Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ülkemizde kiþi baþýna ortalama televizyon izleme süresi 5 saat civarýnda. Müzmin ve kronik televizyon baðýmlýlarýný da dahil edersek bu süre 10 saati buluyor.

 

Televizyon çoðu insanýmýzca ailenin vazgeçilmez bir ferdi gibi görülmekte. Böylesine özel muameleye mazhar olan teknolojik cihazýn açtýðý zararlarý maalesef saymakla bitiremeyiz. Belki en zararlý yönlerini saymakla, hatta sadece birisini dile getirmekle gerisini zihinlere havale edebiliriz.

 

Bir araþtýrmaya göre ülkemizde 12 yaþýndaki çocuklarýn % 3’ü, 16 yaþýndaki çocuklarýn % 27’si alkol almakta. Bu korkunç tablonun faili meçhul deðil elbette.

 

Ýlgisiz anne-babalar mý? Kötü arkadaþ çevresi mi? Eðitimsizlik mi?

 

Belki hepsi.

 

Ama akla hemen gelmeyen, sinsi ve alabildiðine tehlikeli bir elebaþý var.

 

Televizyon.

 

Dizilerde, filmlerde, eðlence programlarýnda, hattâ yemek programlarýnda alkolle o kadar sýklýkta yüz yüze geliyoruz. Sadece görüntüyle kalýnsa yine iyi. Adýndan, tadýndan markasýna kadar o kadar çok içkiden bahsediliyor ki. Sanki hayatýn olmazsa olmaz bir parçasý gibi algýlanýr oldu.

 

Ýþin belki en komik, saçma ve anlamsýz bir yönü daha var. Bir yanda sigara kullanýmýný engellemek, özenti faktörünü frenlemek için sigara sahnelerine getirilen sansür. Diðer yanda hemen her fýrsatta içkisini yudumlayan bir film veya dizi kahramaný.

 

Aslýnda sigara görüntülerinin sansürlenmesi de evlere þenlik kabilinden.

 

Zihninizi bir yoklayýn. Bir oyuncu aðzýna sigarasýný götürüyor. Çakmaðýný çýkarýyor. Buraya kadar her þey açýk ve net. Asýl olay kahramanýmýzýn sigarasýný yakmasýyla baþlýyor. Olay derken sansür uygulamasýný, yani perdelemeyi kastediyorum. O da sadece yakýlan ve dumaný içe çekilen sigaranýn görüntüsü. Ardýndan kahramanýmýzýn ciðerlerine bir tur atan duman dýþarýya üfürülüyor. Perdeleme bitiyor.

 

Peki ya sonrasý?

 

Çoðu zaman ayný sahne içkiyle devam ediyor. Ama bu kez ne içki þiþesi, ne kadeh, ne içme sahnesi kesinlikle perdelenmiyor.

 

Ýnsan þaþýrýyor; acaba paketlerinin üzerinde her türlü uyarý yazýsý bulunan sigara illeti mi daha tehlikeli, yoksa içki mi?

 

Ýçki ve alkol kullanýmý mý sigara kullanýmýný tetikliyor, yoksa sigara mý içki kullanýmýna kapý aralýyor?

 

Gördüðümüz tabloya göre içki çok masum, tehlikesiz ve zararsýz.

 

Yeþilay’ýn 2006 yýlýnda yayýnladýðý alkol raporuna göre þiddet olaylarýnýn % 50’sinin alkolden kaynaklanýyor. Türkiye dahil 30 ülkeyi kapsayan bir araþtýrmaya göre ise intiharlarýn % 90’ý, cinayetlerin % 85’i, boþanmalarýn % 80’i, tutuklanmalarýn % 78’i, hýrsýzlýk ve yankesiciliðin % 71’i, trafik kazalarýnýn % 70’i, iþe gitmemelerin % 60’ý alkolden kaynaklanýyor.

 

Sigara çok zararlý. Aksini iddia etmek imkansýz.

 

Ama alkol çok daha zararlý.

 

Resûlüllah Efendimizin (a.s.m.) buyurduðu gibi “tüm kötülüklerin anasý”.

 

Böyle bir kötülüðü ve tehlikeyi önce televizyondan arýndýrmalý.

 

Evimize, evlerimize televizyonla dahi içki girmemeli.

 

Bu sinsi tehlikeye karþý ne kadar duyarlý olursak çocuklarýmýz o kadar güvende olacaktýr.

 

Veli Sirim, Moral Haber, 04.05.2009

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...