Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Yerel seçimlere kilitlenen Türkiye, yasta. Seçim mitingi için Kahramanmaraþ'tan Yozgat'a giderken helikopterin düþmesi sonucu hayatlarýný kaybeden BBP lideri Muhsin Yazýcýoðlu ve beraberindeki 4 kiþinin cenazelerine ulaþýldý. ÝHA muhabiri Ýsmail Güneþ ise hâlâ aranýyor. Dün öðle saatlerine kadar BBP camiasý umudunu korudu.

 

Acý haberi Genel Sekreter Yalçýn Topçu açýkladý. Topçu, genel merkez önünde düzenlediði basýn toplantýsýnda, "Liderimiz, arkadaþýmýz, baþbakanýmýz, genel baþkanýmýz Muhsin Yazýcýoðlu, rahmet-i Rahman'a kavuþmuþtur. Milletimizin baþý sað olsun." dedi. 5 cenaze, helikopterle Kýzýlöz köyünden Kahramanmaraþ'a götürülerek devlet hastanesi morguna konuldu. Yazýcýoðlu'nun naaþý, burada yapýlacak otopsinin ardýndan uçakla Ankara'ya götürülecek. Eþi Gülefer ile kýzý Firuze de ayný uçakta yer alacak.

 

Enkaz önceki gün Döngel köylüleri tarafýndan Keþ Daðý'nýn Kanlýçukur mevkiinde bulundu. Dün sabah erken saatlerden itibaren kurtarma çalýþmalarý baþladý. Önce 2 helikopter, Kýzýlöz köyüne hareket etti. Donma tehlikesi geçirdikleri için evlerine dönen Döngel köylüleri de sabah saatlerinde jandarma ekipleri ile Kýzýlöz köyüne gitti. Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay, Emniyet Genel Müdürü Oðuz Kaðan Köksal, TBMM Baþkan Vekili Nevzat Pakdil ve Kahramanmaraþ Valisi Niyazi Tanýlýr, enkaz bölgesinde havadan inceleme yaptýktan sonra köye döndü. Çalýþmalar Kýzýlöz Ýlköðretim Okulu'nda kurulan merkezden koordine edildi. Bu arada bazý köylüler, enkazda sadece 4 cenaze bulduklarýný söyledi. Bunlarýn içinde Muhsin Yazýcýoðlu'nun cenazesinin bulunmadýðýný ifade eden bir köylü, "Etrafta 7 tane maðara var. 3'üne bakabildik. Donma tehlikesi geçirdiðimiz için diðerlerine bakamadýk." dedi. Resmî bir açýklama yapýlmayýnca BBP camiasý ölüm haberini kabullenmedi. Ancak kurtarma ekipleri, yoðun çabalar sonucunda Yazýcýoðlu'nun cenazesine ulaþtý. Ardýndan cenazelerin nakledilmesi çalýþmalarý baþladý. 3 adet paletli dozer ile 2 greyder, Kýzýlöz köyü ile enkazýn bulunduðu noktaya yakýn bir yere kadar 5 kilometrelik bir servis yolu açtý. Helikopterin düþtüðü bölgede hava açýlýnca kurtarma çalýþmalarý hýz kazandý. Yazýcýoðlu'nun eþi Gülefer ve kýzý Firuze, geliþmeleri Kýzýlöz köyünden takip etti.

 

BBP lideriyle ilgili öðle saatlerine kadar yayýlan çeliþkili açýklamalar, enkaz bölgesinden gelen helikopterin 5 cesedi getirdiði bilgisi ile sona erdi. Askerî birliklerin ve Sivil Savunma elemanlarýnýn desteðiyle enkaz bölgesinden alýnan cenazeler, önce Kýzýlöz köyüne getirildi. Burada Muhsin Yazýcýoðlu'nun kardeþi Yusuf Yazýcýoðlu, helikoptere bindi. Ardýndan cenazeler Skorsky tipi helikopter ile Kahramanmaraþ'a ulaþtýrýldý. Helikopterler, 5. Mekanize Zýrhlý Tugay Komutan Yardýmcýlýðý Kýþlasý'na indi. Burada bekleyen ambulanslara konulan cenazeler, Kahramanmaraþ Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Bu sýrada, Emniyet Müdürlüðü tarafýndan þehir merkezinde geniþ güvenlik tedbiri alýndý. Muhsin Yazýcýoðlu'nun eþi Gülefer ve kýzý Firuze de ayrý bir helikopterle Kahramanmaraþ'a ulaþtýrýldý. Cenazeleri taþýyan ambulanslarýn devlet hastanesi morguna geliþi sýrasýnda kol kola giren Alperen Ocaklarý'na baðlý gençler, polislerin yaptýðý barikatý geçmek istedi. Kýsa süreli arbedenin ardýndan ikna edilen gençler, kaldýrýmda bekledi. Gençler, tekbir getirerek, Kur'an-ý Kerim okudu.

