Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Sevmek ve sevilmenin yanýna bir de bunlarýn ifade edilmesi eklenmelidir. Sizde eþinizle önerilerimize kulak verebilir, mutluluk için aslýnda minik adýmlarýn yeterli olabildiðini görebilirsiniz.

 

 

1. Tebessüm gösterin

 

Evliliklerde en çok yaþanan sýkýntýlarýn baþýnda eþlerin birbirlerine karþý asýk suratlý ve somurtkan bir tavýr sergilemeleridir. Asýk bir surat, baskýlanmýþ öfke ve sýkýntýlarýn su yüzüne çýkmasýna yardýmcý olur. Asýk bir surat negatif enerji yayar. Evinizi soðuk bir ortama çevirir. Halbuki güleryüz ve tebessüm, muhabbetin kaynaðýdýr. Muhabbet, bizi mutlu edecek yegâne ilaçtýr. Eþinize karþý tebessüm göstermek zor olmasa gerek…

 

 

 

2. Eþinizin ellerinden tutun

 

El ele tutuþmanýn stresi azalttýðýný biliyor muydunuz? ABD’de evli çiftler üzerinde yapýlan bir araþtýrmada eþlerin birbirlerinin ellerini tutmasýnýn sinirlerin fark edilir bir þekilde gevþemesine sebep olduðu görülmüþ. Siz de eþinizin elini tutun. Duygularýnýzýn daha rahat ortaya çýktýðýný göreceksiniz.

 

 

 

3. Sevdiðinizi sözle ifade edin

 

Sevgiyi ifade etmek kadýnlara oranla erkekler için çok daha zordur. Erkekler sevdiklerini söylemezler. Hanýmlar da genelde bundan þikayet eder. Halbuki biz Müslümanlara Peygamber Efendimiz’in (sas), “Mü’min, mü’min kardeþini sevdiðini söylesin.” tavsiyesi vardýr. Müslümanlara söylememiz gereken sözleri eþimizden niye esirgeyelim ki? Sevdiðinizi söylemek erkeklere bir þey kaybettirmez…

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...