Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

 

IV. Ulusal Risale-i Nur Kongresi'nde, tüm dünyayý sarsan küresel mali kriz masaya yatýrýldý. 'Küresel Kriz ve Said Nursi'nin Ýktisat Görüþü' konulu konferansta, Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur eserlerinin ekonomik krize karþý yaklaþým ve açýlýmlarý ele alýndý.

 

 

 

Dün Ýstanbul Lütfi Kýrdar Kongre Sarayý'nda yapýlan toplantýya alanýnda uzman bilim adamý ve aydýnlarýn yaný sýra Bediüzzaman'ýn hayatta olan talebeleri de katýldý. Risale-i Nur Enstitüsü'nün düzenlediði kongrenin ilk bölümünü oluþturan masa çalýþmalarýnda katýlýmcýlar krizi din, ahlak, çevre, medeniyet, siyaset ve ideolojiler baðlamýnda deðerlendirip, krizi oluþturan etkenler ve çýkýþ yollarý üzerine görüþlerini sundu. Ýkinci bölümde Prof. Dr. Ahmet Battal, Prof. Dr. Bünyamin Duran, Prof. Dr. Yusuf Kaplan, gazeteci-yazar Ali Bulaç masa çalýþmalarýnda son þekli verilen sonuç metinlerini sundu. Konuþmalarda krizin, Allah'ýn israfý men eden Ýlâhî emrine uymamaktan kaynaklandýðý belirtildi. Kur'an'ýn faiz yasaðý ile zekât emrine kulak verilmemesinin etkili olduðu dile getirildi. Bu arada Said Nursi'nin hayatýnda önemli yere sahip olan Kastamonu yýllarýndan kalma belge ve hatýralar, Caðaloðlu'ndaki Rüstempaþa Medresesi'nde sergilenmeye baþladý. Açýlýþa o günleri bizzat yaþayan talebeleri Abdullah Yeðin, Mustafa Sungur, Abdulkadir Badýllý ve Mehmet Fýrýncý katýldý. Sergi, 5 Nisan'a kadar görülebilecek.

 

Nurullah Kaya, Arif Bayraktar

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...