Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

"Risale-i Nur Efsanesi Çöküyor "

 

Risale-i Nur Efsanesi Çöküyor

Ýslami dip dalganýn önüne 'dalgakýran' olarak dikilmeye çalýþýlan ýlýmlý Ýslam projesinin amiral gemisi olarak Neo- Nurcu hareket görülüyor.

Neo- Nurcu hareketi de doðru anlamak için herþeyden önce köklerini doðru tahlil etmek gibi bir mecburiyetimiz var. Kökleri Rislae-i Nurlara dayanan bu hareket zaman içinde Risale-i Nur çizgisinden sapmalar da göstermiþtir.

Yapý itibariyle Risale-i Nur da Ýslam'ýn sosyal, siyasal ve ekonomik taleplerine bir cevap üretmiyor. Böyle olunca da doðal olarak ýlýmlý Ýslam gibi naylon bir projede en müsait dolgu malzemesi olarak kullanýlabiliyor. Neo- Nurcu hareket kapalý bir yapýya sahip olduðu için de gücü ve güçsüzlüðü hakkýnda peþin bir kanaate varmamýz her haliyle yanýltýcý olacaktýr. Ama bilinen bir gerçek var ki cemaat her fýrsatta kendini güçlü imiþ gibi göstermeye çalýþýyor. Olduðundan daha güçlü imiþ pozlarýna yatmak bir cemaat için tek anlama gelir ki; o da güçsüz yanlarýný gizlemeye çalýþyor demektir. Aslýnda kendi zayýf yanlarýný perdelemeye çalýþýyorlar da diyebiliriz. Gazete tirajlarýný þiþirmek, ücretsiz olarak gazetelerini belirli lüx semtlerde bedavadan daðýtmak kendilerine güçlü imiþ imajý vermenin bir baþka tezahürüdür. Kendini hemencecik ele veren bu gayret aslýnda içerde o kadar da güçlü olmadýklarýnýn da iþaretlerini vermektedir.

Zengin iþadamlarýný ve belli merkezlerde nüfuz sahibi kiþileri cemaaate üyeymiþ gibi gösterip toplum içinde bir prestij kazanma çabasýndaki bu gurubun gücü dýþ mihraklar tarafýndan þiþirilmiþ bir balondan baþka bir þey deðildir. Kendine has örgütlenme biçimiyle zaaflarýný gizleyen bu gurubun seçimlere doðrudan girmeyip belli kilit noktalara pazarlýk usulüyle adam yerleþtirme gayreti herkesin malumudur. Özellikle siyasilerin gözünü boyayarak belli yerlerde kadrolaþmak istemeleri belki de hiç hak etmedikleri nüfuzu kendilerine vermektedir.

Cemaat tabaný dik ve diri tutmak için de ellerinde tek tutamak noktasý olarak Risale-i Nurlara sahiptir ki; Þeyh Nazým Kýbrýsi'nin de ifade ettiði gibi artýk risale okuma devri kapanmýþtýr. Hiç bir mantýki açýklamasý olmayan bu risale okumalarýný dikkatle izlediðinizde ne hazin bir sýðlýkla karþý karþýya olduðumuzu da anlarýz. Hemen hemen hiç birinin hiçbir þey anlamadýðý lise ve üniversite öðrencilerini ýsrarla bir kitabýn baþýna toplamanýn hiç bir ilmi izahý olamaz. Ýlahiyat nosyonuna sahip herhangi birinin bile rahatlýkla farkedeceði gibi bu metinler derme çatma ve saðdan soldan toplama metinlerdir. Okuduðum metni rahatlýkla anlayacak bir birikime sahip olduðum için çok rahat söyleyebilirim ki bu metinlerde öyle dünyayý kurtaracak derecede sadre þife bir þey de yoktur. Ýlme sadakati olan herkesin kolaylýkla hakkýný teslim edeceði üzere bu metinlerde orjinal bir taraf yoktur.Risale yazarýnýn yaþadýðý devirde efkarý umumiyede dolaþan fikirlerin bir baþka tekrarýndan baþka bir þey olduðunu hiçkimse ispat edemez.

