Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Özbekistan'da tutuklu bulunan Nur talebelerinden haber var. Rusya'dan

konuyla ilgili mektup gönderen bir Nur talebesi, mahkeme sürecini

anlattý. Mektupta da görüleceði gibi Nur talebeleri ve yakýnlarý her

türlü baskýya raðmen Risale-i Nur'u müdafaa etmeye devam ediyorlar.

 

Yakýn zamandaki yargýlama sürecinin özetlendiði mektubun sonunda 29

Nisan 2009 Çarþamba günü yargýlamanýn süreceði bunun için herkesten

dua

istenildiði vurgulanýyor.

 

Ýþte Özbekistan'daki haksýz ve hukuksuz bir þekilde sürdürülen

yargýlama

süreciyle ilgili mektup:

 

Bismihi subhanehu! Hasbunallahu ve nimel vekil!

Aziz, Sýddýk Kardeþlerim!

 

Buhara-i Þerif'te Risale-i Nur talebelerinin mahkemesi devam ediyor.

22 Aralýk 2008'de hapse atýlan;

1.Zavkidin oðlu Ýkram

Mirajov

2.Muhammed oðlu Muzaffer Allayarov

3.Berat oðlu Batýr Tuhtamuradov,

4.Asror oðlu Aliþer Cumayev,

5.Mahmud oðlu Abdurrahman Musayev,

6.Ýbrahim oðlu Bobomurad Sanoyev

7.Þerif oðlu Þuhrat Kerimov

8.Mehdi oðlu Selahaddin Kosimov

9.Þevket oðlu Cemþid Ramazanov

10.Yadgar abi (Babasý önceden vefat eden bu aðabeyimizin annesi de

kendisinin hapse girmesiyle sýkýntý ve üzüntüden vefat etti. Allah

rahmet eylesin...)

 

4 ay sýkýntý ve iþkencelere maruz kalan kardeþlerimizin mahkemesi 22

Nisan 2009 saat 14'de baþladý.

Hakim Tangriev Tursunbay isminde birisi. Savcý, tutuklularýn suçunu (!)

okudu:

 

244-1. ceza kanunu: Ýçtima-i hayatýn asayiþlerine ve tertiplerine zarar

veren makaleleri neþir etmek ve daðýtmak

5 seneden 8 seneye kadar hapis cezasýna çarptýrýlýr.

244-2. ceza kanunu: Dini, ekstremistik (aþýrýlýk), separatistik,

fundamentalistik

ve yasak olan cemaatleri kurmak onlarý yönetmek ve

onlara iþtirak etmek.

5 seneden 15 seneye kadar hapis cezasý verilir.

 

Hakim tutuklulara sordu: Sorgu zamanýnda size yöneltilen sorulara

verdiðiniz cevaplarý tasdik ediyormusunuz?

Tutuklu Nur talebeleri: Kýsmen tasdik ediyoruz, Çünkü tutukluluðun ilk

günü bize cebren, korkutarak dini güruh azasý diye yazmamýzý mecbur

ettiler. Bu sözleri tasdik etmiyoruz dediler. Sorgu vaktinde

avukatlarýmýzda yanýmýzda deðillerdi.

 

Hakim (Ýkram Mirajov'u sorguya baþladý): Kendinizi tanýtýr mýsýnýz?

Ve

bunlar kimlerdir ve sizin evinizde ne yapýyorlardý?

 

Ýkram Mirajov (Üniversitede hoca olduðundan derste nasýl sakinse

mahkemede de ayný sakinlikle): Ben Zavkidin oðlu Ýkram Mirajov, 1972

yýlýnda Buharada doðdum. Buhara Üniversitesinde Matematik Doçentiyim. 22

Aralýk 2008'de akþam saat 19.oo'da kendi evimde

misafirlerimle

oturmuþdum. Bunlar Muzaffer, Batýr, Selahiddin, Suhrat benim komþularým

ve onlarla ayný okulda okumuþduk, onlar benim dostlarýmdýr. Abdurahman

ve Bobomurad benim üniversiteden talebelerimdir. Matematikden ve

Bilgisayardan sualleri ile gelmiþlerdi.

 

Hakim: Siz Risale-i Nuru ne zamandan beri biliyorsunuz ve nasýl öðrendiniz?