 

ÝHA muhabiri Güneþ hâlâ aranýyor

 

Kurtarma çalýþmalarýna iliþkin resmî açýklama Bakan Atalay'dan geldi. Kahramanmaraþ'ýn Göksun ilçesinde basýn toplantýsý düzenleyen Atalay, 14.30 itibarýyla 4 cenazeye, son olarak da Yazýcýoðlu'nun cenazesine ulaþýldýðýný kaydetti. Kahramanmaraþ Adli Týp'ta kimlik tespiti çalýþmasýnýn yapýldýðýný belirten Atalay, "Arama çalýþmalarý cep telefonundan alýnan sinyaller doðrultusunda yapýldý. Bu süreçte çalýþmalarla ilgili deðiþik eleþtiriler ve görüþler ifade eden insanlar oldu. Bunlarýn bu dað ortamýný, bu çetin ortamý görmelerini isterdim.'' dedi. Ardýndan cenazelerin kimlik bilgisini açýkladý: BBP Genel Baþkaný Muhsin Yazýcýoðlu, BBP Sivas Ýl Baþkaný Erhan Üstündað, BBP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Yüksel Yancý, Sivas belediye meclisi üyesi adayý Murat Çetinkaya ile pilot Mustafa Kaya Ýstektepe. Atalay, ÝHA muhabirini arama çalýþmalarýnýn devam ettiðini de kaydetti.

 

Erdoðan: Kazanýn öncesi ve sonrasýnýn araþtýrýlmasý

 

için önerge vereceðiz

 

Baþbakan Tayyip Erdoðan, Yazýcýoðlu'nun hayatýný kaybettiði helikopter kazasýnýn araþtýrýlacaðýný söyledi. Erdoðan, "Bu müessif kazanýn öncesi ve sonrasýyla ilgili tüm aþamalarýn varsa ihmal ve eksikliklerin ayrýntýlý olarak araþtýrýlmasý için talimat verdik." dedi. Tüm insan üstü gayretlere, arama kurtarma çalýþmalarýna raðmen arzu edilen neticeye ulaþýlamadýðýný ifade eden Baþbakan Erdoðan, þunlarý kaydetti: "Daha kýsa zamanda netice alma bakýmýndan bunu söylüyorum. Bu müessif kazanýn öncesi ve sonrasýyla ilgili tüm aþamalarýn varsa ihmal ve eksikliklerinin ayrýntýlý olarak araþtýrýlmasý için ayrýca talimat verdik. Ayrýca devletimizin bu çeþit olabilecek olaylarda imkan ve kabiliyetlerinin artýrýlmasý varsa ilave tedbirlerin alýnmasý maksadýyla bir Meclis araþtýrmasý yapýlmasýna karar verdik. Bu konuda milletvekillerimizce hazýrlanan araþtýrma önergesini bu pazartesi günü Meclis'imize sunacaðýz."

 

Pilot, hava durumu bilgisi almamýþ

 

Düþen helikopterin pilotu Kaya Ýstektepe'nin Kahramanmaraþ Meydan Meteoroloji Müdürlüðü'yle kalkýþ için irtibata geçmediði ortaya çýktý. Kulenin pilot Kaya Ýstektepe'ye cep telefonundan ulaþtýðý, pilotun da "14.30 yazýn" dediði belirtiliyor. Havayolu uzmanlarý, uçuþ öncesinde hava þartlarý ve meydan durumlarýnýn çok iyi analiz edildikten sonra uçuþun yapýlmasý gerektiðinin altýný çiziyor. Uzmanlar, konumun belirlenmesini saðlayan ELT cihazýnýn çalýþmadýðýna iþaret ederken, "Cihazdan sinyal gelmemesi, 'pilotun çarpma esnasýnda hayatýný kaybettiði' anlamýna gelebilir. Her uçuþ öncesi ELT'ler mutlaka kontrol edilir. Bu yüzden cihazýn arýzalý olmasý söz konusu deðil. Ayrýca helikopter çok sert bir çarpma yaþamasa da cihaz çalýþýr. Burada, büyük ihtimalle cihaz kapalý durumdaydý ve çarpma sonrasý ELT'yi çalýþtýracak pilot hayatta deðildi." ifadelerini kullanýyor.

 

Acý haber doktor

 

kontrolünde verildi

 

Ölüm haberi ilk olarak Yazýcýoðlu'nun eþi Gülefer Yazýcýoðlu'na Ýçiþleri Bakaný Beþir Atalay tarafýndan verildi. Doktor konrolündeki Gülefer Haným sakinleþtirici ilaç aldý. 87 yaþýndaki annesi Fidan Yazýcýoðlu da geliþmeyi doktor kontrolünde öðrendi. Anneye tansiyon hapý verildi. Fidan Yazýcýoðlu, kýz kardeþleri Naziye Soysal ve Mavuþ Ocak ile diðer yakýnlarýnýn bulunduðu evin önünde saðlýk ekipleri hazýr bekletiliyor. BBP'liler ise acý haberi Baþbakan Yardýmcýsý Cemil Çiçek'ten aldý.

