Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

eyninizin saðýný mý, solunu mu kullanýyorsunuz? Bir baþka deyiþle, sezgisel, duygusal, ayrýntýlara önem veren biri misiniz, yoksa analitik, mantýklý, aktif ve kazanç odaklý mýsýnýz?

 

Eðitim sistemleri, kalýplar ve iþ dünyasý, insanlarýn daha çok sol loblarýný kullanmalarýný saðlýyor. Yýllarca insanlarýn düþünce kapasitelerini ölçen IQ’ya son yýllarda en az onun kadar önemli duygusal zeka (EQ) kavramý da eklendi. EQ sað beyni kullanma kapasitemizin en az sol kadar önemli olduðunu ortaya koydu.

 

IQ ve EQ arasýndaki en önemli farklardan birisi, IQ’nuza 7 yaþýndan sonra yapabileceðiniz hiçbir þeyin olmamasý. Ancak sað beyin kapasitenizi her zaman istediðiniz kadar geliþtirebilirsiniz.

 

Aþaðýdaki test, düþünce ve hafýza konusunda dünyanýn en önde gelen iki ismi Tony Buzan ve Michael J. Gelb’in görüþleri doðrultusunda hazýrlandý. Dahilerin düþünce þekillerinin günlük hayata uygulanabilirliðini sorgulayan iki uzmana göre ‘önemli olan beynin her iki lobunu da etkili kullanabilmek.’

 

Test bireylerin hali hazýrda beyinlerinin hangi bölümlerini daha aktif kullandýklarýný saptamaya yarýyor. Her iki lobu da aktif kullanmalarý halinde çok daha etkili bir yaþam tarzý sürdürebilmeleri konusunda önemli bir farkýndalýk saðlýyor.

 

TEST:

 

NASIL DÜÞÜNÜYORSUNUZ

 

Aþaðýdaki sorularda a ve b þýklarýnýn toplam puan deðeri 5. Bu puanýn tamamýný bir þýkka verebilir ya da þýklar arasýnda daðýtým yapabilirsiniz. Yani a: 0 - b:5, a:1 – b: 4, a: 2 – b: 3 vb. Unutmayýn! Her soruda 5 puanýn tamamýný þýklar arasýnda daðýtacaksýnýz. 20 soruyu yanýtladýktan sonra a ve b þýklarýna verdiðiniz puanlarý toplayýn. Çýkan sonuç sizin sað ve sol beyninizi hangi oranlarda kullandýðýnýzý ortaya çýkaracak.

 

1.Ayrýntýlý bir düzenleme sisteminiz ve her þey için bir yeriniz var mýdýr?

a.Evet

b.Hayýr

 

2.Sýnavlarda hangi soru tipini tercih edersiniz/ederdiniz?

a.Doðru / yanlýþ, çoktan seçmeli, eþleme gibi yorum gerektirmeyen sorularý

b.Ucu açýk yorum sorularýný

 

3.Bir dans figürü öðrenirken, hangisi öðrenmenizi kolaylaþtýrýr?

a.Öðreteni taklit edip müziðin ritmini hissetmek

b.Figürü adým adým öðrenip uygulamak

 

4.Bir tiyatro salonu, amfi ya da sýnýfa oditoryuma girdiðinizde (baþka etkileyen unsurlar olmadýðýný varsayarsak) hangi tarafa oturmayý tercih edersiniz?

a.Sað

b.Sol

 

5.Sýk sýk önsezileriniz olur mu?

a.Evet

b.Hayýr

 

6.Önsezilerinizi dinler misiniz?

a.Evet

b.Hayýr

 

7.Mobilyalarýnýzýn yerlerini yýlda bir kaç kez deðiþtirir misiniz yoksa ayný düzende kalmalarýný mý tercih edersiniz?

a.Deðiþtirmem

b.Deðiþtiririm

 

8.Saatiniz olmadan ne kadar süre geçtiðini tahmin edebilir misiniz?

a.Evet

b.Hayýr

 

9.Kýyaslayacak olursak, hangisini daha kolay anlarsýnýz?

a.Cebir

b.Geometri

 

10.Hangisini daha kolay hatýrlarsýnýz?