Ýkram Mirajov: Ben Risale-i Nuru 1991 senesinden beri biliyorum,

Risale-i Nurdan "Küçük Sözler" Özbekistan'da resmi olarak

neþredildi.

Taþkent'teki "Maveraünnehir" matbaasýnda basýlmýþtýr.

Risale-i Nur;

Kuran-ý Kerim'in manevi bir tefsiri olup, gayesi Kuran'ýn imana dair

ayetlerini bu asrýn anlayýþýna, ilmi ve akli ölçüler içerisinde ders

verip, insanlarda iman, ahlak, namus ve vatan sevgisi hissini uyandýrýp,

topluma birer menfaatli uzuv olmalarýný temin etmektir. Hz. Bediüzzaman

Said Nursi dünyaca meþhur büyük

Ýslam âlimi bu kitaplarýn müellifidir.

Risale-i Nur eserlerinde terörizm, aþýrýlýk, menfi milliyet ve sair

menfi fikirler mevcud deðildir.

 

Hâkim diðer Nur talebelerine sordu: Ýkramýn sözlerini tasdik ediyor

musunuz?

Nur talebeleri: Evet tasdik ediyoruz. Hepsi doðrudur.

Bu aðabeylerimiz 4 ay boyunca birbirlerini hiç görmemiþlerdi.

 

Savcý: Size namaz kýlmayý kim öðretti?

Avukat: Protesto ediyorum, herkes namaz kýlmak veyahut kýlmamakta

kanunen serbestdir. Bu sual din serbestiyetine muhaliftir.

 

Savcý ve hâkim cevap bulamayýp birbirlerine bakarak gülüyorlar, yani

kendileri haksýz olsalar da, gülüyor.

Burada birinci gün bitti. Mahkemeye 24 Nisan 2009 Cuma günü devam

edilecek kararý alýndý.

 

24 Nisan Cuma saat 11.00'de mahkemenin ikinci celsesi baþladý.

Evvela 10 avukat 10 cihetten Nur talebelerinin suçsuz olduklarýný,

kanunda olan suçlarýn bu

kiþilerde olmadýðýný bir bir ispat ettiler.

Hepsinin güzel ahlaklý insanlar olduklarýný söylediler. Avukatlar

aðabeylerimizin serbest býrakýlmalarýný talep ettiler.

Sonra hâkim sözü Nur talebelerinin anne-babalarýna verdi. En evvel

Þuhrat Kerimov'un babasý Þerif Kerimov söze baþladý. Kendisi Buhara

da

çok meþhur bir dâhiliye doktoru.

 

Þerif Kerimov: "Ben Buhara'da 40 sene sizleri tedavi ettim, sizlere

hizmet ettim. Benim bir oðlum var, o da sizlere hizmet ediyor" dedi.

Heyecanýndan kendini tutamadý aðladý. Bunun üzerine orada hazýr

bulunanlar da etkilenerek gözyaþlarýna boðuldular.

Hâkim bir kâðýdý göstererek Þerif Kerimov'a: Siz buna ne diyorsunuz?

Bu

kâðýttaki þema bunlarýn sistemini gösteriyor. Bunlara kim liderlik

ediyor, onun yardýmcýlarý kim, hangi þehirlerde bunlarýn adamlarý var vs.

 

O sýrada Ýkram Mirajov'un babasý Zavkidin

Hoca el kaldýrýyor.

Zavkidin Hoca: Sayýn Hâkim müsaade ederseniz ben sizin sualinize cevap

verebilirim.

Hâkim: Evet buyurun. Siz kimin akrabasýsýnýz?

Ýkram Mirajov: Bu benim babamdýr.

Zavkidin Hoca: Bu sizin elinizde olan kâðýt esassýz bir kâðýttýr. Sizi

ve Özbekistan halkýný evhamlandýrmak için düzenlenmiþ bir kâðýttýr.

Yalan yanlýþ uydurma ve iftiraya dayalý bir kâðýttýr.

Hâkim: Siz misiniz þikâyetnameleri Baþbakana ve diðer devlet dairelerine

yazan?

Zavkidin Hoca: Evet ben yazdým. Nasýl yazmam? 4 aydýr ben oðlumu

görmüyorum. Ben 43 senedir Buhara Üniversitesinde hocalýk yapýyorum.