 

Kaza kýrým ekibi bölgeye gönderildi

 

Ulaþtýrma Bakanlýðý, BBP Genel Baþkaný Muhsin Yazýcýoðlu'nun da içinde bulunduðu helikopter kazasýyla ilgili araþtýrma yapmak üzere 3 kaza kýrým uzmanýný enkazýn bulunduðu bölgeye gönderdi. Alýnan bilgiye göre uzmanlar Adana üzerinden Kahramanmaraþ'a gitti. Ekip, olay yerindeki araþtýrmalarýndan sonra helikopterin düþüþ nedenine iliþkin tespitlerde bulunacak. Elde edilen bulgular, rapora dönüþtürüldükten sonra Ulaþtýrma Bakanlýðý'na sunulacak.

 

Büyük bir vatansever ve dava adamýydý

 

Cumhurbaþkaný Abdullah Gül:

 

Ülkemiz dürüst, ilkeli, deðerli bir siyaset adamýný genç yaþta kaybetmiþtir. Milletçe üzüntümüz büyüktür. Þahsen yakýndan tanýdýðým Muhsin Yazýcýoðlu, sadece siyaset adamý kimliðiyle deðil, ayný zamanda büyük bir vatansever ve kendisini davasýna adamýþ bir kiþilik olarak da Türk halkýnýn sevgisini kazanmýþ bir liderdir. Milletimiz, Yazýcýoðlu'nu her zaman takdirle ve saygýyla hatýrlayacaktýr.

 

Savunduðu ilkeleri yaþatmalýyýz

 

TBMM Baþkaný Köksal Toptan: Bundan sonra hepimize düþen, Sayýn Muhsin Yazýcýoðlu'nun gittiði yolda, savunduðu ilkeler etrafýnda milletimizin birliði beraberliði ve huzuru için mücadele vermektir. Ne büyük insandý ki; kazasýnda ve vefatýnda milletimizi birleþtirdi.

 

Unutulmayacak hizmetlerde bulundu

 

TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu: Saygýn bir lider ve siyasetçi olan Yazýcýoðlu, doðru bildiði ve inandýðý yolda kararlýlýkla ilerlemiþ, önemli bir lider olarak Türkiye'nin siyaset tarihindeki yerini almýþtýr. Siyasi hayatýmýz ve demokrasimiz için unutulmayacak hizmetlerde bulunan Yazýcýoðlu ve beraberindekilere Allah'tan rahmet dilerim.

 

Yeri doldurulamayacak bir lideri kaybettik

 

ÝTO Baþkaný Murat Yalçýntaþ: Ömrünü Türk milletine hizmete adayan, çile ve mücadele dolu bir hayat süren, Türk milletinin yiðit evladý Yazýcýoðlu, yine milletine hizmet etme yolunda çýktýðý bir seyahatte hayatýný kaybetmiþtir. Türk siyaseti çok kýymetli, ahlak ve doðruluk simgesi, dürüst, örnek bir insaný kaybetmenin üzüntüsünü yaþamaktadýr. Yeri doldurulamayacak, yokluðu her daim hissedilecektir.

 

Vefatý, 'büyük birliði' gerçekleþtirdi

 

MÜSÝAD Genel Baþkaný Ömer Cihad Vardan: Türkiye, hayatý boyunca ülkemizin milli deðerlerini ön planda tutarak, demokrasiden, özgürlüklerden taviz vermeyen deðerli bir siyasetçisini kaybetmiþtir. Önüne çýkan badirelere raðmen "Büyük Birlik" ülküsünden vazgeçmemiþ, büyük bir dava adamýdýr. Arzuladýðý "Büyük Birlik" ancak vefatýyla gerçekleþebilmiþtir.

 

Namlusunu halka döndüren tanklara selam durmadý

 

Hak-Ýþ Konfederasyonu Genel Baþkaný Salim Uslu: Türkiye, büyük bir siyaset adamý ve gönül insanýný kaybetmiþtir. Ýlkeli ve saygýn bir politikacý olan Yazýcýoðlu'nun aramýzdan ayrýlýþý, ülkemiz için çok acý bir kayýptýr. 'Namlusunu halkýna döndüren tanklarý selamlamayan' Yazýcýoðlu'nu selamlýyor, dualarla uðurluyoruz.

 

Enkaza lastik çizmelerle ulaþýlmýþ

 

Döngel köylüleri, helikopter enkazýný bulmanýn buruk gururunu yaþýyor. Donma pahasýna enkazý aramaya çýkan Döngel Köyü Muhtarý Yýlmaz Tilki, ayaklarýnda lastik çizmelerle bölgeye ulaþtýklarýný söylüyor. Düðün ve cenazelerinde Yazýcýoðlu'nun kendilerini yalnýz býrakmadýðýný belirten Tilki, þöyle devam ediyor: "Köy camisinde gönüllü arama ekibi oluþturmak için anons yaptýk. 17 kiþilik bir ekip kurduk. Lastik çizmeler ile Keþ Daðý'na çýktýk. Keþke onlarý sað kurtarabilseydik. Biz donma tehlikesi geçirdik. Ama orada yaþananlarý gördüðümüzde kendimizi unuttuk." Erdoðan: Kazayla ilgili Meclis'e araþtýrma önergesi vereceðizBaþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Muhsin Yazýcýoðlu ile birlikte 5 kiþinin hayatýný kaybettiði helikopter kazasýyla ilgili iddialarýn araþtýrýlmasý için Meclis'e önerge vereceklerini açýkladý. Olaydan derin üzüntü duyduðunu söyleyen Erdoðan, "Bu müessif kazanýn öncesi ve sonrasýyla ilgili tüm aþamalarýn varsa ihmal ve eksikliklerin ayrýntýlý olarak araþtýrýlmasý için talimat verdik.'' dedi. Meclis araþtýrma önergesi pazartesi günü TBMM'ye sunulacak. Ulaþtýrma Bakanlýðý da kazayla ilgili araþtýrma yapmak üzere bölgeye 3 uzman gönderdi.