Peki neden ýsrarla bu metinler üzerinden bir ýlýmlý Ýslam projesi yükseltilmek isteniyor?
Bilindiði gibi bu metinlerde Ýslam'ýn siyasi ve ekonomik taleplerine bir önerme yoktur. Onun için de dünyanýn belli merkezlerinde küresel sistemin ayaklarýný sarsmayacak bir ýlýmlýlýk aranmaktadýr. Bu metinler sadece dünyanýn emperyalist güçlerinin amaçlarýna hizmet ettiði için ön plana sürülmek istenmektedir. Böyle olduðu için de ýlýmlý kuþak oluþturma çabalarýnda ellerinin altýnda kullanabilecekleri hazýr bir þablon olarak onlar için biçilmiþ kaftan olabilir ama bizim için asla ve kata çare ve çözüm deðildir. Küresel baronlarýn saltanatýný tehdit etmeyecek bir Ýslam üretmek isteyenler bu yolu tercih etmektedirler. Ýslam'ýn siyasal, sosyal ve ekonomik taleplerinin karþýsýnda dalgakýran gibi durmaya devam ettikçe de bu türden naylon Ýslam anlayýþlarýný desteklemeye devam edeceklerdir.

Dünyanýn bu gün geldiði noktada kime itibar edeceðimiz de dünyamýzýn geleceðini þekillendirecektir. Bu hareketin baþarý þansý nedir diye soracak olursanýz sýfýrdýr diyebilirim. Nedenini de soracak olursanýz çünkü dýþarda cemaatýn dýþýnda gürül gürül akan bir dünya var. Bu cemaat kendi içinde bile bu aðýrlýðý taþýyamaz hale gelmiþtir. Dünyayý doðru bir biçimde algýlayan soran ve sorgulayan bir gençlik yükseliyor. Bu kendini bilen nesil kendine giydirilmek istenen bu dar elbiseyi parçalayýp atmasýný bilecektir.

Bir cemaati ayakta tutmak için sadece iþadamlarýna ve köyden gelmiþ yoksul öðrencilere ihtiyacýnýz varsa siz bu yapýyý uzun süre ayakta tutamazsýnýz. Temel tezlerinizin çöktüðü yerde sadece para gücüyle ayakta duramayacaðýnýzý da anlamak zorundasýnýz. Bu çarkýn farkýna varan herkes sizden birer birer yüz çevirmeye baþlayacaktýr.

Artýk hepimiz biliyor ve görüyoru ki; Neo- Nurcu hareketin Türkiye ve dünya sorunlarýna herhangi bir çözüm önermesi mümkün deðildir. Onlara umut baðlayanlara da diyebilirim ki; tuttuðunuz dal elinizde kalacaktýr. Kaldý ki Türkiye'de en katý, en dar ve en sýð olarak bilinen bir cemaati dünyaya ýlýmlý Ýslam diye pazarlamaya kalkýþmak iþin traji komik bir tarafýdýr.

Risale-i Nur neden çökmeye mahkumdur?
Bir kere Risale þakirtleri içe kapalý bir örgütlenme içinde olduklarý için dýþa açýlmaya çalýþtýkça aynaya bakma ihtiyacý hissediyorlar. Her aynaya baktýkça bu hallleriyle Ýslam için bir çýkýþ üretemeyeceklerinin de farkýna varýyorlar. Tekparti döneminin baskýcý uygulamalarý karþýsýnda muhalif bir dil ile beslenen bu cemaat bu günkü demokrasi zemininde o eski muhalif damarý kaybetti. Demokratik meþvereti bir kenara býrakýp bir abiler saltanatýna dönüþtüðü için de kendi hakimiyet alanlarýnda belki de istemeyerek de olsa anlamsýz uygulamalara imza attýlar. Cemaatin girdiði topraklarý akýl terketti. Emperyalist ve Amerikancý politikalarla uzun yýllardan beri paralel bir görüntü vermeleri de artýk mýzraðýn çuvala sýðmadýðýnýn iþaretlerini vermektedir.

Bu noktadan sonra neler yapýlmalý sorusunu soran arkadaþlarýmýza Ýslam'ýn sosyal, siyasal ve ekonomik taleplerini dillendirecek gerçek manada Ýslam'ý temsil edebilecek bir zihni örgütlenmeye ihtiyacýmýz var diyorum.

