Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Merkel, Türkiye'ye kapýyý gösterdi

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/62888.jpg

 

Almanya Baþbakaný Angele Merkel, Türkiye'nin AB üyeliði için kestirip attý. Merkel'in açýklamasýna Fransa Cumhurbaþkaný Sarkozy de destek verdi.

 

Almanya Baþbakaný Angela Merkel, Türkiye'nin AB üyeliðine karþý olduklarýný ve ''imtiyazlý ortaklýk''tan yana olduklarýný yineledi.

 

Merkel, ''Almanya-Fransa Buluþmasý'' adý altýnda baþkent Berlin'deki Potsdamer Platz meydanýnda düzenlenen bir etkinliðe Fransa Cumhurbaþkaný Nicolas Sarkozy ve Avrupa Parlamentosu Baþkaný Hans-Gert Pöttering ile birlikte katýldý.

 

Agela Merkel, baþkanlýðýný yaptýðý Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) gençlik kolu olan ''Genç Birlik'' tarafýndan düzenlenen etkinlikte yaptýðý konuþmada, Almanya ve Fransa'nýn güçlü bir Avrupa için birlikte çalýþtýklarýna vurgu yaparak, ''Türkiye'yle imtiyazlý ortaklýða 'evet', AB üyeliðine 'hayýr' diyoruz'' dedi.

 

Merkel, AB'nin sürekli bir þekilde geniþlemesinin ancak bu arada hareket kabiliyetini yitirmesinin anlamsýz olduðunu söyledi.

 

Merkel, Avrupa ülkelerinin günümüzdeki sorunlarý ve krizleri tek baþlarýna aþacak durumda olmadýklarýný, bu nedenle AB içinde birlikte çalýþmak zorunda olduklarýný ve bunu da istediklerini belirterek, AB'nin komþularýyla olan iliþkilerin geliþtirilmesi amacýyla da Akdeniz Birliði'ni desteklediklerini kaydetti.

 

AB'nin bir yandan nasýl geliþtirilmesi, diðer yandan da nasýl yenilenmesi gerektiðini düþünmek durumunda olduklarýný belirten Merkel, bunu da ancak Hristiyan Demokratlarýn gerçekleþtirilebileceðini savundu.

 

Bu nedenle halktan da da Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanmalarýný isteyen Merkel, bunun Avrupa'nýn geleceði açýsýndan çok önemli olduðunu sözlerine ekledi.

 

''Genç Birlik'' Baþkaný Philipp Messfelder, burada yaptýðý konuþmada, Türkiye'ye yönelik sert ifadeler kullanarak, ''Avrupa'nýn ortak deðerler temelinde kurulmasýný istiyoruz. Türkiye'nin burada yeri yok'' þeklinde konuþtu.

 

Messfelder, Sarkozy'ye de bu konudaki ortak tutumundan dolayý teþekkür etti.

 

Sarkozy ise, Merkel'i överek Fransa ve Almanya arasýndaki iþ birliðinin tüm AB için çok önemli olduðunu ve güçlü bir Avrupa istediklerini söyledi.

 

Pöttering de, kýsa bir selamlama konuþmasý yaparak, ortak Avrupa'nýn önemine vurgu yaptý.

 

Etkinliðe katýlan ''Genç Birlik'' üyelerinden biri de ''Türkiye'yle ortaklýða evet, üyeliðe hayýr'' yazýlý bir pankart taþýdý.

 

AA - 10.05.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...