Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

SORU : Dinlerarasý Diyalog ile Ýslamýn doðru ve seviyeli Temsil edilmesine katký saðladýðýnýzý belirtiyorsunuz . Peki , diðer Dinlerle yaptýðýnýz Diyaloðu , neden diðer cemaatlerden esirgiyorsunuz?

 

 

"Müminler kardeþtir" fehvasýnca , elbette müminler arasýnda diyaloglar , görüþmeler , fikir teatileri veya en azýnda dualaþmalar özellikle günümüz Dünyasýnda bir zarurettir , bir vefanýn gereðidir. Ýslami camiada , bu tarz Diyaloglarýn olmadýðýný söylemek yanlýþ olur. Fethullah Gülen Hocaefendinin 1991 Yýlýnda çýkan "Ýnancýn Gölgesinde" isimli Eserinde yazmýþ olduðu "Dine Hizmet eden Þahýs ve Cemaatlerin birbirleriyle münasebetleri nasýl olmalýdýr ?" (1) isimli Makalesi , aslýnda müminler arasý Muhabbet ve Diyaloðun zaten var olduðunun bir göstergesidir.

 

Bir örnekle izah etmiþ olalým : Hocaefendi 1992 yýlýnda ziyarete gittiði Avustralya'da , bir yurdumuzun açýlýþý münasebeti ile bulunduðu ortamda daha önce tanýþmadýðý ve mahzun bir halleri olan 2 kiþi ile tanýþýr. Daha sonra çevresindekilere sorar , bunlar kimlerdi diye . Derlerki , bunlar Süleyman Efendinin cemaatinden kiþilerdi. Hocaefendi þu can alýcý hususu beyan eder :" Keþke bu Yurdu onlar açýyor olsalardý da , bizler onlarýn açýlýþýna gelmiþ olsaydýk"

Evet , müminlerin icraat ve gayretleri , kimin eli ile olmuþ olursa olsun , madem Allah (C.C.) ve Resulune (SAV) Hizmet ediyor , ve Din-i Mübini Ýslamý Kalblerde ihya ediyor , o zaman bunu alkýþlamak her müminin Þiarý olmalýdýr. Bu alkýþlamayý bile mümin kardeþinden mahrum edenlerin, onlardan Diyalog adýna ilk adým atmalarýný beklemeleri bir samimiyetsizlik göstergesi olarak karþýmýzda duracaktýr.Biz herþeye raðmen Yunsu'un "Vurana elsiz , sövene dilsiz ve gönülsüz " olma noktasýnda bize düþeni bu noktadan yapmaya çalýþýyor ve yapmaya devam edeceðiz.(inþallah)

 

(1) http://www.gencadam.net/content/view/398/38/

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...