Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Ilýmlý Ýslam mý, yoksa sert Ýslam mý? Yazar Dr. Emin Þimþek

 

 

Bir yanda Büyük Ortadoðu Projesi kapsamýnda olduðu iddia edilen “Ilýmlý Ýslam” yakýþtýrmalarý bazý güzide Hak dostlarý ile anýlmaya layýk görülürken, diðer yandan Kur’an-ý Kerim'de masum bir insaný öldürmenin tüm insanlýðý öldürmek kadar dehþet verici (1), hele hele bir mümini kasten öldürmenin þirk günahýna eþdeðer sayýlmasýna raðmen (2), bu terör eylemleri ile birlikte anýlan insanlarýn “Hakiki Ýslam”ý temsil ettiði iddiasý gülünç olmaktan öteye geçmemektedir.

 

Ýslam’ýn ruhu prensib olarak acaba sertliði, affedici olmamayý, acýmasýz olmayý mý öðütlüyor ki, birileri “Ilýmlý Ýslam” adýna rahatsýzlýk telaffuz ediyor?

 

Kur’an-ý Kerim, Hz.Musa (as)'ý firavuna gönderirken yumuþak uslub kullanmasýný (3), Allah’ýn ayetlerini inkar eden ve Efendimiz (sav)'i yalanlayan kafirlere yumuþak davranýp ve güzel muamele etmeyi (4), Efendimiz (sav)'in Ýslam'a hikmet ve güzel öðütle davet etmesini (5), onlarý hususi konularda baðýþlamayý (6), çok yakýn aile bireylerinden iman etmeyenler olsa bile onlarý affedip kusurlarýný baþlarýna vurmamayý, hoþgörü ile yaklaþmayý (7), Müslümanlarla savaþmayanlarýna karþý Ýyilik yapýp iyi davranmayý (8), zulmedenleri dýþýndakilerle en güzel yoldan görüþmeyi (9), Uhud savaþýnda Efendimiz (sav)'in, kendisini yarý yolda býrakanlara karþý yumuþak davrandýðýndan dolayý etrafýndan daðýlmadýklarýný (10) vaaz ediyor, ediyor ama birileri hala ýsrarla Ýslam’ý sert, musamahasýz ve hoþgörüsüz bir din gibi takdim etme yarýþýna girmeye devam ediyor!

 

Biz hakikatleri dile getirir getirmez, hemen o birileri : “Efendim, Kur’an-ý Kerim'de müminlere karþý yumuþak, kafirlere karþý sert olmak da var” dediklerine þahit olmaktayýz! Ýlmî fukeralýða bakýn ki, kendilerine delil olarak takdim edilen onca ayete raðmen, o ayetler üzerinde tefekkür edeceklerine , Ayetler arasýnda siyak ve sibak bütünlüðü yokmuþcasýna, baþka ayetlerle cevab vermeyi marifet bilmeleri, kendilerinin bir çeliþkiler tufanýnda yaþadýklarýný göstermeye yetiyor ve artýyor! Hafizanallah, -sanki- bizim ayetlerimiz sizin ayetlerinizden daha makbul, daha faziletli tarzýndaki bu seviyesiz ve tefsir ruhundan fersah fersah uzak yaklaþýmlar, nasýl olur da Ýslam'ý temsil edebilir Allah aþkýna?

 

Evet, Kur’an-ý Kerim'de, tüm bu insanî ve yumuþak yaklaþýmlara raðmen kafirlere karþý sert davranmayý (11), hatta onlarý öldürmeyi (12) vaaz eden ayetler de yok deðildir. Bundan doðal da bir þey olamaz! Çünkü, bahse konu sert olmayý vaaz eden ayetler, Ýslam’ýn o engin yumuþaklýðýndan, affediciliðinden, iyilikle mukabelesinden nasibini alamayýp, Ýslam'a açýktan düþmanlýk besleyen ve alay eden, müslümanlara karþý savaþan ve zulmeden kafirlerin muhatab olduðunu anlamak için bir Elmalý Hamdi, bir Fahreddin Razi, bir Mevdudi olmaya gerek olmasa gerek?

 

Evet, her gayrimüslim Ýslam düþmaný olmadýðý gibi, onlarý muhtemel bir Ýslam düþmaný görmeke doðru deðildir, nitekim pek çoðununda günümüzde bir arayýþ içinde olduðu bir vakadýr!

 

Günümüz Diyalog faaliyetlerini, “Ilýmlý Ýslam” çerçevesinde bir taviz verme anlayýþý ile özdeþleþtirmek isteyenler, acaba "Hakiki Ýslam"ýn kendisini bir Ýlah addeden firavuna karþý bile yumuþak davranmasýný acaba nereye koymayý düþünüyorlar? Yoksa Hz.Musa (as)'ý da ýlýmlý davrandýðýndan dolayý –hafizanallah- eleþtirme arayýþýna girecekler? Ýyi de, bunu emreden bizzat kendisini Rahim, Rahman, Tevvab ve Gafur olarak niteleyen, rahmetim gadabýmýn önündedir diyen Allah-u Teâlâ deðil midir ?

 

Netice olarak diyebiliriz ki; Ýslâm gayr-i müslimlere karþý hoþgörü çerçevesinde yapýcý "yapýcý" ve "makul" bir çizgi izlenmesini isterken, bu yaklaþýmlara raðmen, düþmanlýklarýnda -zulümlerinde devam eden ve açýktan Ýslam’ýn hükümleri ile alay edenlere karþýda gerekli tedbirleri almayý elbette tesis etmiþtir.

 

Ne mutlu o müminlere ki, yaz mevsiminde (Ýslam) güneþinin sevgi yüklü atmosferini içlerine kadar soluklayýp soluklatýrlar; veyl olsun o kimselere ki, her mevsimi kýþ zannerek güneþin pýrýltýlarýný sadece kendisine has görüp, ondan baþkalarýnýn istifadesini zorlaþtýrýrlar....

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

(1) Maide , 5/32

 

(2) Nisa , 4/92-93

 

(3) Taha ,20/44

 

(4) Hicr, 15/85

 

(5) Nahl, 16/125

 

(6) Casiye,45/14

 

(7) Teðabun, 64/14

 

(8) Mümtehina, 60/8

 

(9) Ankebut, 29/46

 

(10) Ali Ýmran , 2/159

 

(11) Tevbe , 9/ 73

(12) Bakara , 2/ 191

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...