Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Islam âleminde güzel geliþmeler var gerçekten. Ýsterseniz Avrupa’ya uzanalým tekrar. Geçenlerde Vatikan resmî gazetesinde yayýnlanan, özetle “Krizin çaresi: Ýslam” þeklindeki haberi duymuþsunuzdur herhalde…

 

 

 

Üstad zaten Lemaat’ta, þiir þeklindeki “Rüya’da Hitabe”de “deniyet-i hazýra” tabirini kullanýyor. Þöyle diyor: “Deniyet-i hâzýra sûreti deðiþecek, sistemi bozulacak. Zuhur edecek o vakit Ýslâmî medeniyet.” Ki bu geliþme, onun habercisidir diyebiliriz. Bunu herhangi bir ilim adamý veya papaz söylese, yine güzel bir þey ama Vatikan’ýn bunu söylemesi, hem de resmî gazetesinde manþetten vermesi, farklý bir þey. Ýslâmýn hakkaniyetini bütün dünyaya ilân etmiþ oluyor böylelikle. Zaten sýkýntý da, aklýn vahye itaat etmemesinden kaynaklanýyor. Akýl kendi baþýna “Ben idare edeceðim” diyor, fakat beceremiyor, bir yere kadar gidiyor. Zaten, Lemaat’taki o bölümün sonuna doðru “Dehâ ile bu hüdâ menþe'leri ayrýdýr. Hüdâ semâdan indi, dehâ zeminden çýktý” diyor. O bölümü okumak lazým, bütün meseleyi özetliyor zaten.

 

 

Mesele þu: Ýnsaný neyle terbiye edersen, onunla insan olur. Ýþte birisinden canavar çýkýyor, “þeytanýn sîmâsýný beþerde gösteriyor” (Lemaat’tan); öbüründen melâike. O bakýmdan, bu ekonomik felâketin temelinde de bu merhametsizliðin, faiz sisteminin yattýðýný görüyoruz.

Vatikan da nihayet, dünyada Ýslâmýn ortaya koyduðu bu sistemden baþka bir çare olmadýðý için-olsaydý belki onu söylerdi-bizzarure bunu ifade etmek ihtiyacýný duymuþ.

 

 

Hakikaten, Üstadýn Kur’an’dan istihrac ettiði “acz, fakr, þefkat, tefekkür” ifadesinde olduðu gibi, mesele þefkatli bir insan olabilmekte. Dünyadaki nimetler herkese yeter aslýnda. Ama yetmeyecek zannediyorlar. Üstadýn, Anglikan Kilisesine verdiði cevapta da o var.

Yani “Servet-i insaniye zâlimlerde toplanmaz; saklanmaz ellerinde”. Toplanýrsa, iþte böyle olur. Netice yýkýlýþ, kriz olur.

 

 

Velhâsýl, hamdolsun Risâle-i Nur, bütün beþerin ihtiyacý olan dünyevî-uhrevî ne varsa hepsini cem etmiþ. Ama bu, kuru bir iddia þeklinde deðil de, iþte þimdi bahsettiðimiz þu insan tipini tarif ederken gösterdiði harika vaziyetle anlaþýlýyor.

 

 

(mehmet firinci)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...