29 Mart 2009, Pazar

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Erdoðan'ý tuzaktan kurtaran isim Yazýcýoðlu

 

http://www.moralhaber.net/resimler/haberler/63058.jpg

 

Erdoðan'ýn etrafýndaki çember gün geçtikçe daraldýðý günlerde kendisini arayan Yazýcýoðlu, ona bakýn ne tavsiye etmiþ ve nasýl bir komployu boþa çýkartmýþ.

 

Merhum Muhsin Yazýcýoðlu'nun beþ arkadaþýyla birlikte hayatýný kaybettiði helikopter kazasýnýn ardýndan, olayla ilgili yazýlan bir kitap, yakýn siyasi tarihimize ýþýk tutacak müthiþ bir bilgiyi de içeriyor.

 

Muhsin Yazýcýoðlu’na yakýnlýðýyla bilinen gazeteci yazar Muhammet Kutlu tarafýndan hazýrlanan “Yiðit Düþünce” adlý kitap, kaza öncesi ve sonrasýyla ilgili daha önce yazýlmamýþ pek çok bilgiye yer verirken, merhum Yazýcýoðlu’nun, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan’a kurulan müthiþ komployu nasýl boþa çýkardýðýný, ayrýntýlarýyla ortaya koyuyor.

 

Profil Yayýnlarý’ndan çýkan “Yiðit Düþünce” adlý kitabýn, Recep Tayyip Erdoðan’a kurulan komplonun nasýl boþa çýkarýldýðýna iliþkin bölümü, günlerce tartýþýlacak ve Türk siyaset tarihinde dönüm noktasý olacak.

 

Ýþte Muhammet Kutlu’nun, tanýk anlatýmlarýna dayanarak kitabýna aktardýðý o bilgiler:

 

Önce BBP kulislerinde duyduðum, ardýndan pek çok habercinin de bildiðini anladýðým bu önemli bilgiyi merhum Muhsin Yazýcýoðlu ile bazý görüþmelerimizde teyit etmeye çalýþtým. Israrlý sorularým karþýsýnda, Yazýcýoðlu, Recep Tayyip Erdoðan’ýn karþý karþýya olduðu büyük tuzaðý haber alarak kendisini uyardýðýný anlattý. Ayrýca Yazýcýoðlu’nun yakýn dava arkadaþlarý da defalarca bu konudan bahsettiler. Özetle, burada sizlere aktaracaðým konu, tüm partililerce çok iyi bilinen bir gerçek.

 

Milli Görüþ’ün Erbakan’dan sonraki lideri olacaðý konuþulan, dönemin Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan, Siirt’te partisinin düzenlediði bir mitingde okuduðu bir þiir nedeniyle Diyarbakýr DGM tarafýndan yargýlanýp, Nisan 1998’de 10 ay hapis ve 716 milyon TL para cezasýna çarptýrýlmýþtý. Karar Yargýtay 8. Ceza Dairesi tarafýndan da onanýrsa, Erdoðan’ýn siyaset hayatý bitecekti.

 

Bazý üst düzey askeri ve sivil erk sahipleri, bu davanýn yakýn takipçisi durumunda olduklarýndan, Erdoðan’ýn iþi oldukça zor görünüyordu.

 

Recep Tayyip Erdoðan’ýn etrafýndaki çember gün geçtikçe daralýyordu. Çevresindeki bazý arkadaþlarý, dýþarýdan birilerinin etkisiyle, siyasi hayatýný bitirecek olan bir kararýn çýkmasýný önlemek için, yüksek mahkemeden bazý kiþilerle bir araya gelip görüþmesini önerdiler. Görüþmek isterse, gerekli giriþimleri yapabileceklerdi. Görüþmede, masaya her türlü olasýlýðýn ve teklifin konulmasý yararlý olacaktý. Baþka bir deyiþle, istedikleri kararýn çýkmasý için, denileni yapacaklarýný hissettireceklerdi.

 

Erdoðan, çevresindekilerin bu yöndeki önerisini kabul etti ve görüþme zemininin ayarlanmasý için yetki verdi. Süratle iþe koyulan arkadaþlarý, kýsa süre sonra randevuyu kopardýklarý müjdesini vereceklerdi. Yükseklerdeki bazý isimler, Ankara’da bir mekânda bir araya gelmeyi kabul etmiþlerdi.

