Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Prof. Dr. Salih Tuð

 

“Sizin sürdüðünüz þu dünya hayatýndan (iki þey) Bana hoþ göründü: hanýmlar ve güzel koku; bununla beraber namaz gözbebeðim kadar deðerlidir.”

 

Rasûlullah hiçbir hadisinde, insanlarýn tamamen zühd ve takvaya dönük, cemiyet dýþý ve insan iliþkilerinden uzak bir hayat sürmeleri gerektiðinden sözetmemiþ bulunmaktadýr. Bunun aksine vasat insan için nasýl bir yaþayýþ gerekiyorsa onu tavsiye etmiþ ve belli bir denge içinde kadýn-erkek her iki cinsin tek evli yahut çok evli, fakat kesinlikle zina, fuhuþ ve sapýk iliþkilerden uzak bir aile hayatý sürmelerini istemiþtir. O, bu yönde bize örnek olacak bir çok emsal býrakmýþ bulunmaktadýr.

 

Kendilerinin, müminlerin annesi Hz. Hatice ile evli kalmalarý yirmibeþ yýl kadar sürmüþ ve peygamberlik yýllarýnýn ilk senelerini de içine alan bu evlilik, monogami (tek kadýn evliliði) þeklinde geçmiþ ve hatta damatlarýndan da böyle yapmalarýný ýsrarla istemiþtir. Ancak Hz. Hatice validemizin vefatýný takibendir ki, Hz. Peygamber 53 yaþýndan sonra ve kendine has sebepler içinde çok sayýda hanýmý nikahý altýnda tutarak aile hayatýný sürdürmüþtür.

 

Rasûlullah’ýn gerçekleþtirdiði evliliklerin sayýsý onbir, zevcelerinden dul olanlarýn sayýsý dokuz, izdivac hayatý sürdürdüðü zevcelerinin en çok sayýsý dokuz, Rasûlullah hayatta iken vefat eden zevce sayýsý ise ikidir.

 

Eþ sayýsýný dört ile sýnýrlayan âyet h. VIII. veya IX. yýllarda nazil olduðunda Hz. Peygamber dokuz zevce ile aile hayatýný sürdürmekteydi. Bu âyet nazil olduðunda, Hz. Peygamber, aralarýndan beþ tanesini çýkarma konusunda anlaþmalarýný zevcelerinden istedi ise de onlar razý olmayýp bu teklifi reddettiler. Fakat Rasûlullah, inen âyete göre sadece dördü ile fiilen zevci iliþkilerini sürdürmek durumunda kaldý. Böylece beþ validemiz, O'nunla hukuken evlilik (nikahlý) durumlarýný sürdürdüler.

 

Rasûlullah’ýn bütün hanýmlarý, o gün ve bugün, Müslümanlarýn valideleri (Ümmühât’ul-Müminîn) durumundadýrlar. Yani, boþansalar veya Rasûlullah’ýn son nefesinden sonra dahi, onlarla Müslümanlarýn izdivacý hukuken mümkün deðildir ve öyle de olmuþtur.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...