Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Gün ýþýðýndan daha fazla yararlanmak amacýyla her yýl yapýlan ileri saat (yaz saati) uygulamasý kapsamýnda, bütün yurtta saatler, bu gece saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alýnacak.

 

Bakanlar Kurulu kararýyla bütün yurtta saatler yerel seçimlerin de yapýlacaðý gece saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alýnacak.

 

25 Ekim 2009 Pazar günü de saatler 04.00'ten itibaren bir saat geri alýnacak.

 

Yaz saati uygulamasý, çalýþma saatlerinin günün güneþli bölümüne alýnmasý suretiyle, gün ýþýðýndan daha fazla yararlanýlmasý, elektrik enerjisinin aydýnlatmada kullanýlan bölümünden tasarruf saðlanmasý amacýný taþýyor. Ayrýca, yaz saati uygulamasýyla, akþam saatlerinde en yüksek deðerine ulaþan enerji talebinin (puant gücü) azaltýlmasý hedefleniyor.

 

697 sayýlý Kanunun 3097 sayýlý Kanunla deðiþik 2. maddesi, ''Greenwich'e göre 30. derecede bulunan boylam dairesi bütün Türkiye Cumhuriyeti saatleri için esas alýnýyor. Ayrýca baþlangýç ve bitiþ tarihleri belirtilmek ve bir saati aþmamak þartýyla yaz saati uygulamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir'' hükmü gereðince, yaz saati uygulamasýnýn baþlangýç ve bitiþ tarihleri Bakanlar Kurulu kararýyla belirleniyor.

 

Geçmiþ yýllara bakýldýðýnda yaz saati uygulamasý, AB ülkeleriyle birlikte mart ayýnýn son pazar günü baþlayýp, ekim ayýnýn son pazar günü bitiyor. Yaz saati uygulamasýyla, her yýl, ''orta ölçekli'' bir hidroelektrik santralinin yýllýk üretimi kadar tasarruf saðlanýyor. Ýleri saat uygulamasýyla iþe erken baþlamak ve çýkmak, aydýnlatma, ýsýtma, soðutma açýsýndan önem taþýyor. TEÝAÞ'nin hesaplarýna göre, yaz saati uygulamasý ile yýllýk 500-600 milyon kilovat saat (kWh) tasarruf saðlanýyor.

 

28 Mart 2009, Cumartesi

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...