 

 

 

Ancak görüþmeden bir ya da iki gün önce, Erdoðan’ýn telefonu çaldý. BBP Genel Baþkaný Muhsin Yazýcýoðlu, hayati bir konuyla ilgili görüþmeleri gerektiðini bildiriyordu. Derhal Yazýcýoðlu’nun yanýna gitti. Muhsin Yazýcýoðlu, “Yapacaðýnýz görüþmeye sakýn gitme. Bu konuyla ilgili bir daha da benzer bir giriþimde bulunma. Görüþme yerinde size suçüstü yapýlacaðý bilgisi geldi. En iyisi git cezaný çek” dedi.

 

Yazýcýoðlu’nun sözleriyle büyük þaþkýnlýk yaþayan Recep Tayyip Erdoðan, “Allah senden razý olsun” diyerek dediði gibi yaptý.

 

Sonraki süreçte, Yargýtay 8. Ceza Dairesi, 23 Eylül 1998 Çarþamba günü, Ýstanbul Belediye Baþkaný Recep Tayyip Erdoðan’ýn Diyarbakýr DGM tarafýndan verilen 10 ay hapis ve 716 milyon TL para cezasýný onadýðýný açýkladý. Bu kararla birlikte Tayyip Erdoðan’ýn siyasi hayatý, bir süreliðine de olsa sona erdi.

 

Erdoðan’ýn yükseklerden bazý isimlerle görüþeceði mekânda, istihbarat birimleri ortak operasyon için düðmeye basmýþlardý. Her türlü görüntüleme ve kayýt tertibatý yerleþtirilmiþti. Masaya herhangi bir þey konulmasý halinde de suçüstü yapacaklar, Erdoðan’ýn siyasi hayatýný sonsuza dek bitireceklerdi.

 

Bu operasyon, BBP Lideri Muhsin Yazýcýoðlu’na bir þekilde sýzdýrýlmýþtý. Arkadaþlarýyla yaptýðý deðerlendirme sonucunda, muhafazakâr kesime büyük zararý dokunacak olan bu operasyondan, Recep Tayyip Erdoðan’ý haberdar etmek gerektiðine karar vermiþti.

 

Müthiþ bir operasyon için her þartý hazýrlayan güçler ise büyük hüsrana uðramýþlardý. O çevrelerin BBP Lideri Muhsin Yazýcýoðlu’na çok içerlediklerini tahmin etmek zor olmasa gerek. Ýþte bazýlarýnýn “Yazýcýoðlu, yüzde birlik bir partinin lideriydi. Niye suikast yapsýnlar” gibi son derece sýð görüþlerine sadece bu olay bile yeterli cevabý verir sanýrým. Yazýcýoðlu, sonuçlarý olumlu ya da olumsuz olsun, tek bir müdahalesiyle Türkiye’nin gelecek on yýlýna etki etmiþti”

 

www.cafesiyaset.com, 14.05.2009

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Muhsin Yazýcýoðlu'nun helikopter kazasýna kurban gitmesi olayýnýn üzerindeki sis perdesini aralamak için yeni bir çalýþma baþlatýyor.

 

 

BBP, yeni elde ettikleri bilgi ve belgeleri, Türkiye'nin dört bir yanýndan gelecek olan partililerle birlikte kamuoyuna açýklayacak. BBP, böylelikle merhum Yazýcýoðlu'nun hukuku üzerinden Türkiye'deki ezberi bozmayý hedefliyor.

 

BBP Genel Baþkaný Yalçýn Topçu, çeþitli gezi ve incelemelerde bulunmak üzere geldiði Eskiþehir'de gündeme iliþkin açýklamalarda bulundu. Topçu, genel baþkanlarý Yazýcýoðlu ve arkadaþlarýný kaybettikleri üzücü kazanýn yaþandýðý Keþ daðlarýnda, 9 Aðustos'ta 'Hasret Kurultayý' düzenleyeceklerini söyledi. "Burada ebedi istiratgahýna uðurladýðýmýz merhum genel baþkanýmýzýn hukuku üzerinden, Türkiye'deki mevcut ezberi bozacaðýz." diyen Topçu, Keþ daðlarýnda Türk milletinin hukukunu kurtarma mücadelesini baþlatacaklarýný kaydetti.

 

Topçu, 9 Aðustos'ta ülkenin iyi ve güzel insanlarýný Keþ daðlarýnda buluþmaya davet ettiklerini belirtti. Topçu, "Ülkenin karanlýklarýný geride býrakacaðýz. Toplum vicdanýnýn önünde üzücü olayla ilgili yeni elde ettiðimiz bilgi ve belgeleri bu halk kurultayýnda açýklayacaðýz. Türkiye'de bir ezber var. Onu burada halkla bozacaðýz." dedi.

 

Helikopter kazasýyla ilgili olarak Baþbakanlýk Denetleme Kurulu, Teftiþ Kurulu ile Türk Silahlý Kuvvetleri'nin harekete geçirilmesi gerektiðini ifade eden Topçu, þöyle dedi: "Çünkü buradaki araþtýrmalarý onlar yaptý. Özellikle buraya ilk giden TSK oldu. TSK, yaptýðý araþtýrmalarý açýklamalý. Merhum baþkanýmýz ve arkadaþlarýnýn hukuku üzerinden milletin hukukunu bu kurultayda kurtaracaðýz. Bu olay her safhasýyla aydýnlanmak zorunda. Þimdi artýk milletin karanlýðý aydýnlanacak."

