Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

DOMUZ GRÝBÝ (SWINE FLU)

 

Domuz gribi (swine flu), normalde domuzlarda görülen A tipi grip virüsünün yol açtýðý bir solunum yolu hastalýðý olarak biliniyor . DSÖ'ye (Dünya Saðlýk Örgütü) göre, Meksika'da ölümlere neden olan domuz gribi virüsü Ýnfluenza A / H1N1 olarak tanýmlanmakta ve normalde domuzlarda göründüðü için domuz virüsü olarak adlandýrýlmaktadýr.

 

Kuluçka süresi 2 gün ile 1 hafta arasýnda deðiþmektedir.

 

Hastalýða grip virüsünün normalde domuzlarý etkileyen ancak zaman zaman insanlara da bulaþan bir tipinin dönüþüm geçirmiþ halinin yol açtýðý düþünülüyor.

 

Bu virüs, alýþýldýk mevsimsel grip salgýnlarýna yol açan tipin, normalde domuz ve kuþlarý etkileyen türden genetik malzeme içerecek þekilde dönüþmüþ halidir.

 

 

 

BULAÞMASI NASIL OLMAKTADIR ?

 

Domuz gribi domuzdan insana ve insandan insana bulaþabiliyor.

Virüs domuzdan insana, domuz etinin yenmesiyle deðil, solunum yoluyla bulaþýyor.

 

Domuz gribi insandan insana ise damlacýk enfeksiyonuyla ; solunum yolu (öksürük, aksýrýkla) ve temas yoluyla (tokalaþma, sarýlma, öpüþme v.b.) bulaþabiliyor.Ancak cildi katederek bulaþma sözkonusu deðil.Hastalarýn viruslu aðýz burun salgýlarýnýn yada bu salgýlarla kirlenmiþ ellerinin yeniden kendisinin yada baþkalarýnýn el göz burun yada aðzýna temasýyla yayýlýyor.

 

Bu nedenle “el hijyeni” virüs yayýlýmýný engellemek açýsýndan kritik önem taþýyor !

 

 

 

 

Bu virüse karþý insanýn doðal baðýþýklýðý bulunmamaktadýr. Klasik gribe göre daha kolay yayýlýyor ve bulaþýcý özelliði daha yüksek.

 

HASTALIK BELÝRTÝLERÝ NELERDÝR ?

Domuz gribinin güncel belirtileri mevsimsel grip ile oldukça benzerdir. 37,8 derecenin üzerinde ateþ, halsizlik, iþtahsýzlýk, öksürme ve aksýrma görülür.Ýshal ve kusma ile giden vakalar da bildirilmiþtir.

Eðer bu belirtilere sahipseniz mutlaka iþyeri saðlýk biriminize baþvurunuz !!

Klinik tablo hafiften aðýra deðiþken olup, eðer pnömoni (zatürre) geliþmiþ ise ve vaka aðýr ise ölümle sonuçlanma riski de bulunmaktadýr.

 

HASTALIKTAN KORUNMA NASIL OLMALIDIR ?

Normal gripten korunma yöntemleri bu grip türünden korunmak için de aynen uygulanmalýdýr;

 

Yaþam ve çalýþma alanlarýnýn yeterince havalandýrýlmasý

Kalabalýk ortamlarda bulunmaktan kaçýnma

Ellerin sýk sýk ve sabunla yýkanmasý, özellikle de öksürdükten, aksýrdýktan sonra

Aðýz ve burunun aksýrýp öksürdüðünüzde kaðýt mendille kapatýlmasý,kullaným sonrasý kaðýt mendilin çöp kutusuna atýlmasý

Göz, burun yada aðzýmýza dokunmaktan kaçýnma

Gerekirse maske takýlmasý

Hasta insanlarla temastan kaçýnma , uzak durma

 

 

Bizim kültürümüzde olmamasýna raðmen domuzlar arasýna girmek zorundaysak maske takmak ve bulunulan ortamý yeterince havalandýrmak gerekir.

 

Domuzlara yapýlan aþý bulunuyor, ancak insan için henüz aþýsý yoktur. Þu anda varolan aþýlarýn (uygulanan) bu virüs tipine karþý ne kadar etkili olacaðý ise belirsizdir.

 

 

TEDAVÝSi NASILDIR ?

Bu virüse karþý da ilk yapýlacak olan öncelikli olarak korunma uygulamalarýna titizlikle uymaktýr.

 

Hastalýk tanýsý konduktan sonra ise hastanelerde yatýrýlarak genellikle destek tedavisi ve bazý antivirütik ilaçlarla tedavi edilmektedir. Fakat bu hastalýk süresince ek olarak zatürre, beyin iltihabý v.b. geliþebilir, o zaman tedavi buna göre deðiþtirilip özelleþtirilerek yapýlmaktadýr.

DÜNYADA VE ÜLKEMÝZDE SON DURUM (28.04.2009)

Dünya Saðlýk Örgütü Domuz gribi (swine flu) salgýnýna iliþkin uyarý fazýný üçten dörde yükseltmiþtir. (Uyarý 6 fazdan oluþmaktadýr) Bu küçük kümelerde insandan insana sýnýrlý bulaþýn olduðunu fakat yayýlmanýn oldukça lokal bulunduðunu ve virüsün henüz insana yeterince adapte olmadýðýný ifade etmektedir.

 

Dünden beri hem Meksika'dan gelen ölüm bildirimlerinde artýþlar olmuþ, hem de doðrulanan vaka sayýlarý artmýþtýr. Yine çoðu Meksika orjinli olmak üzere virüs dünyanýn çeþitli ülkelerinde tesbit edilmeye baþlanmýþtýr.

 

Ülkemizde ise Saðlýk Bakanlýðýnca yapýlan açýklamalara göre henüz tespit edilmiþ bir vaka bulunmamaktadýr. Ayrýca hastalýðýn ilk olarak ve sýk olarak görüldüðü yerlerden (Amerika kýtasý ve özellikle Meksika) gelen yolculara yönelik muayene - kontrollerin yapýlmasý (havaalanlarý ve limanlarda) yönünde uygulamalarýn baþlatýldýðý bildiriliyor.

 

Þüpheli durumlarda ve konu hakkýnda daha çok

bilgi sahibi olmak istediðinizde, iþyeri ortak saðlýk biriminize

baþvurunuz.

 

Saðlýklý günler dileklerimizle,

 

Eczacýbaþý Baxter

Ýþ Yeri Ortak Saðlýk Birimi

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...