Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Sinema oyuncusu Þahan Gökbakar, Recep Ývedik 2 filmini 6 haftada, 4 milyon 270 bin kiþinin izlediðini söyledi.

 

Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde öðrencilerle bir araya gelen Gökbakar, Recep Ývedik 2 filmiyle ilgili sorularý yanýtladý.

Öðrencilere Recep Ývedik karakterinin ortaya çýkýþ öyküsünü anlatan Þahan Gökbakar, “Özel bir televizyon kanalýnda skeç programý hazýrlýyordum. O sýrada bir internet haberinden esinlendim. Bir kadýn komþusu tarafýndan çekilip, düþürülmüþ. Haberde bir adam vardý. Bu adam nasýl olabilir diye düþündüm. Aynanýn karþýsýnda kendime makyaj yaptým. Sonuçta ortaya Recep Ývedik gibi bir adam çýktý” diye konuþtu.

 

Recep Ývedik filmlerini çekerken fazla giþe hasýlatý yapacaðýný düþünmediklerini kaydeden Gökbakar, çekimler bitince ellerindeki filmin izleyici çekeceðine inandýklarýný belirterek, þunlarý söyledi:

“Recep Ývedik filmini çekerken (ya tutmazsa) diye deðil, (ya tutarsa) diye düþünüyordum. Filmi çekerken bu filmin bu kadar fazla giþe yapacaðýný ve Türk sinemasýnýn rekorlar filmi olacaðýný öngörmedik. Yapýmcýmýz da öngörmedi. Fakat çekimler bitti, elimizdeki ürünü gördük. Ondan sonra yapýmcý Faruk Aksoy ile konuþtuk. Aksoy, (Ben yapýmcýyým, ilk defa elimde bir tane film var, bu ürün 700 bin giþe yapsa üzülmem, 4,5 milyon yapsa da þaþýrmam) dedi. Film, bizim için böyle bir yerde duruyordu. Youtube'daki izlenme oranlarýyla film gayet güzel bir yere gidecek diye düþünmeye baþladýk. Zaten ilk hafta açýlýþtan sonra ve devamýndaki haftalarda güzel bir yere gitti. Recep Ývedik 2 filmini þu anda 4 milyon 270 bin kiþi izledi. Ýlk filmi ise 4 milyon 300 bin kiþi izlemiþti. Ýlk film bu sayýya 10. haftada, ikinci film ise 6. haftada ulaþtý. Ýlk filmin rekorunu kýrmaya 40 bin seyirci kaldý.”

 

“BEN EDEPSÝZ, AHLAKSIZ BÝRÝ DEÐÝLÝM”

 

Filme yönelik eleþtirileri umursamadýðýný ifade eden Gökbakar, filmin keyifli kýsmýyla ilgilendiðini dile getirerek, “Geri kalan kýsýmlarýný filmi çekerken de yazarken de çok düþündüm. Sonuçta ben de edepsiz, ahlaksýz biri deðilim. Benim de hayatýmda ahlak kurallarý var. Bence yapýlan filmin içinde kullanýlan kelimeler ve esprilerin çoðu hepimizin günlük hayatýnda rahatça yaptýðý ve yapmaktan çekinmediði espriler. Bunun aksini de iddia eden olmadý. Edenleri de sosyal hayatlarýnda gördüm. (Ben hiç küfür etmem) diyen birine inanmýyorum” þeklinde konuþtu.

 

Komedi filmleri üzerinde yoðunlaþmak istediðini kaydeden Þahan Gökbakar, ekonomik krizin olduðu bir dönemde insanlarýn kahkaha atmasýnýn kendisini mutlu ettiðini söyledi.

 

Kardeþi Togan ile çalýþma nedeninin mali etkenler olmadýðýný ifade eden Gökbakar, “25 yýldýr kardeþimle beraber yaþadýðým için beni çok iyi tanýyor. Recep Ývedik'i oynamak çok zor bir iþ. Kardeþimle çalýþmak beni çok rahatlatýyor. Bu yüzden kardeþimle çalýþmayý tercih ettim. Performans sýrasýnda kardeþim kamera karþýsýnda gülünce daha çok coþuyorum. Baþka bir yönetmenle çalýþmayý bu yüzden düþünmedim” ifadesini kullandý.

 

BEN ÇOCUKKEN CEM YILMAZ VARDI

 

Gökbakar, eleþtirilerin yapýcý olmasý gerektiðini de dile getirerek, þunlarý söyledi:

“Þöyle bir þey yok. Bir film çýkar ve o ülkenin çocuklarý bir anda küfür etmeye baþlar. Biz de çocuk olduk. Birbirimizi kandýrmayalým. Ben çocukken Cem Yýlmaz vardý. Yaptýðý esprileri okulda birebir kullanýrdýk. Bu kötü bir þey deðil. Sosyal hayatýmýzda mizah ögesi olarak kullanýrdýk ama karakterimize ve kiþiliðimize yerleþmezdi. Filmim ile bu tarz net ve kesin bir iliþki olduðuna inanmýyorum. Kurtlar Vadisi oldu da gençler bir þey yaptý diye düþünmüyorum. Bu zaten vardý. Kurtlar Vadisi'nden evvel gazetelerin üçüncü sayfalarýnda hiç cinayet haberi yok muydu? Mevcudu eleþtirip, yok saymak yerine alternatifler çýkarmalýyýz. Bu sadece sinema alaný için geçerli deðil, mevcudu eleþtirmek yerine alternatifler üretmeliyiz.”

 

Þahan Gökbakar, 2009 yada 2010 yýlýnda serinin üçüncü filmini çekeceðini de sözlerine ekledi.

 

Hürriyet, 24.04.2009

 

 

Link to comment
Share on other sites

su yaziyi okumanizi rica ediyorum,

 

hele su paragrafi:

 

BEN EDEPSÝZ, AHLAKSIZ BÝRÝ DEÐÝLÝM”

 

Filme yönelik eleþtirileri umursamadýðýný ifade eden Gökbakar, filmin keyifli kýsmýyla ilgilendiðini dile getirerek, “Geri kalan kýsýmlarýný filmi çekerken de yazarken de çok düþündüm. Sonuçta ben de edepsiz, ahlaksýz biri deðilim. Benim de hayatýmda ahlak kurallarý var. Bence yapýlan filmin içinde kullanýlan kelimeler ve esprilerin çoðu hepimizin günlük hayatýnda rahatça yaptýðý ve yapmaktan çekinmediði espriler. Bunun aksini de iddia eden olmadý. Edenleri de sosyal hayatlarýnda gördüm. (Ben hiç küfür etmem) diyen birine inanmýyorum” þeklinde konuþtu.

 

 

yazik gercekden cok yazik!!!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...