a.Ýsimler

b.Yüzler

 

11.Birisi sizden “Okul” kavramýný anlatmanýzý istese, duygularýnýzý çizerek mi yazarak mý ifade etmeyi yeðlersiniz?

a.Çizerek

b.Yazarak

 

12.Birisi sizinle konuþurken, neye dikkat edersiniz?

a.Sözcük anlamý (söylenen)

b.Vurgu ve duygular (nasýl söylendiði)

 

13.Konuþurken, ellerinizi ne kadar kullanýrsýnýz?

a.Çok az kullanýrým

b.Sürekli kullanýrým

 

14.Masanýz / çalýþma alanýnýz;

a.Düzenlidir

b.Gerekebilecek malzemelerle dolu ve kalabalýktýr

 

15.Hangisini okumak size kolay gelir?

a.Ana fikirler

b.Belirgin detaylar

 

16.Hangisinde daha iyi düþünürsünüz?

a.Otururken

b.Hareket halindeyken

 

17.Hangi tarz þeyleri söylemek size kendinizi daha rahat hissettirir?

a.Esprili þeyler

b.Mantýklý þeyler

 

18.Matematikte;

a.Sonuca nasýl ulaþtýðýnýzý açýklayabilirsiniz.

b.Sonuca ulaþýrsýnýz ama nasýl olduðunu açýklayamazsýnýz.

 

19.Çocuklarla vakit geçirmek ;

a.Sorumluluktur

b.Keyiftir

 

20.Not tutarken;

a.Birden fazla renkte kalem kullanýrým

b.Genellikle tek kalem kullanýrým

 

HESAP CETVELÝ

 

(0-5 arasýnda verdiðiniz puanlarý “a” ve “b” þýklarýnýn yanýna yazýn. 5 puaný “a” ve “b” þýkký arasýnda paylaþtýrmanýz gerekiyor. Test bitince sütunlarý toplayýn ve beyninizin ne tarafýný daha fazla kullandýðýnýzý görün)

Sol Sað

1. a b

2. a b

3. b a

4. a b

5. b a

6. b a

7. a b

8. b a

9. a b

10. a b

11. b a

12. a b

13. a b

14. a b

15. b a

16. a b

17. b a

18. a b

19. a b

20. b a

 

 

BEYNÝN ÝKÝ TARAFI NELERÝ TEMSÝL EDÝYOR

Sol Beyin Sað Beyin

Pozitif Sezgisel

Analitik Ýhtiyari

Doðrusal Ýçsel

Kesin Duygusal

Sýralý Þakacý

Sözel Sözel deðil

Somut Ayrýntýcý

Mantýklý Görsel-resimsel

Aktif Sembolik

Kzanç odaklý Artistik

Dikkatli Fiziksel

Kusursuz Hareketleri uyumlu

Sistematik Çocuksu

Yazýlý harf-rakam Eleþtirel deðil

 

Sol lobu baskýn olanlar sað lobu çalýþtýrmak için ne yapmalý

 

•Görselleþmeli, hayal kurmalý

•Örneklere bakmalý

•Karþýtlarý incelemeli

•Vücut dilini ve ses tonunu kullanmalý

•Çocuðun sað beynine mesaj vermeli

•Empatik olmalý

•Vücudunu hareketlendirmeli

 

Sað lobu baskýn olanlar sol lobu çalýþtýrmak için ne yapmalý

 

•Notlar almalý, yazmalý

•Organize olmalý, önceliklerini belirlemeli

•Fikirleri deðerlendirmeli, hedefleri belirlemeli

•Vücut dilini ve ses tonunu kontrol etmeli

•Daha mantýklý olmalý

•Karþýlaþtýrmalý, eleþtirmeli

•Sorgulayýcý olmalý, gözden geçirmeli

 

(*) Test, düþünce ve hafýza konusunda dünyanýn en önde gelen iki ismi Tony Buzan ve Michael J. Gelb’in görüþleri doðrultusunda, Management Centre Türkiye (MCT) Þirkete Özel Eðitim Çözümleri Danýþmaný Kemal Ýslamoðlu tarafýndan geliþtirilmiþtir.

 

 

Sabah, 24.04.09

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...