Ýdare-i maslahat artýk Müslümanlarýn sorunlarýný çözmek yerine daha da çözümsüzlüðün içine batýrýp býrakmaktadýr. Tereddüt eder cemaati karþýmýza almayalým dersek, her fýrsatta belden aþaðý ve arkadan vurmaya devam etmeyeceklerine dair hiç kimse bir garanti veremez. Onun için yeni bir dünya kurmak istiyorsak aðaðýmýza dolanan bu türden balonlara toplu iðne batýrmak zorundayýz....

Umut BULUT-Marmara Haber, 26 Subat 2009
 

 

Bu igrenc makaleye ne dersiniz? Midemi bulandiriyor ve sanki icimde ümitsizlik doguyor. Böyle cemaatler arasında fitne ve tefrikaya yol açanlardan Allaha signiyorum.

Link to comment
Share on other sites

Allah islah etsin. Bizim böyle seylerle isimiz olmaz. Bizler iddia pesinde degiliz is pesindeyiz. Is pesinde olmayanlar beceriksizliklerini örtmek icin baskalarina dil uzatirlar. Cok kabiliyetli olanlar kabiliyetlerini göstererek davalarina hizmet etsinler. Yok o güclü degilmisde güclü gösteriyormusda bilmem ne? En gücsüz haliyle bile senden cok kisiye ulastigi, cok ses getirdigi kesin, sen o kadarini da yaptinmiki! Bence bu insanlar farkinda olmadan kafirlerin ekmegine yag sürüyorlar. Biz yanlissak sen dogrusunu yap, biz bu isi becermiyorsak sen becer, Allah yolunu acik etsin, duacin oluruz. Yok Risalei Nurun isi bitmis, yani neredeyse zil takilip oynanacak, yakisirmi böyle diyalektik tavirlar müslümana. Risalei Nurun isi bittigi icinmi siparisleri yetistiremiyoruz? Risalei Nurun isi bittigi icinmi 30-40 tane dile cevrildi, Risalei Nurun isi bittigi icinmi sempozyumlarda yüzlerce yabanci bilim adami öve öve bitiremiyor. Müslüman dedigin akademik yazilar yazar, ben bu arkadasin yazisinda maalesef bilimsel bir veri ve iddia göremedim ki cevap yazayim. Düsünsenize bir cemaat 5 tane TV kanali aciyor, dizileri reytinglerde birinci oluyor, ögrenciler olimpiyatlarda birinci oluyor, gazetesi birinci oluyor, gittig her yere okul aciyor, herkesi egitime, ibadete, imana cagiriyor ve böyle bir cemaat bitmis!

 

Allah kimseyi sasirtmasin...

 

 

Vesselam

 

Adem

Link to comment
Share on other sites

Adem Abim,

 

söylediklerine katiliyorum. Bu insanlar avrupa da risale-i nurun inkisafini görseler, cekilir ve sukut ederler.

Anlamiyorlar iste. Illaki onlarin cemaatinde olmak gerekiyor? Hidayet sanki onlarin ellerinde.

 

Allah icin calisanlar ehli sünnete dahil olan cemaatlerden her türlü ithamlarla suclaniyor... Nedir bu acaba? Cekememezlik mi? Yoksa bir nevi kiskanclik mi?

 

Hocaefendi hakkinda da cok ithamlar var. Dialog hakkinda ehli sünnet aykiri olan görüsler, yada yeni ictihad kapilari acmak gibi.

Senin bu konuda bir bilgin var mi?

 

slm.

Link to comment
Share on other sites

yaw ben bu konudan biktim kardes, simdilik acmayalim bosver. Sadece ibrahim Canan Fethullah Gülenin Sünnet anlayisi diye bir kitabi var, onu tavsiye ederim. Birde kardes: www.gencadam.net sitesi sirf bu konulari iceriyor. Bakabilirsin...
Link to comment
Share on other sites

yaw ben bu konudan biktim kardes, simdilik acmayalim bosver. Sadece ibrahim Canan Fethullah Gülenin Sünnet anlayisi diye bir kitabi var, onu tavsiye ederim. Birde kardes: www.gencadam.net sitesi sirf bu konulari iceriyor. Bakabilirsin...

 

hakkini helal et, rahatsiz etmek istemedim. düsünemedim iste :)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...