Sizlere ve sizin çocuklarýnýza ders verdim. Oðlum Ýkram da 10 senedir

hizmet ediyor. Bunlarýn hepsini ben biliyorum. Bunlarýn hiç bir suçu

yok. Ben bunlarýn çocukluklarýný biliyorum. Bunlar güzel ahlaklý,

vatanýmýza, ailesine çok faydalý gençlerdir.

Ben bunlara kefilim.

 

Hâkim: Siz bu kâðýda ne diyorsunuz? Bu 8 kiþinin imzasý olan araþtýrma

bilirkiþi raporudur.

Zavkidin Hoca: Ben buna dünyaca meþhur 152 profesörün imzalarý ile cevap

veriyorum. Risale-i Nur üzerine dünyada uluslararasý sempozyumlar,

paneller ve konferanslar düzenleniyor. Risale-i Nuru dünya okuyor.

Oðlum Ýkram sabýrlý ol, korkma, her þey Allahdandýr!

 

Savcý, Mahkemeden Ýkram Mirajov'a 11 sene, diðer Nur talebelerine 7-8

seneden baþlayan hapis cezasý talebinde bulundu.

Mahkemeden 29 Nisan 2009 Çarþamba günü saat 10.00'da karar çýkacak.

 

Muhterem Aziz Sýddýk Aðabeyler!

Sizin müstecab dualarýnýzý, Kur'an hatimlerini, Hizbul Hakaikla,

Cevþen-ül Kebirle, Evrad-ý Kudsiye, Delail-i Nurla Dualarýnýzý bekleriz.

Müsait olanlar 28 Nisan gecesi teheccüd namazýnda dua etmelerini rica

ediyoruz.

 

Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi

tevekkeltu ve huve Rabbul arþil

azim.

 

Kardeþiniz Ýlham

Rusya

Link to comment
Share on other sites

allah sabir versin bi kardesimiz 9 yil öbürleri 6 yil vermis hain mahkeme...

 

biliyoruz üstadimiz ve talebeleri hapis yaitkalari zaman hizmeti imaniye inkisaf etmis. Insallah allahin inayetiyle bu kardesler ve oradaki asya hizmetleri devam edescek sasali devir yasiyaklar ümit ediyorum cook müteesirim...

Link to comment
Share on other sites

Mazlumder, yarýn Özbekistan Büyükelçiliði önünde basýn duyuru yapacak...

 

Özbekistan'daki Nur Talebeleri hakkýndaki haksýz hapis kararýnýn ardýndan harekete geçen MAZLUMDER, yarýn Özbekistan Büyükelçiliði önünde bir eylem gerçekleþtirecek.

 

Yapýlacak eylemle ilgili RisaleHaber internet sitesine konuþan MAZLUMDER Genel Baþkan Yardýmcýsý Emrullah Beytar, tüm duyarlý insanlarý eyleme davet ettiklerini belirterek þunlarý söyledi:

 

"Özbekistan'da yaþanan hak ihlallerini ifþa etme ve yapýlan yanlýþlardan bir an önce geri dönülmesi için bir basýn açýklamamýz ve siyah çelenk býrakma eylemimiz olacak. Bütün duyarlý vatandaþlarýmýzý eylemimize davet ediyoruz."

 

Yapýlacak eylem Özbekistan'da zulme uðrayan kardeþlerimize yapýlanlara tepkimizi ifade etmek adýna yapýlacaktýr. Bu duyuru herhangi bir ayaklanma veya kýþkýrtma duyurusu deðildir. Sadece medyaya karþý oradaki kardeþlerimizin yanlýz olmadýklarýný göstermek adýna sessiz bir protesto olacaktýr. Neticesinde de medya vasýtasýyla yetkili mercilere gerekenleri yapmalarý adýna bir mesaj iletilecektir. Bu maili Özbekistandaki kardeþlerimiz için daha önceden göndermiþ olduðumuz onbinlerce maile mukabil "yetkili mercilere sesimizi duyurmak için ne yapabiliriz?" diyen yüzlerce maile cevap olmasý açýsýndan gönderiyoruz.

 

Eylem, 6 Mayýs Çarþamba Saat 14.00'da, Özbekistan Büyükelçiliði önünde olacak.

 

Adres: Sancak Mah., 211. Sok., No:3, Yýldýz, Çankaya, ANKARA

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...