 

Konuþmasýnda, "Kürt sorununun çözümü" konusuna da deðinen Topçu, "PKK terörünü bir dönem bu milletin baþýna musallat edenler, meseleyi bugüne getirenler, þimdi bas bas baðýrýyor. Kürt sorunu meselesi Atlantik ötesi, AB'nin bakýþýdýr. Bu bakýþ bizim için doðru bir bakýþ deðildir. Doðru adýmlar atýlmalýdýr" diye konuþtu.

 

Türkiye'de Kürt sorunu olmadýðýna iþaret eden Topçu, þöyle devam etti: "Türkiye de Hasanla Haso'nun arasýnda herhangi bir sorun yoktur. Türkiye'deki asýl sorun, bu sorunu var gibi ortaya atanlardýr. Apo'nun dosyasýný Baþbakanlýkta, orda, burada saklayanlar, þimdi bas bas baðýrýyor. Yahu niye baðýrýyorsunuz. Zaten bunu sorun haline getiren, sorun yapanlar sizsiniz. Geçmiþte bazý bölgelerde insanlarý öldürttünüz, kötü muamele uyguladýnýz, baský yaptýnýz. Þimdi siz baðýracaðýnýza gidin o bölgenin insanlarý ile çözün. Oralara yatýrým yapýn, iþsizliði giderin, insanlarý kucaklayýn, ayrýmcýlýktan kaçýnýn, biriz, birlikteyiz deyin."

 

Halklar arasýnda herhangi bir sorun olmadýðýný dile getiren Topçu, "Bakýn halkta sorun yok. Sorun sizde, siyasilerde, muhalefette, yöneticilerde. Þimdi kalkýyorsunuz (ya öyledir böyledir), yahu etmeyin bu bedbahtlýktýr, gaflettir. Bizler halklar olarak ay yýldýzlý bayraðýn altýnda birlikte yaþamaya hazýrýz. Ýnsanlar olarak bizlerin arasýnda sorun, sýkýntý yok. Sorun, bu sorunu oluþturan sizlersiniz. Kimsenin, ülkenin bu güzel ebrusunu bozmaya hakký yoktur ve bozamayacaktýr. Kimse boþuna uðraþmasýn" açýklamasýný yaptý.

 

YÖK'ün, meslek liselilerin önündeki kat sayý adaletsizliðini kaldýrmasýný da olumlu bulduklarýný ve desteklediklerini ifade eden Topçu, sözlerine þöyle devam etti: "Bakýn, insaný, insafý, hukuku olmayan antidemokratik bir katsayý uygulamasý vardý. 11 yýldýr gençlerimiz bu uygulamanýn azabýný çekti, sýkýntýsýný yaþadý. YÖK þimdi bu haksýzlýðý adaletsizliði kaldýrdý. Biz bu haksýzlýða karþýydýk. Merhum genel baþkanýmýz Yazýcýoðlu da bu konuda Meclis'e çok kez önerge verdi. Ama sonuç çýkmadý.

 

Þimdi içimiz ve vicdanýmýz rahat. Haksýzlýðýn kaldýrýlmasýnda emeði geçen herkese teþekkür ediyorum. Ama tabi sadece bu yeterli deðil. Eðitimdeki fiziki eþitsizlikler de kaldýrýlmalý. Aðrýdaki bir çocuðumuz ile Eskiþehir'deki bir çocuðumuzun okuduðu okulun fiziki, eðitim ve ortam þartlarý ayný güzellikte olmalý. Devlet, üzerine düþeni bundan sonra fazlasýyla yapmalý. Eðitimde kalite artýrýlmalý."

 

Moralhaber, 26.07.2009

Link to comment
Share on other sites

  • 4 years later...

[h=1]Yazıcıoğlu Davasında Flaş Gelişme[/h]

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 arkadaşının hayatını kaybettiği helikopterin düşmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten Özel Yetkili Malatya Cumhuriyet Savcılığı'na, yeni bilgiler ulaştı.

http://www.habervaktim.com/d/news/575952.jpg

10 Kasım 2013 Pazar 13:55

Bu kapsamda ortaya atılan son iddiaya göre, helikopter düştükten sonra enkaz bölgesine gelen ekip Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölmeden hemen önceki son görüntülerini cep telefonuyla kaydetti. Görüntüyü izlediğine ilişkin savcılığa ifade veren BBP kurucularından, Erzurum Eski İl Başkanı ve MKYK eski üyesi Emrullah Önalan, Cihan’a konuştu. Önalan ‘izlediğim görüntüde Muhsin Yazıcıoğlu dizlerinin üzerinde, sırtı dönük, ellerini açmış dua eder şekildeydi’ ifadelerini kullandı.

