iki emekli maaþýyla iki çocuðu okutamazdýk. Sedat’ýn týbbi malzemelerini de SSK’dan aldým.

 

Sedat Bey hastalandýktan sonra en çok neyi özlediniz?

 

Sesini özledim, ona sarýlmayý, onun çocuklara sarýlmasýný. Bir kadýnýn isteyebileceði her þeyi özlüyorsunuz. Gözünüzün önünden film þeridi gibi geçiyor her þey.

 

Sedat Bey’i dýþarý çýkarýr mýydýnýz?

 

Sahile giderdik. Balýk tutardýk birlikte. Ýnsanlarý çok seviyordu Sedat. Yolda Sedat’ý tanýdýklarý zaman çok mutlu oluyordu.

 

Tayyip Bey, Sedat için 45 dakika Yasin okudu

 

Tayyip Bey ile 15 senelik dostluðumuz var. 1997 yýlýnda Sedat hastalandýðýnda Gaziosmanpaþa’da doðalgaz yoktu. Tayyip Bey bizi ziyaret edip sýkýntýmýzý sorunca, “Doðalgazýmýz yok” demiþtik. O dönem bize doðalgaz baðlattýrdý. Bir daha hiç kopmadýk. Tayyip Bey, hapse girdiði o zor dönemlerinde Sedat tekerlekli sandalyesiyle Saray Cezaevi’ne ziyaretine gitti. Tayyip Bey Sedat’ý görünce “Hayatýmda son bekleyeceðim insan sendin. Beni çok mutlu ettin” demiþti. Tayyip Bey, Sedat’ýn hastalýðý ilerlediðinde de gizlice geceleri ziyaretimize geldi. Baþsaðlýðýna geldiðinde 45 dakika ezbere Yasin okudu. Ses tonu mükemmeldi. Acým hafifledi.

 

VATAN - PAZAR, 10.05.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...