 

Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 arkadaşının hayatını kaybettiği olayın soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde Özel Yetkili Malatya Cumhuriyet Savcılığı’na BBP kurucularından Emrullah Önalan, Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölmeden önce görüntüsünü izlediğine ilişkin ifade verdi. Önalan, görüntüler ile ilgili çarpıcı bilgiler paylaşırken görüntüyü 8 ay kadar önce izlediğini söyledi. Emrullah Önalan, “2009 Mayıs ayında Sayın Cumhurbaşkanına yazdığım mektupta, fotoğraf ve görüntülerin kaynaklarıma dayanarak, bunun bir suikast olduğunu, devletin kasa veya bazı görevlilerinde bulunduğunu sitemli bir şekilde yazmıştım. Aynı kaynaklarım bana, helikopter düştükten sonra Muhsin Yazıcıoğlu’nun infaz görüntülerinin olduğunu söyledi. O görüntüleri ‘bana verin, gereğini yaparım’ dedim. Yani savcıyla paylaşacaktım. Bunun üzerine ‘seni öldürürler, yaşatmazlar’ gerekçesiyle vermediler. ‘Öyle bir korkum yok. Muhsin Bey için inandığımı yaparım’ dedim. Görüntünün olduğuna ilişkin bilgi hiç aklımdan çıkmadı. Aradan birkaç ay geçtikten sonra en azından görüntüyü vermiyorsanız bile bana izlettirin’ dedim.” ifadelerini kullandı.

 

‘MUHSİN YAZICIOĞLU’NUN 3 KİŞİ BAŞINDA DURUYORDU’

 

Söz konusu görüntünün 15 saniye gibi bir bölümünü izlediğini söyleyen Emrullah Önalan, Muhsin Yazıcıoğlu’nun başında 3 kişinin bulunduğunu belirtti. Önalan, şunları kaydetti: “Israrlarıma karşılık sisli bir havada çekilmiş çok kısa bir kayıt izlettiler. Muhtemelen görüntüyü çeken kişi yürüyordu. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun elleri havada sanki son bir kez dua ediyormuş gibiydi. Arkadan çekilmiş bir görüntüydü. Açıkçası profesyonel çekilmiş bir görüntü değildi. Cep telefonuyla ya da boyundan askılığı olan amatör bir kamerayla çekilmiş. Yürürken çekilmişti. Yürürken çıkan ses görüntüye yansıyordu üstelik hareket halinde bir görüntüydü. Muhsin Yazıcıoğlu’nun sırtı dönük, 3 kişi başında duruyordu. Üzerinde beyaz gömleği vardı. Gizli çekilmiş bir görüntü gibiydi. Uzun bir görüntü olabilir ama bana sadece yaklaşık 15 saniyelik bir bölümü izlettiler.”

 

‘GÖRÜNTÜYÜ SIZDIRAN O EKİBİN İÇİNDEN BİRİ’

 

Kaynaklarının kendisine görüntüdeki ekibin özel kuvvetler ve NATO kaynaklı bir ekip olduğunu da söylediğini iddia eden Emrullah Önalan, o ekibin içinden birinin görüntüyü sızdırdığını öğrendiğini aktardı. Önalan, “Kaynaklarım görüntüdeki şahısların, özel kuvvetler ve NATO kaynaklı bir ekip olduğunu söyledi. İçerde de bunun ayaklarının olduğunu ve böyle bir dönemde bunun açığa çıkmasının çok zor olduğunu dile getirdi. Hatta benim için de risk olduğunu söyledi. Orada olup, görüntüyü sızdıran şahsın da, ‘Burada görevliydim ama biz ne yaptığımızı bilmiyorduk. Bize bir görev verdiler, görev yapıldı. Ama daha sonradan vicdanen rahatsızlık duyuyorum bu yüzden bu işin açığa çıkmasını istiyorum.’ dediğini öğrendim. Görüntüyü çok istedim ama maalesef alamadım. ‘Elinize geçerse siz direk harekete geçer ve intikam almaya kalkarsınız’ nedeniyle görüntüyü vermediler. O görüntünün bir tane değil, birkaç kopyasının olduğunu düşünüyorum. Kendi adıma risk alarak ayrıntılı şekilde Özel Yetkili Malatya Cumhuriyet Savcılığı’na ifade verdim. Asla da silinmeyecek bir görüntüdür. Çünkü öyle bir görüntüyü eline geçirenin asla silmeyeceğini düşünüyorum. Görüntüyü izledikten sonra hiç aklımdan çıkmadı.” ifadelerini kullandı.

 

GİZLİ TANIK HELİKOPTERE 160 DAKİKA SONRA ULAŞILDIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

 

Öte yandan Emrullah Önalan’ın söyledikleri Yazıcıoğlu ailesi ve BBP yöneticileri tarafından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e sunulan belgeler ile örtüşüyor. Daha sonradan soruşturma kapsamında gizli tanığın Hava Kuvvetleri Komutanlığı MY Modülü (Muharebe Yönetimi Modulü)’nden elde ettiği belgeleri Cihan Haber Ajansı 24 Mayıs 2012 tarihinde ‘Yazıcıoğlu’nun helikopterine 160 dakika sonra ulaşıldı’ başlık altında yayınlamıştı. Söz konusu haberde gizli tanığın iddiasına yer verilmişti. İddiaya göre, Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopter 15.03'te düştükten sonra 17.42'de 'J' kodlu helikopter enkaz bölgesinin 300 metre uzağına iniş yapıyor ve 17.49'da kalkış yapıyor, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi istikametine doğru uçuşunu gerçekleştiriyordu. Aynı kodlu bir başka helikopter ise 17.47'de enkaz bölgesine iniyor ve ne zaman kalkış yaptığı bilinmiyordu.

 

İSMAİL GÜNEŞ’İN ÇENESİNİN KIRIK OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

 

Helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'in otopsi raporunda, Güneş'in 4 ila 6 saat arasında vefat ettiği belirtiliyordu. Gazeteci Güneş'in TİB kayıtlarına göre 19.04'e kadar tam 16 kez aranarak 12 dakikalık telefon görüşmesi yaptığı kesinleşmişti. İsmail Güneş'in bulunduğu bölgede telefonun çekmediği tespit edilmişti. Bu durum, Güneş'in bu telefon konuşmalarını helikopter enkazının olduğu bölgede yaptığını gösteriyor. Bu bilgiler İsmail Güneş'in 19.04'ten sonra da hayatta olma ihtimalini güçleniyor. Fakat Güneş'in 19.04'e kadar bu görüşmeleri kiminle yaptığı ve neler söylediği henüz tespit edilebilmiş değil. Ayrıca İsmail Güneş'in otopsi raporlarında çenesinin kırık olduğu da ortaya çıkmıştı. Güneş, enkazın 600 metre aşağısında bulunmuştu. Öte yandan BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu helikopter düştükten 3 gün sonra, enkazın 25-30 metre uzağında, yüz üstü pozisyonunda bulunmuştu.

 

http://www.habervaktim.com/haber/350291/yazicioglu-davasinda-flas-gelisme.html

Link to comment
Share on other sites

[h=1]Yapılan haberler davayı magazinleştirme çabası[/h]

***

http://www.moralfm.com.tr/u/img/c/y/a/yazici-1384248085.jpg

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Danışmanı ve Kaza Komisyonu Görevlisi Ahmet Türk Moral FM’de yayınlanan Sabah Gündemi programına konuk oldu. Son günlerde yeniden gündeme gelen Büyük Birlik Partisi kurucularından Erzurum eski İl Başkanı Emrullah Önalan’ın iddialarını değerlendiren Türk, yapılan açıklamaların hukuki anlamda bir geçerliliğinin olmadığını söyledi.

Delillendirilemeyen ve görüntülerine ulaşılmayan iddiaları gündeme getirmenin doğru olmadığını ifade eden Türk, Gazeteci Dilipak’ın iddialarının da doğru olmadığını söyledi.

‘Yazıcıoğlu’nun kaza sonrası namaz kıldı, dua etti’ gibi iddiaların gündeme gelmesini eleştiren Türk, yaşanların bir tiyatral havada anlatılması Yazıcıoğlu’nun yakınlarını ve sevdiklerini üzüyor’ dedi.

Dava sürecinde çok daha ciddi iddiaların, belgelerin dosyaya dahil olduğu bilgisini veren Türk şöyle konuştu:

Yazıcıoğlu’nun helikopterinin düştüğü bölgeye iki helikopter indi. Bu iddia değil askeri kaynaklı gizli tanığın ifadelerinde de var. Muhabere yönetim modülü adı verilen Türkiye’deki anlık hava hareketlerini kayıt eden belge dosyada var. Bu bilgi dava dosyasına girdiği andan itibaren bu tür haberler yapılıyor.

‘Dava dosyasını ve gelinen aşamayı itibarsızlaştırmak adına bu tür haberler yapıldığını’ belirten Türk, artık dava ile ilgilenmesi gereken kişi ve kurumlarında bu tür söylentileri dikkat aldığını söyledi.

Türk konuşmasında ‘Bir parti lideri, milletvekilinin helikopterine 48 saat ulaşılmadı. Kaza sonrası öğreniliyor ki bir saat içinde bir helikopter oraya iniyor ve 7 dakika sonra oradan uzaklaşıyor’ dedi. TSK’nın o günkü hava kayıtlarının kendisinde olmadığını söylediği ifade eden Türk, aynı kurumun daha sonra kabul ettiğini ancak silindiğini yönünde açıklama yapıldığını da hatırlattı.

Türk, 'dava dosyasına bu anlamda farklı malumatların girmesi ile de birden infial yaratacak spekülatif haberler yapılmaya başlandı’ diye konuştu. Davayı magazinleştirmeye çalışanlar olduğu yönünde konuşan Türk, 'kaza sonrası yaşananlar tiyatral bir şekilde doğru olmadan aktarılarak dava sulandırıılmaya çalışılıyor’ dedi.

 

 

 

 

 

- See more at: http://www.moralfm.com.tr/#yapilan-haberler-davayi-magazinlestirme-cabasi-cn150196.html

 

Moral Fm, 12.11.2013

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...